ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЯ


Роздiл III. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 1. РОЗВИТОК ОСНОВ КОНСТИТУЦIЙНОГО ЛАДУ

Стаття 53
1. Кожен має право на відшкодування державою, місцевим самоврядуванням шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади, місцевого самоврядування або їхніх посадових осіб.
2. Повага до людської гідності, повний, безумовний і негайний захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечення умов для вільного розвитку громадян є обов'язком органів державної влади, місцевого самоврядування й посадових осіб.
3. Будь-які нормативні правові акти, що утискують права, свободи й обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома.

Стаття 54
1. В умовах надзвичайного або воєнного стану відповідно до конституційного закону можуть бути обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, установлені статтями 4, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 чинної Конституції.
Обмеження зазначених у цій статті конституційних прав і свобод людини і громадянина можуть установлюватися із вказівкою границь і терміну їхньої дії. Жодні інші конституційні права і свободи людини й громадянина обмеженню не підлягають.
2. Надзвичайний, воєнний стан на території Придністровської Молдавської Республіки може вводитися при наявності обставин і в порядку, установленому конституційним законом.

Стаття 55
1. Придністровська Молдавська Республіка (Придністров’я) є президентською республікою. Найменування "Придністровська Молдавська Республіка" і "Придністров’я" рівнозначні.
2. Не можуть бути об'єднані в руках одного органа або однієї особи повноваження двох або трьох галузей влади. Законодавча влада не може надаватися одній особі. Виконавчі органи державної влади не можуть бути наділені повноваженнями з видання законів, а законодавча влада не може бути наділена розпорядницькими повноваженнями з оперативного керування органами й установами виконавчих і судових органів державної влади.
Кожен з органів державної влади наділяється контрольними функціями в межах повноважень, наданих чинною Конституцією й законом.
3. Судова влада здійснюється судами, рішення яких виносяться від імені Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 55-1
1. Державну владу в Придністровській Молдавській Республіці здійснюють Президент Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки, Уряд Придністровської Молдавської Республіки, суди Придністровської Молдавської Республіки.
2. Прокуратура Придністровської Молдавської Республіки, Центральна виборча комісія Придністровської Молдавської Республіки, Рахункова палата Придністровської Молдавської Республіки, Уповноважений з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці здійснюють державно-владні повноваження, надані їм Конституцією і законом.

Стаття 56
1. Придністровська Молдавська Республіка як суверенна держава через створювані у встановленому чинною Конституцією й законодавством порядку органи державної влади й управління, а також державних посадових осіб бере на себе виконання таких основних функцій:
а) формування й збереження сприятливого середовища перебування;
б) здійснення охорони здоров'я населення;
в) створення й функціонування систем соціального забезпечення й захисту населення, зайнятості працездатного населення;
г) розвиток науки, культури, фізичної культури і спорту і забезпечення можливості отримання населенням освіти;
д) здійснення зовнішньополітичної діяльності;
е) формування й забезпечення діяльності фінансової системи держави;
ж) забезпечення розвитку економіки в державі;
з) вживання заходів митного регулювання;
и) функціонування торгівлі, як внутрішньої, так і зовнішньої;
к) створення умов для функціонування транспорту і зв'язку як єдиних систем;
л) забезпечення умов для діяльності аграрного сектора господарства, спрямованої на задоволення потреб населення;
м) збереження й раціональне використання природних ресурсів;
н) створення умов для функціонування промисловості й енергетики;
о) забезпечення обороноздатності й безпеки держави;
п) забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки з метою забезпечення нормальної життєдіяльності держави;
р) здійснення правоохоронної діяльності, у тому числі заходів з забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності й громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
с) визначення статусу й захист державного кордону Придністровської Молдавської Республіки;
т) забезпечення діяльності органів юстиції;
у) інші питання, що вимагають однакового рішення й застосування на території Придністровської Молдавської Республіки, для забезпечення блага й користі населення.
2. Органи державної влади й управління створюються винятково для виконання функцій держави, їхня діяльність фінансується тільки із засобів державного бюджету.

Стаття 57
Міжнародний договір Придністровської Молдавської Республіки, якщо ним установлюються інші правила, ніж передбачені законодавством Республіки, може бути ратифікований Верховною Радою тільки після ухвалення (або одночасно з ухваленням) ним закону, що вносить зміни в чинне законодавство згідно з міжнародним договором Придністровської Молдавської Республіки, що підлягає ратифікації.

Стаття 58
Здійснення окремих повноважень органів державної влади може бути делеговане за допомогою ухвалення конституційного закону в порядку, передбаченому статтею 57 чинної Конституції, іншій державі або наднаціональним органам, якщо це не тягне обмежень прав і свобод людини і громадянина, передбачених розділом ІІ чинної Конституції, і не суперечить основам конституційного ладу, у такому обсязі й у тій мірі, у який це не буде означати для Придністровської Молдавської Республіки відмови від суверенітету.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|