ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 3. ВЕРХОВНА РАДА ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Стаття 67
1. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки (далі - Верховна Рада) є представницьким і єдиним законодавчим органом державної влади Придністровської Молдавської Республіки.
Кількісний склад Верховної Ради – 33 депутати.
2. Термін повноважень Верховної Ради – 5 років.
У випадку розпуску Верховної Ради Президентом Придністровської Молдавської Республіки позачергові вибори Верховної Ради проводяться в другу неділю місяця через за три місяці після дати розпуску Верховної Ради.
Верховна Рада як орган державної влади є правочинним, якщо до його складу обрано не менш двох третин депутатів від установленого Конституцією числа депутатів.
Повноваження Верховної Ради починаються з моменту відкриття його першої сесії й закінчуються з початком роботи першої сесії Верховної Ради нового скликання.
3. Президент Придністровської Молдавської Республіки збирає Верховну Раду на перше засідання не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного опублікування результатів виборів при обранні не менш двох третин від установленого числа депутатів Верховної Ради. Президент Придністровської Молдавської Республіки відкриває перше засідання Верховної Ради й доручає його ведення найстаршому депутатові до обрання Голови Верховної Ради у встановленому порядку.

Стаття 68
1. Депутатом Верховної Ради може бути обраний громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який володіє виборчим правом, якому виконалося до дня виборів 25 років і який постійно проживає на території республіки не менш 5 років до дня виборів.
Депутат Верховної Ради не може бути Президентом, членом Уряду Придністровської Молдавської Республіки, суддею, прокурором, перебувати на державній службі, бути депутатом інших представницьких і виборних органів державної влади й місцевого самоврядування.
Депутат Верховної Ради, який працює у Верховній Раді і його робочих органах на постійній професійній основі, не має права обіймати інші оплачувані посади, здійснювати підприємницьку діяльність, входити до складу керівного органа або наглядової ради комерційної організації, займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком викладацької, наукової або творчої діяльності.
Порушення зазначеного правила спричиняє припинення повноважень депутата Верховної Ради.
2. Депутат Верховної Ради за свою діяльність у Верховній Раді одержує грошову винагороду, йому відшкодовуються витрати, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень, у порядку, установленому законом.
Депутат Верховної Ради зобов'язаний бути присутнім на засіданнях Верховної Ради і її робочих органів.
Відсутність депутата Верховної Ради без поважних причин на засіданнях Верховної Ради і його робочих органів спричиняє вживання до депутата Верховної Ради встановлених законом заходів стягнення.
3. Депутат Верховної Ради не може бути притягнений до будь-якої відповідальності за висловлену ним думку або ухвалене в процесі депутатської діяльності рішення, а також за виконання інших дій, пов’язаних з депутатською діяльністю.
Депутат Верховної Ради має недоторканість протягом усього терміну його повноважень, а також після закінчення терміну депутатських повноважень за дії, здійснені ним в період виконання повноважень депутата Верховної Ради, пов’язані з депутатською діяльністю. Без згоди Верховної Ради він не може бути затриманий, арештований, обшуканий, крім випадків затримання на місці злочину, а також особисто оглянутий, за винятком випадків, коли це передбачено законами Придністровської Молдавської Республіки для забезпечення безпеки інших людей.
Депутат Верховної Ради не може бути допитаний про обставини, які стали відомі йому у зв’язку з виконанням його депутатських обов’язків, без згоди Верховної Ради.
У випадку порушення справи, пов’язаної з кримінальною або адміністративною відповідальністю, що накладається в судовому порядку, щодо дій депутата Верховної Ради, не пов’язаних зі здійсненням депутатської діяльності, після завершення дізнання, попереднього слідства або виробництва з адміністративного правопорушення для передачі справи до суду необхідна згода Верховної Ради.
4. Статус депутата Верховної Ради встановлюється конституційним законом.

