ЛОГО

Деталият...

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМУЛ ШИ ЖУСТИЦИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЭ

Екзаминынд кестиуня привитор ла конституционализм ши жустиция конституционалэ есте невое де менционат урмэтоареле: потривит традицией културий еуропене де дрепт, каре ышь я ынчепутул дин тимпурь античе, ын Еуропа Окчиденталэ, ши ын примул рынд ын Маря Британие ши Америка де Норд ынкэ ын сек. ХVII-ХVIII а примит дезволтаре идея приоритэций унор лежь де дрепт фундаментале, каре ла ынчепут нич ну се нумяу дрепт конституцие ын ноциуня контемпоранэ. Дрепт сурсэ теоретикэ а ачестей идей а сервит идея класикэ де дрепт деспре принчипииле универсале ши аксиомеле дрептулуй, каре поседэ о путере журидикэ супремэ ын привинца лежилор, стабилите де путеря де стат. Ун мерит деосебит ал идеей журидиче констэ ын фаптул, кэ даторитэ ей ын култура еуропеанэ де дрепт ау фост стабилите ынкипуириле деспре дрептуриле омулуй, де каре ел поседэ дин зиуа наштерий сале, дар ну дин кауза унор лежь.

Одатэ ку апариция релациилор де продучере, базате пе егалитатя формалэ а субьектелор ын кондицииле мунчий, одатэ ку дезволтаря демокрацией ка о формэ политикэ адекватэ але ачестор релаций економиче, конституционализмул тот май мулт есте експримат ын калитате де теорие ши практикэ а лимитэрий путерий де стат публиче прин дрепт.

Ын есенца са, конституционализмул, базат пе ноциуня деспре дрепт, деспре дрептуриле омулуй, презинтэ приоритатя дрептулуй ын привинца унор диспозиций лежислативе ауторитаре, ши дин ачест пункт де ведере презенца уней конституций скрисе, ка лежя де базэ, ну сервеште дрепт кондицие нечесарэ пентру лимитаря путерий прин дрепт, леоарече приоритатя конституцией ын компарацие ку алте диспозиций але путерий реесе ну дин фаптул, кэ еа есте прокламатэ де леже, дар дин ачеле консидеренте, кэ еа поседэ о путере супремэ журидикэ, презинтэ експримаря дрептулуй, «конституционязэ» форма журидикэ а организэрий ши функционэрий путерий ын релацииле ку индивизий.

Идея конституционализмулуй а стабилит принчипииле журидиче фундаментале, аксиомеле дрептурилор, де каре се кондуче жудекэтория, адоптынд хотэрырь contra legem. Примул пречедент де ачест жен се реферэ ла анул 1610. Жудекэторул д-л Эдуард Коук (Соkе), индикынд ла принчипиул дрептулуй женерал, а рекуноскут нележитимэ лежя, адоптатэ де парламентул енглез. Пе досарул медикулуй Томас Бонхэм (Bonham), акузат де камера медичилор (орган ал аутокондучерий пе терен) ла о амендэ, жумэтатя сумей дин каре требуя сэ фие примитэ де прешединтеле камерей конформ лежий, ынсэ жудекэторул Коук а примит о хотэрыре каре спуне, кэ лежя ын каузэ контразиче принчипиулуй дрептулуй женерал, конформ кэруя «нимень ну поате фи нумит жудекэтор ын досарул сэу». Деоарече прешединтеле ши жудекэторий камерей ау фост дирекць коинтересаць ын амендаря ын каузэ, апой ын аша досаре ей презинтэ ну нумай жудекэторий, дар ши партя коинтересатэ, деачея аич ей ну пот еволуа ын калитате де жудекэторь. Ын анализа са жудекэторул Коук а менционат: «Дин кэрциле ноастре реесе, кэ ын мажоритатя досарелор дрептул женерал импуне ка лежиле сэ фие коректате (acts of parliament), яр унеорь требуе сэ рекуноаштем кэ еле сынт комплект невалабиле. Дакэ лежя контразиче дрептулуй ши ажеримий, апой ын вигоаре ынтрэ дрептул женерал ши лежя есте рекуноскутэ невалабилэ».

