ЛОГО

СКЛАД I АПАРАТ

СКЛАД КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ

Конституцiйний суд вiдповiдно до Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки складається iз шести суддiв, включаючи Голову суду. Президент, Верховний Рада i З'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки призначають по двох суддiв Конституцiйного суду.
Статус суддiв Конституцiйного суду встановлений Конституцiйним законом "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки".
Суддi Конституцiйного суду призначаються з числа осiб, що досягли на день призначення вiку 40 рокiв, мають вищу юридичну освiту i стаж роботи за юридичним фахом або дiяльностi в областi права не менш 10 рокiв. Термiн повноважень суддi - 7 рокiв.
Конституцiйний закон "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" установлює гарантiї незалежностi суддiв Конституцiйного суду. Незалежнiсть забезпечується, у першу чергу, їхньою незмiнюванiстю, недоторканнiстю, рiвнiстю прав, а також гарантiями їхньої безпеки.
Суддi Конституцiйного суду не можуть бути депутатами Верховної Ради, iнших представницьких органiв, займати державнi чи суспiльнi посади, мати приватну практику, займатися пiдприємницькою чи iншою оплачуваною дiяльнiстю, крiм дiяльностi творчої, наприклад, викладацької чи наукової.
Суддi Конституцiйного суду не можуть належати до полiтичних партiй або рухiв, матерiально їх пiдтримувати, брати участь у полiтичних акцiях i виборчих кампанiях, займатися iншою полiтичною дiяльнiстю. Вони не можуть входити в керiвний склад будь-яких суспiльних об'єднань, навiть якщо цi органiзацiї не переслiдують полiтичних цiлей.
Суддi Конституцiйного суду не вправi публiчно висловлювати свої погляди про питання, що є чи може стати предметом розгляду в Конституцiйному судi.
На урочистому засiданнi Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки, що проводиться за участю Президента, Голiв Верховного i Арбiтражного судiв Приднiстровської Молдавської Республiки суддi Конституцiйного суду приносять Присягу.

Присяга суддi
Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

"Урочисто клянуся чесно i сумлiнно виконувати обов'язки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пiдкоряючися при цьому тiльки Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, нiчому i нiкому бiльш".

СУДДI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУСУДДI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ,
що припинили свої повноваженняАПАРАТ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Дiяльнiсть Конституцiйного суду забезпечує апарат, що складається з помiчникiв i радникiв суддiв, Секретарiату, а також пiдроздiлiв фiнансового i матерiально-технiчного забезпечення.
Апарат дiє вiдповiдно до Конституцiйного закону "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", прийнятим Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки, а також Регламентом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, прийнятим Конституцiйним судом.
Секретарiат, як функцiональний пiдроздiл апарата, здiйснює органiзацiйне, науково-аналiтичне та iнформацiйно-довiдкове забезпечення Конституцiйного суду. Проводить прийом вiдвiдувачiв, розглядає в попередньому порядку звертання на адресу суду. Сприяє суддям у пiдготовцi справ для розгляду на засiданнях i нарадах. Вивчає й узагальнює роботу державних органiв по забезпеченню рiшень Конституцiйного суду.
Секретарiат дiє на пiдставi Положення про Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, затвердженого Конституцiйним судом.
У структуру Секретарiату входять наступнi пiдроздiли:
  • вiддiл органiзацiйного забезпечення судових засiдань, на який покладена органiзацiя пiдготовки i проведення судових засiдань, забезпечення суддiв матерiалами i документами, пiдготовленими до розгляду в засiданнях, здiйснення контролю над виконанням постанов i висновкiв Конституцiйного суду;
  • правовий вiддiл, що здiйснює правове, науково-аналiтичне та iнформацiйно-довiдкове забезпечення дiяльностi Конституцiйного суду, розглядає у встановленому порядку звертання, якi надiйшли в суд, i сприяє суддям у пiдготовцi справ i iнших питань до розгляду на засiданнях i нарадах;
  • відділ систематизації законодавства й інформаційного забезпечення, що займається розвитком i обслуговуванням спецiальних засобiв зв'язку i нових iнформацiйних технологiй, забезпеченням Конституцiйного суду правовою i науково-практичною iнформацiєю, лiтературою, систематизацiєю й облiком нормативних правових актiв, матерiалiв дiяльностi Конституцiйного суду;
  • загальний відділ, на який покладенi органiзацiя дiловодства i здiйснення єдиного порядку документационного забезпечення Конституцiйного суду, ведення архiвної справи, забезпечення єдиного порядку облiку кадрiв i їхнього руху;
  • прес-служба, що висвiтлює дiяльнiсть Конституцiйного суду, пiдтримує робочi контакти з засобами масової iнформацiї, займається їхньою акредитацiєю, випускає прес-релiзи, органiзовує прес-конференцiї та iнтерв'ю iз суддями, забезпечує iнформацiйне наповнення WEB-сайта Конституцiйного суду.
  • При Секретарiатi функцiонують архiв i бiблiотека.
    iншi пiдроздiли апарата - фінансово-економічний і адміністративно-матеріальний відділи - ведуть фiнансову i господарську дiяльнiсть, здiйснюють матерiально-технiчне i соцiально-побутове забезпечення Конституцiйного суду.
    Конституцiйний суд самостiйно в межах свого кошторису витрат установлює чисельнiсть, структуру i штатний розклад апарата.