Стаття 69
1. Верховна Рада зі свого складу обирає Голову і його заступників. З питань, віднесеним до його ведення Конституцією, Верховна Рада створює постійні, тимчасові та інші робочі органи.
Порядок обрання Голови, заступників Голови Верховної Ради, порядок утворення й діяльність Верховної Ради визначаються Регламентом Верховної Ради.
2. У своїй діяльності Верховна Рада і створювані нею органи із числа депутатів Верховної Ради зобов'язані враховувати права меншостей (одна п'ята депутатів Верховної Ради мають право в будь-який час при ухваленні рішення зажадати проведення таємного або поіменного голосування, перед тим як буде ухвалено рішення про відкрите голосування), а також право кожного з депутатів Верховної Ради вимагати надання гласності відомості про голоси "за" і "проти", подані депутатами з якого-небудь питання.
3. Дві третини від установленого Конституцією числа депутатів становлять кворум, необхідний для ухвалення правових актів.

Стаття 70
1. Верховна Рада правочинна розглядати й вирішувати всі питання, віднесені Конституцією до законодавчого регулювання й до виконання його контрольних функцій. Жоден акт законодавства не може бути ухвалений Верховною Радою на своєму засіданні, якщо він попередньо не розглянутий робочим органом Верховної Ради.
2. Верховна Рада за допомогою ухвалення законодавчих актів:
а) установлює республіканські податки і збори, перелік місцевих податків і зборів, порядок їхнього стягнення і введення; установлює граничний розмір податкового навантаження на платника податків; установлює межі державного боргу й величину разового запозичення, у випадку перевищення якої зазначена дія повинна бути узгоджена з Верховною Радою, а також порядок або об'єкти його забезпечення; ухвалює рішення щодо грошовій емісії в межах, що перевищують розмір емісії, установлений законом для самостійного рішення центральним банком держави;
б) розглядає й затверджує в рамках довгострокового бюджетного планування республіканські програми економічного, соціального й культурного розвитку, що мають статус державних, ухвалює бюджет і встановлює засобів міжбюджетного регулювання;
в) вирішує питання адміністративно-територіального устрою Придністровської Молдавської Республіки, у тому числі ухвалює рішення про зміну кордонів Придністровської Молдавської Республіки за взаємною згодою із суміжними державами;
г) ратифікує й денонсує міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки;
д) вносить зміни й доповнення до Конституції у встановленому порядку, вносить зміни й доповнення до діючих законодавчих актів;
е) здійснює законодавче регулювання інших питань, що вимагають однакового рішення й застосування на території Придністровської Молдавської Республіки.
3. Верховна Рада у встановленому порядку й у встановлений термін ухвалює рішення за допомогою видання правових актів:
а) про затвердження указів Президента про введення військового, надзвичайного стану;
б) з питань війни й миру;
в) про оголошення амністії;
г) про проведення на території Придністровської Молдавської Республіки референдуму або всенародного обговорення найбільш важливих питань державного або громадського життя;
д) про дачу згоди Президентові Придністровської Молдавської Республіки на призначення Голови Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
е) про вираження недовіри Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
ж) про заслуховування щорічних звітів Уряду Придністровської Молдавської Республіки про результати його діяльності, у тому числі з питань, поставлених Верховною Радою;
з) про призначення на посаду й звільненні з посади голів Конституційного, Верховного й Арбітражного судів за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки, про призначення на посаду і звільненні з посади двох суддів Конституційного суду;
и) про призначення на посаду й звільненні з посади за поданням Президента Придністровської Молдавської Республіки Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, Голови центрального банку;
к) про призначення на посаду й звільненні з посади Уповноваженого з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці, що діє відповідно до конституційного закону;
л) про тлумачення законів, правових актів, що не мають законодавчого характеру, ухвалених Верховною Радою;
м) ухвалює інші акти й рішення, що не потребують законодавчого регулювання.
4. Верховна Рада має право для реалізації своїх контрольних функцій у встановленому порядку ухвалювати рішення:
а) про скасування актів місцевих Рад народних депутатів (місцевих представницьких органів державної влади) у випадках їхньої невідповідності Конституції й законам Придністровської Молдавської Республіки; про пропозицію виборним органам і посадовим особам місцевого самоврядування про приведення у відповідність із чинним законодавством власних правових актів;
б) про розпуск місцевих Рад народних депутатів (місцевих представницьких органів державної влади) і призначення нових виборів у випадках порушення ними Конституції й законів, постанов Верховної Ради, актів Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки і відмови від приведення своїх рішень у відповідність із чинним законодавством;
в) про відмову від посади Президента Придністровської Молдавської Республіки у випадках і в порядку, установлених Конституцією й законом;
г) про внесення подання Голові Уряду відносно членів Уряду про неналежне виконання або про невиконання ними своїх обов'язків.
Верховна Рада в порядку реалізації своїх контрольних функцій має право ухвалювати інші акти (рішення), у тому числі здійснювати контроль за діяльністю органів влади й управління, посадових осіб, за виконання ними законодавчих і інших актів. Рішення про відмову від посади, про достроковий розпуск місцевих Рад народних депутатів ухвалюються не менш ніж двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради.
У порядку здійснення контрольних функцій Верховна Рада заслуховує звіт про виконання бюджету, економічних і інших програм, що мають статус державних (потребуючих для свого виконання залучення фінансових засобів крім засобів, передбачених у бюджеті, і додаткової регламентації законодавчого характеру).

