::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

  СУДОВИЙ  ОРГАН  КОНСТИТУЦІЙНОГО  КОНТРОЛЮ

Невід'ємним елементом демократичної, суверенної правової держави, що визнає і захищає права і свободи людини і громадянина, є міцний правопорядок. Держава немислима без сильної незалежної судової влади, який у Радянському Союзі, по суті, ніколи не було.

Створення інститутів, що гарантують ствердження конституційної законності у всіх сферах життя суспільства, стало необхідністю. Найважливішим таким інститутом покликаний стати незалежний судовий орган, який забезпечує конституційний контроль в особливій процедурі конституційного судочинства.

Тому створення в Придністровській Молдавській Республіці Конституційного суду стало не  тільки важливим, але й абсолютно необхідним кроком вперед у розвитку конституційного ладу.

Частина перша статті 86 Конституції Придністровської Молдавської Республіки проголосила: "Конституційний суд Придністровської Молдавської республіки - орган конституційного контролю  в Придністровській Молдавській Республіці. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки  гарантує Верховенство Конституції  Придністровської молдавської Республіки, забезпечує дотримання принципу поділу влади, гарантує відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою"

День 12 червня 2002 року ввійшов в історію Придністровської Молдавської Республіки як день утворення Конституційного суду.

Про місце Конституційного суду в системі органів державної влади  йшли і йдуть гарячі суперечки. Зовсім очевидно, що Конституційний суд здійснює конституційний контроль. Разом з тим висновки з цього положення робляться різні. В одному випадку акцент робиться на контрольній функції, в іншому на тім, хто їх здійснює. Однак слід зазначити, що обидва ці компонента нероздільні.

Прихильники першої точки зору в главу кута ставлять характер повноважень Конституційного суду і посилаються, зокрема, на його широкі повноваження по перевірці відповідності Конституції Придністровської Молдавської Республіки законів, інших нормативних актів, міжнародних договорів, що не вступили в законну силу.

Як аргумент на користь даної точки зору приводилося посилання на право Конституційного суду вирішати справи про конституційність правозостасувальної практики.

Використовуючи ці й інші подібні аргументи, прихильники цієї точки зору затверджують, що Конституційний суд є таким тільки за назвою, а в дійсності це особливий державний орган, який не відноситься ні до судового, ні до який-або іншій галузі державної влади. При цьому не приймається в увагу ясно і недвозначно закріплений у статті 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки  принцип поділу влади.

Інша, полярна першої, точка зору полягає в наступному. Раз Конституційний суд здійснює судову владу і вершить правосуддя, то усе, що стосується інших судів, відноситься і до нього. У цьому випадку упускаються з виду призначення Конституційного суду, особливості його повноважень, а також характер взаємин з іншими органами влади.

У правовій державі  державна влада здійснюється на основі її поділу на три гілки - законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої і судової влади самостійні. Але необхідно відзначити, що судова влада не може бути вище і головніше законодавчої чи виконавчої, і навпаки. Вони усі повинні доповнювати одна одну, взаємодіяти між собою.

 Судова влада є одна з гілок влади, тому Конституційний суд, як орган судової влади, що входить у механізм здійснення державної влади в цілому, одночасно має родові ознаки органа державної влади. Однак є всі підстави говорити про особливу політико-правову природу Конституційного суду.

Вихідним для характеристики природи Конституційного суду як  органу державної влади є здійснення їм конституційного контролю як самостійного напрямку державно-владної діяльності.

Конституційний суд забезпечує верховенство і пряму дію Конституції на всій території Придністровської Молдавської Республіки і стосується до всіх суб'єктів права. Постанови Конституційного суду  виносяться від імені держави, мають загальнообов'язкову силу і можуть бути переборені тільки шляхом прийняття нової Конституції чи внесення змін і доповнень у діючу.

Конституційний суд як орган державної влади знаходиться в одному ряді з такими вищими органами державної влади, як глава держави, Верховна Рада.

