ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ

Глава 5. СУДОВА ВЛАДА

Стаття 80

1. Правосуддя в Придністровській Молдавській Республіці здійснюється тільки судом.
2. Судова влада здійснюється судами за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального й арбітражного судочинства.
Судоустрій у Придністровській Молдавській Республіці визначається конституційним законом відповідно до чинної Конституції. Створення надзвичайних судів не допускається.
3. Компетенція, порядок утворення й діяльності судів визначається чинною Конституцією і конституційним законом.
4. Президент Придністровської Молдавської Республіки є гарантом незалежності судової влади.
Бюджет судів повинен забезпечувати можливість повного й незалежного виконання ними своїх конституційних повноважень, бюджетна забезпеченість органів судової влади не може бути менше бюджетної забезпеченості інших органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки. Бюджет судів протягом поточного фінансового року не може бути зменшений без згоди вищих органів судової влади Придністровської Молдавської Республіки за винятком випадків пропорційного скорочення бюджетних витрат всіх органів державної влади.


Стаття 81

1. Судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються тільки Конституції Придністровської Молдавської Республіки й закону.
2. Яке-небудь втручання в діяльність суддів зі здійснення правосуддя неприпустиме й тягне відповідальність за законом.
3. Суд, установивши при розгляді справи невідповідність нормативного акту державного або іншого органа Конституції або закону, ухвалює рішення згідно з Конституцією й законом.


Стаття 82

Суддями можуть бути тільки громадяни Придністровської Молдавської Республіки, які мають вищу юридичну освіту й стаж роботи з юридичної спеціальності не менш ніж 5 років.
Суддею, який бере участь у здійсненні правосуддя в Конституційному суді, може бути громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який має вищу юридичну освіту й стаж роботи з юридичної спеціальності або діяльності в галузі права не менш ніж 10 років.


Стаття 83

1. Судді, за винятком суддів Конституційного суду й мирових суддів, призначаються Президентом за поданням голів відповідно Верховного і Арбітражного судів.
Мирові судді обираються населенням із числа осіб, що відповідають вимогам частини першої статті 82 чинної Конституції, на основі загального рівного й прямого виборчого права при таємному голосуванні. Термін повноважень мирових суддів 5 років. Порядок проведення виборів мирових суддів установлюється законом.
Судді обіймають посаду безстроково до доходження ними 65-річного віку, крім суддів, які призначені вперше, мирових суддів і осіб, що беруть участь у відправленні правосуддя в Конституційному суді як судді.
Перше призначення на посаду судді здійснюється терміном на п'ять років за винятком випадків, передбачених чинною Конституцією.
2. Повноваження судді можуть бути припинені або призупинені в порядку й на підставах, установлених Конституцією й конституційним законом.
3. У період здійснення своїх повноважень судді не можуть здійснювати підприємницьку та іншу діяльність, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.
На період своїх повноважень судді не можуть перебувати в політичних партіях, громадських об'єднаннях, що переслідують політичні цілі. Виконання обов'язків судді несумісне з виконанням депутатських обов'язків.


Стаття 84

1. Особистість судді недоторканна.
2. Суддя не може бути притягнутий до відповідальності інакше як у порядку, установленому законом.


Стаття 85

1. Розгляд справ у всіх судах відкритий. Слухання справ у закритому засіданні допускається лише у випадках, передбачених законом.
2. Правосуддя здійснюється на основі змагальності й рівноправності сторін у процесі.


Стаття 86

1. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки – орган конституційного контролю в Придністровській Молдавській Республіці.
Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки гарантує верховенство Конституції Придністровської Молдавської Республіки, забезпечує дотримання принципу поділу влади, гарантує відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою.
2. Конституційний суд складається з 6 (шести) суддів, враховуючи голову Суду. Термін повноважень судді Конституційного суду 7 років, крім судді Конституційного суду, який досягне граничного віку перебування на посаді судді Конституційного суду, установленого пунктом 3 цієї статті, раніше ніж через 7 років після призначення.
Повноваження судді Конституційного суду можуть бути припинені або призупинені тільки в порядку, установленому конституційним законом.
Президент Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада, з'їзд суддів Придністровської Молдавської Республіки призначають по двоє суддів Конституційного суду.
3. Суддя Конституційного суду призначається з числа осіб, які досягли на день призначення 40-літнього віку і які є суддями інших судів або інших осіб, які відповідають вимогам частини другої статті 82 Конституції. Граничний вік перебування на посаді судді Конституційного суду – 65 років.
4. Голова Конституційного суду у встановленому Конституцією порядку призначається із числа суддів Конституційного суду.


Стаття 87

1. Щодо здійснення конституційного контролю Конституційний суд розв’язує справи про конституційність:
а) законів Придністровській Молдавської Республіки (у тому числі конституційних, за винятком законів про зміну Конституції), а також правових актів, які ухвалюються Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки;
б) правових актів Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністерств, відомств і інших органів державної влади, місцевого самоврядування в Придністровській Молдавській Республіці, у тому числі в частині необхідності розв’язання спорів про компетенцію між органами різних галузей державної влади;
в) міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки;
г) правозастосовної практики;
д) діяльності виборних органів і посадових осіб місцевого самоврядування стосовно ухвалення ними рішень і правових актів.
2. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здійсненні конституційного контролю дає висновки:
а) виключено;
б) про конституційності підписаних міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки до їхньої ратифікації або затвердження;
в) про протиріччя закону Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі конституційного) загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, правилам ратифікованого міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки;
г) в інших випадках, передбачених чинною Конституцією.
3. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян на запити судів перевіряє відповідність закону, застосованого або підлягаючому застосуванню в конкретній справі, Конституції Придністровської Молдавської Республіки, розглядає скарги громадян на порушення прав і свобод людини і громадянина, що виникли внаслідок застосування закону, нормативного акту.
4. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки на запити Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, Верховної Ради, Пленумів Верховного і Арбітражного судів Придністровської Молдавської Республіки, Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, Уповноваженого з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці розв’язує питання про конституційність і здійснює конституційний контроль у випадках і з питань, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, дає загальнообов'язкове тлумачення Конституції і конституційних законів Придністровської Молдавської Республіки.
4-1. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки на запити Верховної Ради дає висновок про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення Президентові Придністровської Молдавської Республіки в державній зраді або здійсненні іншого тяжкого, особливо тяжкого злочину.
5. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вирішує винятково питання права.
Рішення Конституційного суду ухвалюються більшістю голосів від установленого чинною Конституцією числа суддів.


Стаття 88

1. Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки остаточні. Акти або їхні окремі положення, визнані неконституційними згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 1 статті 87 чинної Конституції, втрачають силу. Визнання неконституційним міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки тягне наслідки, передбачені міжнародним правом, Конституцією Придністровської Молдавської Республіки й законом. Правозастосовна практика, визнана неконституційною, підлягає припиненню; відповідні рішення державних органів, місцевого самоврядування й посадових осіб повинні бути переглянуті у встановленому законом порядку.
2. Порядок організації й діяльності Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, дотримувані ним процедури та інші питань регулюються конституційним законом.


Стаття 89

Верховний суд Придністровської Молдавської Республіки є найвищим судовим органом з цивільних, кримінальних, адміністративних і інших справ, підсудних судам загальної юрисдикції, здійснює в передбачених законом процесуальних формах судовий нагляд за їхньою діяльністю й дає роз'яснення з питань судової практики.


Стаття 90

Арбітражний суд Придністровської Молдавської Республіки є найвищим судовим органом з розв’язання економічних суперечок і інших справ, визначених законом.


Стаття 91 виключена
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|