Стаття 71
1. Верховна Рада в порядку здійснення своєї законодавчої функції ухвалює конституційні закони, закони й постанови. Зміни й доповнення до Конституції вносяться Верховною Радою за допомогою видання конституційного закону.
2. Постанови ухвалюються більшістю голосів від числа депутатів, що є присутніми на засіданні Верховної Ради, при наявності кворуму, якщо інше не передбачено Конституцією й законом.
3. Закони розглядаються й ухвалюються не менш ніж у двох читаннях, які повинні бути проведені в різні засідання Верховної Ради, що не випадають на той самий день. Законопроекти про внесення змін і доповнень до раніше ухвалених законів можуть бути ухвалені протягом одного засідання, якщо не надійшло жодного заперечення проти такого ухвалення від суб'єктів права законодавчої ініціативи при тому, що вони одержали даний законопроект для ознайомлення у встановлений термін перед його розглядом Верховною Радою.
Закони Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі кодекси, закони про внесення змін і доповнень до чинних законів) ухвалюються більшістю голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради. Внесення змін до Конституції й ухвалення конституційних законів, внесення до них змін і доповнень ухвалюються двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради.
Закони не можуть суперечити Конституції.
4. Порядок і терміни запровадження в дію ухваленого законодавчого акту встановлюються тільки законом.
Закони підлягають офіційному опублікуванню. Неопубліковані закони не застосовуються.
5. Верховна Рада ухвалює правові акти законодавчого характеру тільки у формі законів, і кожен закон, за винятком фінансових, що вносять зміни або доповнення, або переглядають чинне законодавство, регламентує тільки один предмет. Фінансові закони регламентують тільки питання фінансів.
Верховна Рада не повинна ухвалювати правові акти спеціальної або локальної (а також індивідуальної) дії, якщо є закон або існуючий закон може бути застосований для даного випадку, що вимагає правового регулювання.
Перелік конституційних законів Придністровської Молдавської Республіки встановлюється Конституцією.
6. Порушення процедури внесення, розгляду й ухвалення законопроекту робить його не чинним й не підлягає застосуванню.
Питання про це вирішується в судовому порядку.

Стаття 72
1. Право законодавчої ініціативи належить Президентові Придністровської Молдавської Республіки, депутатам Верховної Ради, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, Прокуророві Придністровської Молдавської Республіки, Уповноваженому з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці, районним і міським Радам народних депутатів Придністровської Молдавської Республіки.
Право законодавчої ініціативи також належить Конституційному, Верховному й Арбітражному судам Придністровської Молдавської Республіки з питань їхнього ведення, республіканським об'єднанням професійних союзів з трудових і соціально-економічних питаннях.
Суб'єкти права законодавчої ініціативи беруть участь у законотворчому процесі у Верховній Раді на всіх його стадіях (за винятком голосування) на рівних підставах і не можуть бути в цьому обмежені, якщо інше прямо не передбачено Конституцією.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки має право ввести режим законодавчої необхідності при розгляді найбільш важливих законодавчих актів, що вимагають розгляду й ухвалення їх Верховною Радою в найкоротший термін. Законопроект, внесений Президентом у режимі законодавчої необхідності, повинен бути розглянутий і ухвалений або відхилений у встановленому порядку на засіданнях сесії Верховної Ради в узгоджені з Президентом терміни.

