ЛОГО

БАЗЕЛЕ ДЕ ДРЕПТ /

ЛЕӁЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЭ

КОМПАРТИМЕНТУЛ 3. ПАРТИКУЛАРИТЭЦИЛЕ ПРОЧЕДУРИЙ ЫН КУРТЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЭ А РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ КУ ПРИВИРЕ ЛА УНЕЛЕ КАТЕГОРИЙ ДЕ ДОСАРЕКАПИТОЛУЛ 10. ЕКЗАМИНАРЯ ПРОЧЕСЕЛОР КУ ПРИВИРЕ ЛА КОРЕСПУНДЕРЯ АКТЕЛОР ЖУРИДИЧЕ АЛЕ ОРГАНЕЛОР АУТОРИТАРЕ ДЕ СТАТ КУ КОНСТИТУЦИЯ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ


Артиколул 90. Дрептул де а апела ла Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене

Де дрептул де а апела ла Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене ку интерпеларя релатив ла верификаря конституционалитэций актелор журидиче але органелор ауторитаре де стат, индикате ын субпунктул а) ал алинеатулуй ынтый ал артиколулуй 9 ал Леӂий Конституционале номинализате а Републичий Молдовенешть Нистрене диспун Прешединтеле Републичий Молдовенешть Нистрене, Совьетул Супрем ал Републичий Молдовенешть Нистрене, Гувернул Републичий Молдовенешть Нистрене, Пленареле Курций Супреме де Жустицие ши Курций де Арбитраж але Републичий Молдовенешть Нистрене, Прокурорул Републичий Молдовенешть Нистрене, Ымпутерничитул пентру Дрептуриле Омулуй ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ.

Артиколул 91. Адмисибилитатя интерпелэрий

Интерпеларя ла Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене релатив ла верификаря конституционалитэций актулуй журидик ал органулуй ауторитар де стат сау а унор регуламенте але луй есте адмисибилэ, дакэ рекламантул ле консидерэ дрепт инапликабиле дин кауза неконституционалитэций сау апликабиле ын пофида дечизией адоптате ын мод офичиал а органелор ауторитаре де стат ку привире ла ренунцаря де а ле аплика ши екзекута дрепт некореспунзэтоаре ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене, де асеменя, дакэ актул контестат сау унеле регуламенте але луй ну репродук регуламентеле Конституцией Републичий Молдовенешть Нистрене ши ну реглементязэ ординя де организаре ши активитате а Курций Конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене ши прочедуриле респектате де еа.

Артиколул 92. Лимителе контролулуй

Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене стабилеште кореспундеря ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене а актелор журидиче але органелор путерий де стат:
а) дупэ концинутул нормелор;
б) дупэ форма актулуй норматив;
в) дупэ ординя семнэрий, адоптэрий, публикэрий сау пунерий ын апликаре;
г) дин пунктул де ведере ал сепарэрий путерий де стат ын леӂислативэ, екзекутивэ ши жудичиарэ, стабилите де Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене;
д) дин пунктул де ведере ал делимитэрий компетенцей ынтре органеле путерий де стат, стабилите де Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене;
е) дин пунктул де ведере ал делимитэрий обьектелор администрэрий ши ымпутерничирилор ынтре органеле ауторитаре републикане ши органеле ауторитаре локале але Републичий Молдовенешть Нистрене, стабилите де Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене ши де алте контракте ку привире ла делимитаря обьектелор администрэрий ши ымпутерничирилор.
Контролул конституционалитэций актелор нормативе але органелор ауторитаре, адоптате пынэ ла интраря ын вигоаре а Конституцией Републичий Молдовенешть Нистрене, есте екзерчитат де Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене.

Артиколул 93. Дечизия финалэ асупра прочесулуй

Конформ резултателор екзаминэрий прочесулуй релатив ла верификаря конституционалитэций актулуй норматив ал органулуй путерий де стат Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене адоптэ уна динтре урмэтоареле хотэрырь:
а) рекуноаште актул норматив сау унеле регуламенте але луй дрепт кореспунзэтоаре ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене;
б) рекуноаште актул норматив сау унеле регуламенте але луй дрепт некореспунзэтоаре ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене;
Рекуноаштеря актулуй норматив сау а унор регуламенте але луй дрепт некореспунзэтоаре ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене поате серви ка мотив пентру ануларя ын ординя стабилитэ а регуламентелор алтор акте нормативе, базате пе актул норматив, рекуноскут дрепт неконституционал, сау каре ыл репродук сау каре концин ачеляшь регуламенте, каре ау ши фост обьектул апелэрий. Регуламентеле ачестор акте нормативе ну пот фи апликате де жудекэторий, алте органе ши персоане офичиале.|Формаря ши активитатя |Базеле де дрепт |Компоненца |Хотэрыриле|
|Апаратул |Ноутэць |Сервичиул де пресэ |Архива фото|
|Контакте |Анексе|Пунктул инициал|