ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ


Роздiл II. ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 16
Людина, її права і свободи є найвищою цінністю суспільства й держави. Захист прав і свобод людини й громадянина - обов'язок держави.
Основні права і свободи людини невід’ємні й належать кожному від народження.

Стаття 17
Усі мають однакові права і свободи й рівні перед законом без розрізнення статі, раси, національності, мови, релігії, соціального походження, переконань, особистого й суспільного становища.
Переваги й привілеї можуть бути встановлені тільки законом і повинні відповідати принципам соціальної справедливості.

Стаття 18
Обмеження прав і свобод людини і громадянина допускається тільки у випадках, передбачених законом, в інтересах державної безпеки, громадського порядку, захисту моральності, здоров'я населення, прав і свобод інших осіб.
Ніхто не може користуватися перевагами й привілеями, що суперечать закону.

Стаття 19
Кожен має право на життя. Держава захищає право на життя людини від будь-яких протиправних посягань.
Страта до її скасування може застосовуватися згідно з законом як виняткова міра покарання за тяжкі злочини проти життя й тільки за вироком суду.

Стаття 20
Кожен має право на свободу й особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або утриманий під вартою інакше як на підставі закону.
Особа, взята під варту, має право на судову перевірку законності його затримання або арешту.

Стаття 21
Ніхто не повинен піддаватися катуванням, жорстокому, нелюдському або принижуючому його гідність поводженню й покаранню, а також без його згоди піддаватися медичним і іншим дослідам.

Стаття 22
Кожен обвинувачуваний у здійсненні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому законом порядку й установлена вироком суду, що набув чинності. Обвинувачуваний не зобов'язаний доводити свою невинність.

Стаття 23
Ніхто не зобов'язаний свідчити проти самого себе, своїх чоловіка або дружини, близьких родичів, коло яких визначається законом. Докази, отримані з порушенням закону, не мають юридичної чинності.

Стаття 24
Кожен має право на захист доброго імені, захист від посягань на його честь і гідність, втручання в його приватне життя, на особисту й сімейну таємницю, на недоторканність житла.
Ніхто не має права ввійти в житло, робити обшук або огляд, порушувати таємницю листування й телефонних переговорів інакше як у випадку й порядку, передбаченому законом.

Стаття 25
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право вільно пересуватися й вибирати місце проживання в межах республіки, залишати її й безперешкодно повертатися назад.

Стаття 26
Материнство й дитинство, родина перебувають під захистом держави.
Турбота про дітей, їхнє виховання – рівне право й обов'язок батьків.
Працездатні діти, що досягли 18 років, зобов'язані піклуватися про непрацездатних батьків.

Стаття 27
Кожен має право на свободу думки, слова й переконань. Кожен має право будь-яким законним способом шукати, одержувати й поширювати будь-яку інформацію, за винятком спрямованої проти існуючого конституційного ладу, або такої, що становить державну таємницю. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається законом.
Кожному гарантується свобода думок, переконань і їхнє вільне вираження.

Стаття 28
Засоби масової інформації не піддаються цензурі.

Стаття 29
Громадянам Придністровської Молдавської Республіки гарантується право на одержання, зберігання й поширення повної, достовірної й своєчасної інформації про діяльність державних органів, громадських об'єднань, про політичне, економічне й міжнародне життя, стан навколишнього середовища.
Органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані забезпечити громадянинові Придністровської Молдавської Республіки можливість ознайомлення з документами й матеріалами, що зачіпають його права й законні інтереси, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 30
Свобода совісті гарантується для всіх. Кожен має право сповідати будь-яку релігію або не сповідати жодної. Неприпустимо примусове насадження релігійних поглядів.

Стаття 31
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право брати участь у керуванні справами суспільства й держави як безпосередньо, так і через своїх представників. Така участь здійснюється за допомогою місцевого самоврядування, проведення референдумів і демократичного формування державних органів.
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки можуть вільно обирати й бути обраними в державні органи на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 32
Свобода зборів, мітингів, вуличних ходів, демонстрацій і пікетування, що не порушують правопорядок і права інших громадян Придністровської Молдавської Республіки, гарантується державою. Порядок проведення зазначених заходів визначається законом.

Стаття 33
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право об’єднуватися в професійні союзи, політичні партії та інші об'єднання, брати участь у масових рухах, не заборонених законом.