Ын ачест каз путем менциона, кэ пречедентул, креат де жудекэторул Коук, се реферэ ла дирекция журидикэ а конституционализмулуй тимпуриу, континуаря кэруя есте моделул американ ал журисдикцией конституционале пентру каре сынт карактеристиче тэлмэчиря де кэтре Куртя супремэ де жустицие а валорилор че се афлэ ын база конституцией ын кондицииле ситуацией сочиал-историче ши а формэрий принчипиилор че сервеск дрепт критерий ын апречиеря актелор лежислаторулуй. Деч, моделул американ концине ын сине апречиеря лежилор дин пункт де ведере а дрептулуй. Ка ун дрепт обишнуит, ел античипязэ онтоложик дрептул стабилит, ка ши дрептул женерал поседэ приоритатя фацэ де леже, тот аша ши принчипииле дрептулуй сау жустеця поседэ приоритатя фацэ де текстул конституцией скрисе. Ын ачест сенс жудекэторииле ау интерпретат куноскута експримацие а жудекэторулуй Коук: « Парламентул сингур ну есте ын старе сэ скимбэ принчипииле де базэ але жустецей, ынфэптуите ын дрептул женерал». Тот ын ачест контекст петсе 350 де ань а прочедат Куртя конституционалэ а РФЖ: «Дрептул натурал есте май путерник ка чел позитив».

Ын алт мод а фост креат ун алт модел еуропян ал журисдикцией конституционале, карактеристикэ пентру цэриле континентале еуропене. Ачест модел, потривит челор спусе де аббатул Сийес, каре примул а експус идея контролулуй спечиал жудичиар асупра респектэрий приоритэций конституцией дин партя органелор де стат. Ынсэ ши пынэ астэзь ачастэ идее есте контестатэ ын цэриле континентале еуропене. Пэрташий ей сынт де пэреря, кэ дин пункт де ведере а сепарэрий путерий ануме жустиция аре мениря де а окроти дрептул де ла нереспектаря луй дин партя органелор де стат. Ши дакэ дрептул, стабилит де конституцие есте ынкэлкат де вре-ун орган де стат, ын компетенца кэруя ну ынтрэ скимбаря конституцией, апой органул журидик спечиал требуе сэ окротяскэ дрептул конституционал.

Аббатул Сийес а ынаинтат черинца протекцией конституцией де куртя конституционалэ, реешинд дин унеле аргументе симпле: «Конституция есте о тоталитате а регулилор лежислативе облигаторий, ши дакэ ну есте аша, апой еа есте невалороасэ. Дар дакэ ачаста-й о тоталитате а челор спусе, апой се ынтрябэ унде се афлэ инстанца каре о протекционязэ, че презинтэ путеря жудекэторилор, каре апэрэ ачест код? Де че вой рэбдаць ун аша неажунс ын вяца политикэ? Лежиле требуе сэ фие супусе респектэрий лор.

Дин тимпуриле жудекэторулуй Коук се афлэ ын база журисдикцией конституционале контролул журидик асура конституционалитэций лежилор, каре дин анул 1803 есте екзерчитат де Куртя супремэ де Жустицие а СУА. Ын ачел тимп ын Еуропа ын сек. ХIХ журисдикция конституционалэ ынкэ ну а апэрут нич ын Маря Британие, нич ын Франца ши нич ын Жермания.

Контролул жудичиар асупра респектэрий дрептурилор конституционале пентру прима датэ а фост конституит ын Португалия де Конституция адоптатэ ын анул 1911, креатэ суб инфлуенца Конституцией дин Бразилия дин анул 1891 ши а челей дин Америка де Норд. Системул де контрол конституционал португез а фост конституит де Конституция дин анул 1933 ши а фост ын вигоаре ши ын аний 1975-1976. Конформ Конституцией португезе дин анул 1976 Трибуналул Конституциолнал ал Португалией есте ынзестрат ку ымпутерничирь колосале.. Принчипалеле дин еле – контролул асупра конституционалитэций актелор нормативе-журидиче ши контрактелор интернационале, реализате де Трибуналул ын каузэ ын тимпул контролулуй преалабил, конкрет ши абстракт.

Ын Спания конформ Конституцией Републичий а доуа (анул 1931) а фост креат прима ын Еуропа о жудекэторие спечиалэ – Куртя гаранциилор конституционале, каре а авут мениря сэ протекционезе ну конституция, дар индивидул. Ынсэ ачастэ системэ ну а екзистат мулт тимп ши с,а терминат прин рэзбой. [1].

