ЛОГО

АПАРАТ

АПАРАТ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Дiяльнiсть Конституцiйного суду забезпечує апарат, що складається з помiчникiв i радникiв суддiв, Секретарiату, а також пiдроздiлiв фiнансового i матерiально-технiчного забезпечення.
Апарат дiє вiдповiдно до Конституцiйного закону "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", прийнятим Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки, а також Регламентом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, прийнятим Конституцiйним судом.
Секретарiат, як функцiональний пiдроздiл апарата, здiйснює органiзацiйне, науково-аналiтичне та iнформацiйно-довiдкове забезпечення Конституцiйного суду. Проводить прийом вiдвiдувачiв, розглядає в попередньому порядку звертання на адресу суду. Сприяє суддям у пiдготовцi справ для розгляду на засiданнях i нарадах. Вивчає й узагальнює роботу державних органiв по забезпеченню рiшень Конституцiйного суду.
Секретарiат дiє на пiдставi Положення про Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, затвердженого Конституцiйним судом.
У структуру Секретарiату входять наступнi пiдроздiли:
  • вiддiл органiзацiйного забезпечення судових засiдань, на який покладена органiзацiя пiдготовки i проведення судових засiдань, забезпечення суддiв матерiалами i документами, пiдготовленими до розгляду в засiданнях, здiйснення контролю над виконанням постанов i висновкiв Конституцiйного суду;
  • правовий вiддiл, що здiйснює правове, науково-аналiтичне та iнформацiйно-довiдкове забезпечення дiяльностi Конституцiйного суду, розглядає у встановленому порядку звертання, якi надiйшли в суд, i сприяє суддям у пiдготовцi справ i iнших питань до розгляду на засiданнях i нарадах;
  • відділ систематизації законодавства й інформаційного забезпечення, що займається розвитком i обслуговуванням спецiальних засобiв зв'язку i нових iнформацiйних технологiй, забезпеченням Конституцiйного суду правовою i науково-практичною iнформацiєю, лiтературою, систематизацiєю й облiком нормативних правових актiв, матерiалiв дiяльностi Конституцiйного суду;
  • загальний відділ, на який покладенi органiзацiя дiловодства i здiйснення єдиного порядку документационного забезпечення Конституцiйного суду, ведення архiвної справи, забезпечення єдиного порядку облiку кадрiв i їхнього руху;
  • прес-служба, що висвiтлює дiяльнiсть Конституцiйного суду, пiдтримує робочi контакти з засобами масової iнформацiї, займається їхньою акредитацiєю, випускає прес-релiзи, органiзовує прес-конференцiї та iнтерв'ю iз суддями, забезпечує iнформацiйне наповнення WEB-сайта Конституцiйного суду.
  • При Секретарiатi функцiонують архiв i бiблiотека.
    iншi пiдроздiли апарата - фінансово-економічний і адміністративно-матеріальний відділи - ведуть фiнансову i господарську дiяльнiсть, здiйснюють матерiально-технiчне i соцiально-побутове забезпечення Конституцiйного суду.
    Конституцiйний суд самостiйно в межах свого кошторису витрат установлює чисельнiсть, структуру i штатний розклад апарата.