Конституційному суду належить особлива роль у забезпеченні принципу розподілу влади, у системі сдержек і противаг. Вирішуючи конфлікти, суперечки між законодавчою і виконавчою владою, він виступає як орган компромісу, примирення. У цьому смислі він гарант політичного миру і стабільності в суспільстві і державі, охоронець конституційних цінностей, стоіть на варті конституційного ладу.

Конституційному суду відведена особлива роль у збереженні конституційного ладу, забезпеченні конституційних прав і свобод громадян, суверенітету Придністровської Молдавської Республіки, нормальних відносин між гілками державної влади. На Конституційний суд покладається обов'язок  давати висновки про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення проти осіб, що займають вищі державні посади Придністровської Молдавської Республіки.

Необхідно відзначити, що тепер ніхто, крім Конституційного суду, не вправі давати тлумачення Конституції. Тільки його тлумачення є тепер офіційним і обов'язковим для всіх представницьких, виконавчих, судових органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Усе це підтверджує особливе місце Конституційного суду як органа судової влади. З цієї причини Конституційний суд - єдиний судовий орган, повноваження якого найбільше повно визначені в Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Конституційний суд виступає як охоронець і захисник Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Діяльності Конституційного суду цілком відповідає укорінене у свідомості народу поняття: суд - на рассуд, на розбір суперечки. Тільки сперечаються тут інші. У цивільному й в арбітражному судочинстві є позивачі і відповідачі, у карному - обвинувачуваний і обвинувач. Сторони є й у конституційному судочинстві. Однією стороною є заявник -  орган чи обличчя, що направило в Конституційний суд звертання, включаючи і громадян. Інша сторона -  орган чи посадова особа, що видали або підписали акт, конституційність якого заперечується. В спорах про компетенцію сторони - це державні органи, що беруть участь у суперечці.  

У статті 80 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яка установила, що правосуддя здійснюється тільки судом, зазначено, що судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного, карного й арбітражного судочинства. Конституційне судочинство застосовується тільки Конституційним судом.

Закріплений у Конституції принцип незалежності суддів і гарантії цієї незалежності цілком поширюються і на суддів Конституційного суду. Більш того, у законі про Конституційний суд він доповнюється вказівкою на незалежність самого Конституційного суду.

У законі про Конституційний суд закріплені принципи гласності, відкритого розгляду справ, а принцип колегіальності розповсюджений не тільки на судову, але й організаційну діяльність суду. У Конституційному суді діють також конституційні принципи змагальності і рівноправності сторін. Закріплені в ньому, хоча в трохи іншому виді, чим у судах загальної юрисдикції, принципи устности розгляду, безперервності, мови судочинства. Принцип законності, яким керуються всі суди, обов'язковий для Конституційного суду як принцип конституційної законності, тому що він здійснює конституційний контроль. Рішення Конституційного суду, як і інших судів, загальнообов'язкові.

При всіх особливостях правового положення Конституційного суду, які відрізняють його від інших судів, він є самостійним, незалежним органом судової влади, що здійснює правосуддя.

Конституційний суд разом з іншими судами бере участь безпосередньо в реалізації закріпленого в статті 46 Конституції положення про судовий захист прав і свобод людини і громадянина, але робить це відповідно до наданих йому повноважень. На відміну від інших судів він не розглядає скарги на неправильне застосування закону, що приводять до обмеження прав громадян, не вирішує цивільно-правові й економічні суперечки, не розглядає кримінальні справи. Його призначення інше - перевіряти конституційність, тобто  відповідність Конституції, самих нормативних актів, у тому числі тих, котрі торкаються прав і свобод громадян.

Конституційний суд покликаний ефективно впливати на зміцнення конституційної законності в Придністровській Молдавській Республіці, сприяти активізації діяльності законодавчої і виконавчої влади, захисту прав і свобод громадян.

Утворений Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки - свідчення того, що відбулося правове посилення нашого суспільства і судової влади, створена важлива передумова перетворення Конституції в діюче право. А громадяни і юридичні особи одержали додаткові гарантії в захисті своїх інтересів.                

В. Гарбузов,

заступник Голови Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки 

«Гомін»,  № 5 від 25.01.2003
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|