Доар дупэ ал дойля рэзбой мондиал ын унеле цэрь а фост конституитэ о жустицие спечиалэ, каре реал а гарантат дрептуриле ши либертэциле четэценилор: ын анул 1948 ын Италия, ын анул 1949 ын РФЖ, апой курциле конституционале ау апэрут ын Спания, Турчия, Португалия, Франца. Ын Елвеция ши Гречия ну-с курць конституционале, ынсэ Куртя Унионалэ елвециянэ поседэ компетенца унуй контрол конкрет реферитор ла лежислация кантоналэ, яр ын Гречия Куртя спечиалэ жудичиарэ екзерчитэ контролул ын привинца лежилор цэрий. Ын Суедия ши Оланда ын аний 70 институцииле контролулуй конституционал ну сынт акчептате.

Потривит моделулуй американ журисдикция конституционалэ есте ынфэптуитэ ын вяцэ ын форма екзаминэрий де курте а уней контестэрь деспре дрепт. Деачея а фост практикатэ опиния, кэ куртя че актива конформ моделулуй американ, ера невоит май рар сэ адопте хотэрырь политиче, дар ну конституционале де дрепт. Ынсэ Куртя Супремэ а Жустицией а СУА ын депенденцэ де ситуация политикэ ера невоитэ сэ адопте хотэрырь, спре екземплу, ын фолосул сау ымпотрива дискриминэрий де расэ.

Партикуларитэциле историче але дезволтэрий статулуй ау кондиционат карактерул нетрадиционал ал конституцией британиче. Маря Британие ну рекуноаште ун аша акт ка конституция. Конформ формей сале конституция ачестей цэрь аре ун карактер комбинат ши несистематик.; еа констэ дин доуэ пэрць – скрисэ ши нескрисэ. Ун аша карактер есте спечифик пентру тоате рамуриле дрептулуй енглез, деачея лежислация конституционалэ а ачестей цэрь ну-й конкретэ ши детерминатэ. Еа инклуде ын сине унеле акте парламентаре, статуте, хотэрырь жудичиаре ши дрептул женерал. Ын ачест каз есте импосибил де стабилит, че поате фи рекуноскут дрепт Леже фундаменталэ а статулуй.

Ачест систем деосебит ал дрептулуй конституционал енглез ын женерал купринде тоате пэрциле ачестей реглэрь. Ынсэ тоате компонентеле че ынтрэ ын ачест дрепт ну претинде ла ролул принчипиилор женерале, тоате еле ау апэрут парциал ши ынтымплэтор. О аша формэ есте практикатэ ши ын Ноуа Зеландэ.

Ын конформитате ку структура иерархикэ а системулуй журидик ын Маря Британе аич сынт типурь де курць: супериоаре ши инфериоаре, еле сынт десервите де жудекэторь де трей категорий.

Ын системул челор супериоаре але Англией ши Уелсулуй ну сынт инклусе Камереле Лорзилор ши Комитетул жудичиар ал Консилиулуй секрет. Дупэ ынтраря Марий Британий ын компоненца Комунитэций еуропене ын литература енглезэ а апэрут о класификаре ноуэ: пе примул план се афлэ Куртя еуропянэ ын Луксембург. Ануме аич журиштий енглезь ындряптэ материалеле сале пентру а прими опиния ачестей инстанце жудичиаре [2].

Лежя де базэ а Канадей дин 1982, одатэ ку едитаря Актулуй деспре Канада, а примит ун карактер систематизат, ши а инклус ын сине 25 акте, ынчепынд ку анул 1867. Ел регла кестиуниле конституционале ши неконституционале, ку ексклудеря укнор норме ку карактер конституционал (спре екземплу, привитор ла дрептул електорал).

Конституция Булгарией, адоптатэ де Адунаря Популарэ ла 12 юлие анул 1991, а конституит ун орган ноу, каре ну авя лок ын системул органелор де стат, ши а фост адоптатэ антериор де конституция Булгарией – Куртя конституционалэ а Булгарией. Дрепт базэ нормативэ а активитэций Курций конституционале а Булгарией сервеште атыт капитолул 8 ал Конституцией, кыт ши алте норме але Конституцией. Ын конформитате ку артиколул 152 ал Конституцией а фост адоптатэ Лежя «Ку привире ла Куртя конституционалэ». Сарчина принчипалэ а активитэций Курций конституционале констэ ын асигураря супремацией Конституцией. Куртя конституционалэ ну ынтрэ ын системул путерий жудичиаре, еа окупэ ун лок де синестэтэтор ынтре институцииле супериоаре де стат. Ын компоненца Курций ынтрэ 12 жудекэторь, каре сынт алешь потривит де о треиме кореспунзэтор а мембрилор Адунэрий Популаре, Президент ши адунаря женералэ а жудекэторилор але Жудекэториилор Супреме де касаре ши администраре пе ун термен де 9 ань. Актеле Курций конституционале сынт дефинитиве. Челе рекуноскуте неконституционале ну се апликэ ын практикэ дин зиуа ынтрэрий ын вигоаре а хотэрырий Курций конституционале ын вигоаре. Хотэрыриле ей сынт облигаторий пентру тоате органеле путерий де стат, персоанеле журидиче ши четэцень. Потривит лежий нич о хотэрыре а Курций коснтитуционале ну поате фи суспендатэ сау анулатэ.

