ЛОГО

БАЗЕЛЕ ДЕ ДРЕПТ /

ЛЕӁЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЭ

КАПИТОЛУЛ 14. ЕКЗАМИНАРЯ ПРОЧЕСЕЛОР КУ ПРИВИРЕ ЛА КОНСТИТУЦИОНАЛИТАТЯ ЛЕӁИЛОР ЛА ИНТЕРПЕЛЭРИЛЕ ЖУДЕКЭТОРИИЛОР


Артиколул 107. Апелул ла Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене

Жудекэтория, ла екзаминаря прочесулуй ын орьче инстанцэ, ажунгынд ла конклузия кэ леӂя апликатэ сау че урмязэ а фи апликатэ ын прочесул индикат ну кореспунде ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене, апелязэ ла Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене ку о интерпеларе релатив ла верификаря конституционалитэций леӂий ын каузэ.

Артиколул 108. Адмисибилитатя интерпелэрий

Интерпеларя жудекэторией есте адмисибилэ, дакэ леӂя есте апликатэ сау урмязэ, ла опиния жудекэторией, а фи апликатэ ын прочесул конкрет екзаминат де еа.

Артиколул 109. Консечинцеле презентэрий интерпелэрий

Ын периоада дин моментул пронунцэрий дечизией жудекэторией ку привире ла апелул ла Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене ши пынэ ла адоптаря хотэрырий Курций Конституционале а Републичий Молдовенешть Нистрене прочедура асупра прочесулуй сау екзекутаря дечизией пронунцате де жудекэторие асупра прочесулуй сынт суспендате.

Артиколул 110. Лимителе контролулуй ши типуриле дечизиилор финале

Лимителе контролулуй де Куртя Конституционалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене реферитор ла кореспундеря ку Конституция Републичий Молдовенешть Нистрене а леӂий, контестате ын интерпеларя жудекэторией, ши типуриле дечизиилор финале сынт детерминате прин артиколеле 92 ши 106 але Леӂий Конституционале ын каузэ.|Формаря ши активитатя |Базеле де дрепт |Компоненца |Хотэрыриле|
|Апаратул |Ноутэць |Сервичиул де пресэ |Архива фото|
|Контакте |Анексе|Пунктул инициал|