Стаття 73
1. Ухвалений законодавчий акт (конституційний закон, закон) протягом 7 днів надсилається Президентові Придністровської Молдавської Республіки для підписання й оприлюднення у встановленому порядку.
Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом 14 днів від дня отримання розглядає, підписує конституційний закон, закон і оприлюднює їх.
2. Президент Придністровської Молдавської Республіки не може відхилити й надіслати на повторний розгляд ухвалені Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки у встановленому порядку конституційні закони, у тому числі закони про зміну Конституції, а зобов'язаний їх підписати й оприлюднити. Президент Придністровської Молдавської Республіки також не має права відхилити рішення про достроковий розпуск місцевих Рад народних депутатів.
3. Якщо Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом установленого пунктом 1 цієї статті терміну не підписав і (або) не оприлюднив конституційний закон, закон або не повернув закон для повторного розгляду, конституційний закон, закон набувають чинності після їхнього підписання й (або) офіційного опублікування Головою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
4. Якщо Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом 14 днів від дня надходження закону відхилить і надішле на повторний розгляд закон або його частину, то Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки у встановленому порядку знову розглядає цей закон або його частину. Якщо при повторному розгляді закон або його частина будуть схвалені в раніше прийнятій редакції більшістю не менш двох третин голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, Президент Придністровської Молдавської Республіки зобов'язаний протягом 7 днів підписати й оприлюднити закон або його частину.
5. Якщо Президент Придністровської Молдавської Республіки протягом 7 днів від дня отримання повторно ухваленого Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки закону не підписав і (або) не оприлюднив його, він набуває чинності після його підписання й (або) офіційного опублікування Головою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.
6. Президент Придністровської Молдавської Республіки має право відхиляти й надсилати на повторний розгляд окремі статті фінансового закону або запропонувати скорочення асигнувань, схвалених Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки. Відхилення й надсилання на повторний розгляд окремої статті, положення фінансового закону не є перешкодою для його підписання й набуття чинності. Процедура повторного розгляду й ухвалення закону, окремої його частини повинна бути аналогічна тій, яка викладена в пункті 4 цієї статті.

Стаття 74
Для реалізації контрольних функцій Верховна Рада має право утворювати необхідні для цього органи, організація й порядок діяльності яких установлюється законодавчим актом Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 75
1. Президент Придністровської Молдавської Республіки може бути усунутий з посади Верховною Радою тільки на підставі висунутого Верховною Радою обвинувачення в державній зраді або здійсненні іншого особливо тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки про наявність у діях Президента Придністровської Молдавської Республіки ознак злочину й висновком Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення.
2. Ініціатива про висування обвинувачення й відмову від посади Президента розглядається за пропозицією не менш ніж однієї третини депутатів Верховної Ради від їхнього числа, установленого Конституцією, і при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Верховною Радою.
Питання про відмову від посади Президента повинне бути розглянуте Верховною Радою не пізніше ніж у двомісячний термін після висування обвинувачення. Якщо в цей термін рішення Верховною Радою не буде ухвалено, обвинувачення вважається відхиленим.
3. Рішення про відмову від посади Президента ухвалюється не менш ніж двома третинами голосів від установленого Конституцією числа депутатів Верховної Ради. Таке рішення означає усунення від посади.

Стаття 76
1. Верховна Рада може бути розпущена Президентом Придністровської Молдавської Республіки у випадках, передбачених пунктом 4 статті 76-2 і пунктом 3 статті 76-8 Конституції, за винятком випадків, установлених пунктами 2-4 цієї статті.
2. Верховна Рада не може бути розпущена на підставах, передбачених пунктом 3 статті 76-8 Конституції, протягом року після її обрання.
3. Верховна Рада не може бути розпущена з моменту висування обвинувачення проти Президента Придністровської Молдавської Республіки до ухвалення відповідного рішення Верховною Радою.
4. Верховна Рада не може бути розпущена у період дії на території Придністровської Молдавської Республіки військового або надзвичайного стану, а також протягом шести місяців до закінчення терміну повноважень Президента Придністровської Молдавської Республіки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|