Апариция органелор спечиализате але контролулуй конституционал поате фи прекэутат ынчепынд ку аний 20 ай секолулуй трекут. Ануме ын анул 1920 прима курте конституционалэ а фост креатэ ын Аустрия. Ын легэтурэ ку ачест фапт ау апэрут ноциуниле: « еуропянэ окчиденталэ», «еуропянэ», «аустриякэ». Чел де-ал дойля модел май практикат а фост чел американ. Семнификация принчипалэ а луй – ындеплиниря функцией принчипале ын асигураря контролулуй конституционал ын асигураря контролулуй конституционал де жудекэторииле журисдикцией женерале. [3].

Ын УРСС дин анул 1917 пынэ ын а. 1977 ау фост адоптате патру Конституций: ын а. 1918, ын а. 1924, ын а. 1936, ши ын а. 1977. Адоптаря фиекэрей дин ей а консемнат о ноуэ етапэ де дезволтаре а статулуй. Некэтынд ла унеле партикуларитэць, карактеристиче пентру фиекаре дин еле, еле се дезволтау конформ принчипиилор сукчесиуний де дрепт, каре рефлектау пэстраря валорилор сочиалисте, ынтэриря путерий советиче, пуртау ун карактер де класэ, акчентуынд ла диктатура мунчиторилор ши а ролулуй принчипал ал луй де кондучере. Ролул принчипал ал контролулуй конституционал а фост аич оферит унуй орган супрем колежиал каре актива перманент ла нивелул УРСС – Президиумул Советулуй Супрем ал УРСС, ла нивелул републичилор – Президиумул Советулуй Супрем але лор. Ачет систем ын вяцэ а доведит сэ фие несатисфэкэтор. .Ын луна май а анулуй 1990 ын УРСС а ынчепут сэ активезе Комитетул суправегерий конституционале а УРСС [4].

Пе о алтэ кале а порнит Русия. Ын анул 1991 аич а фост креатэ Куртя конституционалэ. Кестиуниле де базэ але активитэций ачестуй орган ау фост реглате де Лежя РСФСР дин 6 май анул 1991 «Ку привире ла Куртя конституционалэ а РСФСР». Адоптатэ ын дечембрие анул 1993 Конституция Русией а ынтродус унеле скимбэрь есенциале ын статутул Курций конституционале ши компетенеца ей. Еа май деталият а конкретизат активитатя ачестуй орган. Ын вара анулуй 1994 а фост адоптатэ Лежя федералэ «Ку привире ла Куртя конституционалэ ын Федерация Русэ». А фост клар детерминат статутул ачестуй орган де дрепт ка о парте компонентэ а путерий жудичиаре, дрепт ун орган спечиал ал контролулуй конституционал. [5].

Ын легэтурэ ку дестрэмаря УРСС ын анул 1990 ши креаря Републичий Молдовенешть Нистрене ла 2 септембрие анул 1990, ла чя де-а 12-я сесиуне де лежислатура ынтый а Советулуй Супрем ал Републичий Молдовенешть Нистрене ла 2 септембрие анул 1991 а фост адоптатэ Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене, ын капитолул 12 ал кэрея есте детерминат ролул Курций конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене. (арт. 99-100).

Луынд ын ведере статорничиря ултериоарэ а унуй стат суверан, демократик, индепендент ши де дрепт ла референдумул попорулуй нистрян ла 24 дечембрие анул 1995 а фост адоптатэ а доуа Конституцие а Републичий Моллдовенешть Нистрене. Ын резултат де Советул Супрем ал Републичий Молдовенешть Нистрене а фост скимбатэ структура органелор путерий де стат, ын конформитате ку каре Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене а фост инклус ын системул органелор жудичиаре але путерий де стат.