Стаття 34
Судді, прокурорські працівники, співробітники органів внутрішніх справ, комітету державного контролю, органів безпеки, військовослужбовці не можуть бути членами політичних партій і інших громадських об'єднань, що переслідують політичні цілі.

Стаття 35
Праця вільна. Кожен має право вільно розпоряджатися своїми здатностями до праці, обирати рід діяльності й професію.
Примусова праця заборонена.
Кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, на винагороду за працю без жодних проявів дискримінації й не нижче встановленого законом мінімального розміру оплати праці, а також право на захист від безробіття.
Зізнається право на індивідуальні й колективні трудові спори з використанням установлених законом способів їхнього розв’язання, включаючи право на страйк.
Кожен має право на відпочинок. Особі, що працює за трудовим договором, гарантуються встановлені законом тривалість робочого часу, вихідні й святкові дні, оплачувана щорічна відпустка.

Стаття 36
Кожен має право на вільне використання своїх здатностей і майна для підприємницької та іншої, не забороненої законом, економічної діяльності.

Стаття 37
Держава гарантує кожному право власності.
Власник за своїм розсудом володіє, користується й розпоряджається належним йому майном.
Нiхто не може бути позбавлений свого майна iнакше, як за рiшенням суду.Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як за рішенням суду.
Здійснення права власності не повинне наносити шкоди навколишньому середовищу, історико-культурним цінностям, утискувати права й захищені законом інтереси інших осіб, або держави. Право спадкування гарантується.

Стаття 38
Кожен має право на соціальне забезпечення в старості, у випадку втрати працездатності, а також втрати годувальника і в інших, передбачених законом випадках.
Пенсії, допомоги й інші види соціальної допомоги не можуть бути нижче офіційно встановленого державою рівня.

Стаття 39
Громадянам Придністровської Молдавської Республіки гарантується право на охорону здоров'я, включаючи безкоштовне медичне обслуговування й лікування в державних установах охорони здоров'я.

Стаття 40
Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище й на компенсацію шкоди, заподіяної порушенням цього права.

Стаття 41
Кожен має право на освіту.
Громадянам гарантується одержання безкоштовної середньої загальної й середньої професійної освіти в державних освітніх установах.
Кожен має право на конкурсній основі у відповідності зі своїми здатностями безкоштовно одержати вищу освіту в державних освітніх установах.
Основна загальна освіта обов'язкова.
Придністровська Молдавська Республіка встановлює державні освітні стандарти, підтримує різні форми освіти й самоосвіти.

Стаття 42
Кожен громадянин Придністровської Молдавської Республіки має право на житло. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений житла.
Органи державної влади заохочують житлове будівництво, створюють умови для здійснення права на житло.
Малозабезпеченим, іншим зазначеним у законі громадянам, які потребують житло, воно надається безкоштовно, або за доступну плату з державних та інших житлових фондів згідно зі встановленими законом нормами.

Стаття 43
Кожен має право зберігати свою національну приналежність, так само як ніхто не може бути примушений до визначення й зазначення національної приналежності.
Образа національного достоїнства переслідується законом.
Кожен має право користуватися рідною мовою, вибирати мову спілкування.

Стаття 44
Громадяни Придністровської Молдавської Республіки мають право на свободу художньої, наукової й технічної творчості.
Інтелектуальна власність охороняється законом.
Держава піклується про культурний, науковий і технічний розвиток суспільства.

Стаття 45
Держава забезпечує права і свободи громадян, закріплені в Конституції. Перерахування в Конституції прав і свобод не повинне тлумачитися як заперечення або применшення інших загальновизнаних прав і свобод людини.

Стаття 46
Кожному гарантується судовий захист його прав і свобод, право оскарження в суді незаконних рішень і дій державних органів, посадових осіб, громадських об'єднань.

Стаття 47
Здійснення прав і свобод невіддільне від виконання громадянином і людиною своїх обов'язків перед суспільством і державою.

Стаття 48
Захист Придністровської Молдавської Республіки – священний обов'язок для кожного. Законом установлюється загальна військова повинність.

Стаття 49
Кожен повинен дотримуватися Конституції й законів, поважати права, свободи, честь і гідність інших людей.

Стаття 50
Кожен повинен дбайливо ставитися до навколишньої природи.

Стаття 51
Кожен повинен оберігати культурну й духовну спадщину народу Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 52
Кожен повинен платити податки й місцеві збори, установлені законом.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|