ЛОГО

Деталият...

ЫН  КУРТЯ  КОНСТИТУЦИОНАЛЭ  А  РЕПУБЛИЧИЙ  МОЛДОВЕНЕШТЬ  НИСТРЕНЕ

Ла 27 априлие анул 2005 ын шединца са дескисэ Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене а екзаминат интерпеларя Президентулуй Републичий Молдовенешть Нистрене привитор ла верификаря конституционалитэций унор регуламенте сепарате але Лежий конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене «Ку привире ла ынтродучеря унор амендаменте ши суплименте ын Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене» ши унор регуламенте сепарате але Лежий «Ку привире ла прокуратура Републичий Молдовенешть Нистрене».

Куртя конституционалэ а венит ла конклузия, кэ регуламентеле артиколулуй 1 але Лежий конституционале «Ку привире ла ынтродучеря унор амендаменте ши суплименте ын Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене» каре превэд статутул журидик але органелор прокуратурий, ну кореспунд базелор орындуирий конституционале але Републичий Молдовенешть Нистрене, ши ануме артиколулуй 6 ал Конституцией, каре стабилеште принчипиул сепарэрий путерилор ын лежислативэ, екзекутивэ ши жудичиарэ, ши артиколулуй 15, каре стабилеште, прекум кэ нич ун тип де регуламенте де алтфел але Конституцией ну пот контразиче базелор орындуирий конституционале але Републичий Молдовенешть Нистрене. Куртя а индикат, кэ прокуратура, конформ Конституицей, ну се афлэ ын компоненца системулуй органелор путерий де стат, яр ачаста ынсямнэ, еа ну поате екзерчита функций але органелор путерий лежислативе, екзекутиве сау жудичиаре. Конформ позицией журидиче а Курций конституционале, ну се адмите ымпутерничиря прокуратурий, каре ну се реферэ нич ла о рамурэ але путерилор де стат, прин ымпутерничирь ши функций але органелор путерий де стат.

Некореспунзэтоаре артиколулуй 6 ал Конституцией деасеменя сынт рекуноскуте унеле регуламенте але артиколелор Лежий «Ку привире ла прокуратура Републичий Молдовенешть Нистрене», каре регламентязэ сарчиниле, функцииле, принчипииле организэрий ши активитэций прокуратурий, локул журидик ал лукрэторилор ей, системул ши ымпутерничириле прокуратурий.

Сервичиул де пресэ ал Курций конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене
|Формаря ши активитатя |Базеле де дрепт |Компоненца |Хотэрыриле|
|Апаратул |Ноутэць |Сервичиул де пресэ |Архива фото|
|Контакте |Анексе |Пунктул инициал |Кэутаре|
|Актуалитэць|