Ын конформитате ку артиколул 86 ал Конституцией Републичий Молдовенешть Нистрене ши артиколул 1 ал Лежий конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене «Ку привире ла Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене» - Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене есте ун орган ал контролулуй конституционал де стат, индепендент ши синестэтэтор екзерчитэ путеря жудичиарэ прин интермедиул прочедурий де жудекатэ конституционалэ. Сарчина принчипалэ а Курций конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене есте асигураря гарантатэ а супремацией Конституцией Републичий Молдовенешть Нистрене дрепт леже фундаменталэ а статулуй пе ынтрег териториул Републичий Молдовенешть Нистрене. Принчипииле де базэ але активитэций Курций конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене сынт супремация дрептулуй, индепенденца, колежиалитатя, публичитатя, екзаминаря деплинэ а досарелор ши жустеця хотэрырилор адоптате, компетиционалитатя ши егалитатя ын дрептурь а пэрцилор.

Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене поседэ де ун спектру ларг ал компетенцей атыт ын партя контролулуй конституционал, кыт ши ын партя екзаминэрий кореспундерий актелор (лежилор конституционале, лежилор ши алтор акте нормативе, контрактелор интернационале але Републичий Молдовенешть Нистрене) Конституцией Републичий Молдовенешть Нистрене, практичий апликэрий дрептулуй, активитэций органелор електорале ши персоанелор офичиале але органелор аутокондучерий де стат ын партя адоптэрий де еле але хотэрырилор ши актелор нормативе, плынжерилор четэценилор привитор ла ынкэлкаря дрептурилор ши либертэцилор лор конституционале. Конформ интерпелэрилор жудекэториилор верификэ кореспундеря лежий, апликате сау супусе апликэрий ын досаре конкрете. Куртя конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене екзерчитэ експликаций облигаторий женерале а Конституцией Републичий Молдовенешть Нистрене ши а лежилор конституционале але Републичий Молдовенешть Нистрене [6].

Идея статулуй де дрепт есте базатэ пе нечеситатя реализэрий армонией, жустецей ши адевэрулуй ын сочиетате. Есте невое де а протекциона персоналитатя де ла самоволничия статулуй, ка сэ фие доведите релацииле речипроче оптимале але интереселор статулуй ши персоналитэций. Теория унуй стат де дрепт а фост реализатэ ынкэ де филозофий Платон, Аристотел, Э. Кант, Д. Локк, Г.В. Гегель, Ш.А. Монтескье ши алций. Ачастэ идее, ка о контрапунере а абсолутизмулуй, а фост елаборатэ ши ын Русия де – Н.М. Корпунов, Б.А. Кристяковский, П.И. Новгородцев ши алций. Реализаря семнификэрилор принчипале але статулуй де дрепт есте о кондицие а формэрий луй, ши еле рефлектэ дирекция спре о сочиетате чивилизатэ. Дрепт семнификэрь май импортанте але статулуй де дрепт сынт: супремация лежий, организаря ши функционаря путерий суверане конформ принчипиулуй сепарэрий путерилор ын лежислативэ, екзекутивэ ши жудичиарэ, асигураря респонсабилитэций речипроче а статулуй ши четэценилор [7].

Супремация лежий рефлектэ ну нумай концинутул лежилор, дар ши униря статулуй, органелор луй ши а пресоанелор офичиале, кыт ши черинцеле кэтре тоць четэцений де а респекта лежислация.. Ын орьче стат лежиле требуе сэ кореспундэ нормелор дрептулуй интернационал. Лежя фундаменталэ (Конституция) есте принчипала леже ши рестул лежилор ши акте нормативе требуе сэ кореспундэ лежий фундаментале. Екзистенца чивилизатэ а путерий де стат поате фи нумай потривит принчипиулуй сепарэрий путерилор ын лежислативэ, екзекутивэ ши жудичиарэ. Нич о путере ну предомина асупра алтей путерь ши стрик есте невоитэ сэ се кондукэ де лежислация статулуй.

О партикуларитате импортантэ а статулуй де дрепт – екзистенца контролулуй конституционал, адикэ дрептул унуй орган жудичиар де а контрола конформ лежислацией респектаря Конституцией. Ын ачест скоп органул контролулуй конституционал есте ымпутерничит прин дрептул суспендэрий лежилор, рекуноскуте некореспунзэтоаре Конституцией, ши кореспунзэтор, прин облигациуня де а тэлмэчи ши експлика нормеле конституционале, фапт каре есте функция принчипалэ ын активитатя органулуй конституционал [8].

Ын Жермания, Аустрия, Спания, Белжия ши Турчия органеле апликэрий дрептулуй сынт ымпутерничите де а ынчепе ын куртя конституционалэ о прочедурэ де контрол конкретэ. Дрепт кондицие де адресаре аич сервеште ун регуламент, кынд жудекэтория вине ла конклузия кэ лежя каре требуе сэ фие апликатэ де еа есте неконституционалэ, Ын ачест каз еа суспендязэ прочедура де жудекатэ ши аштяптэ хотэрыря кореспунзэтоаре а курций конституционале. Се ынтымплэ ачаста конформ интерпелэрий жудекэторулуй сау а унея дин челе доуэ пэрць апликате ын прочедура де жудекатэ. О аша прочедурэ ворбеште де фаптул, кэ ын компетенца жудекэторулуй ынтрэ ши тэлмэчиря конституцией ши верификаря конституционалитэций ачелор лежь, каре сынт апликате ын практикэ де жудекэторие. Ынсэ тот одатэ еа ну рекуноаште лежя дрепт невалабилэ. О аша ымпутерничире апарцине нумай унуй орган спечиал жудичиар, нумай хотэрыриле Курций конституционале поседэ дрептул тэлмэчирий лежислацией ын деплинэ мэсурэ ши хотэрыриле ей сынт облигаторий пентру тоате инстанцеле. Ун интерес деосебит презинтэ моделуриле комбинате ка ын Португалия. Ын конформитате ку Конституция ачестей цэрь жудекэторииле обишнуите ну сынт облигате фацэ де Куртя конституицоналэ сэ ынаинтезе кестиуня привитор ла конституционалитатя уней норме, реферитор ла каре ей стау ла ындоялэ, аич жудекэторииле пур ши симплу ну апликэ ачастэ леже, каре контразиче констиуцией. Ши тот одатэ акциуниле лор пот фи контестате де куртя конституционалэ привитор ла жустеця рекуноаштерий де еле а ачестей лежь неконституционале.

Ын скопуриле протекцией конституцией ын унеле цэрь стрэине есте превэзутэ суправегеря конституционалэ, ын облигацииле кэрея се афлэ контролул асупра лежилор ши актелор нормативе але статулуй. Ку аша ымпутерничирь сынт ынзестрате унеле органе жудичиаре. Ын мажоритатя цэрилор активязэ жудекэторий супреме (СУА, Елвеция, Жапония), ши курць конституционале (Жермания, Аустрия, Италия) сау консилиурь конституционале (Франца). Органеле суправегерий конституционале пот солуциона кестиуня конституционалитэций лежий пынэ ла ынтраря лор ын вигоаре (Франца, Ирланда) сау дупэ ынтраря лор ын вигоаре (СУА, Елвеция). Актеле, рекуноскуте неконституционале сынт анулате, комплект сау акциуня лор есте суспендатэ.

Аша дар, функция контролулуй конституционал есте фоарте импортантэ ын сусцинеря ши асигураря легалитэций конституционале ын орьче стат.

Литература

1. Конституцииле стателор Еуропей. Ын 3 вол. – М.: «Норма», 2001.

2. Конституцииле стателор Комунитэций еуропене. – М.: «Норма Инфра•М», 1999.

3. Конституцииле цэрилор стрэине Кулежере. – М.: «Юристинформ», 2001.

4. Кравец И.А. Формаря конституционализмулуй рус. Проблемеле теорией ши практичий. – М.: ЮКЭа, 2002.

5. Лежислация конституционалэ а Русией.- «Гродец-Формула права», 1999.

6. Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене. – Тираспол: «Литера», 2000.

7. Чиркин В.Е. Дрептул конституционал ын Русия. Мануал. – М.: «Юристъ», 2003.

8. Дрептул конституционал (статал) ал цэрилор стрэине. – Москва, 2000.

Л.Г. Малская,

жудекэтор ал Курций конституционале а

Републичий Молдовенешть Нистрене
|Формаря ши активитатя |Базеле де дрепт |Компоненца |Хотэрыриле|
|Апаратул |Ноутэць |Сервичиул де пресэ |Архива фото|
|Контакте |Анексе |Пунктул инициал |Кэутаре|
|Актуалитэць|