ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ
КОНСТИТУЦIЙННОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Прийнятий Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки29 листопада 2002 року


Регламент Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки розроблений вiдповiдно до Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки".
Регламент Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки визначає загальнi правила попереднього розгляду i вивчення звертань, що надiйшли в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки, розгляду справ у засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, правила процедури i етикету у засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки та iншi питання внутрiшньої дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

РОЗДIЛ I.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНIЗАЦIЮ ДIЯЛЬНОСТI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


§ 1. Про повноваження Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Крiм повноважень, зазначених у Конституцiйному законi Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки:
1) подає на затвердження засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки календарний план проведення засiдань i робочих нарад суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, скликає плановi, а також за власною iнiцiативою чи за вимогою одного чи бiльш суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки - позаплановi засiдання, робочi наради, головує на них;
2) подає на розгляд i затвердження Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки проект кошторису витрат на черговий фiнансовий рiк i звiт про виконання кошторису витрат;
3) здiйснює прийом на роботу i звiльнення з роботи спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки; застосовує до спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки мiри заохочення, мiри дисциплiнарного стягнення; органiзує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
4) направляє в службовi вiдрядження суддiв i спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Направлення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки у вiдрядження тривалiстю понад 30 дiб здiйснюється за рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
5) наприкiнцi року представляє у засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки доповiдь про дiяльнiсть Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також регулярно iнформує суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про свою роботу по органiзацiї дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 2. Про заяви Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки
вiд iменi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Рiшення про надання повноважень Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виступити з заявою вiд iменi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки приймається з iнiцiативи кожного iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i оформляється у видi окремого документа, що мiстить текст заяви.
2. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не вправi ухилитися вiд виступу з заявою. Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що залишилися в меншостi при ухваленнi рiшення про заяву вiд iменi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, не вправi привселюдно заявляти про незгоду з ним.

§ 3. Про повноваження заступника Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснює за уповноваженням Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки окремi його функцiї, а також виконує свої обов'язки, покладенi на нього Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. В усiх випадках, коли Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не в змозi виконувати свої обов'язки, їх тимчасово виконує заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 4. Про повноваження суддi-секретаря Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Крiм повноважень, перелiчених у Конституцiйному законi Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", суддя-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки:
1) органiзує i контролює роботу Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по пiдготовцi засiдань i матерiалiв до засiдань Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по звертанням, що надiйшли, а також матерiалiв до послань i виступiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з законодавчою iнiцiативою;
2) органiзує i контролює роботу Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по пiдготовцi аналiтичних i iнформацiйних матерiалiв про виконання рiшень Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Узагальненi данi цiєї роботи в мiру необхiдностi, а також за пiдсумками календарного року направляються суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
3) клопоче перед Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про заохочення чи накладення дисциплiнарних стягнень на спiвробiтникiв Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 5. Апарат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Дiяльнiсть Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки забезпечує апарат, що складається з помiчникiв i радникiв суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також iнших пiдроздiлiв.
2. Права, обов'язки, вiдповiдальнiсть спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також iншi умови їхньої дiяльностi визначаються законодавчими та iншими правовими актами про державну службу, правовими актами про правове положення працiвникiв судiв, дiючим законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки про працю, положеннями про пiдроздiли Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i посадовими iнструкцiями.
3. Положення про пiдроздiли Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, посадовi iнструкцiї спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки розробляються начальниками вiдповiдних пiдроздiлiв i затверджуються Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 6. Секретарiат Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки утворюється з метою повсякденного iнформацiйно-довiдкового, органiзацiйно-технiчного, аналiтичного забезпечення функцiонування Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. В структуру Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки входять наступнi пiдроздiли: вiддiл органiзацiйного забезпечення судових засiдань, канцелярiя, правовий вiддiл, вiддiл технiчного забезпечення i правової iнформацiї.
3. Положення про Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки затверджується Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 7. Помiчники i радники суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Кожен суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки має помiчника. Прийом на роботу, переведення чи звiльнення з роботи помiчника суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснюються за узгодженням iз суддею. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки самостiйно визначає конкретнi обов'язки помiчника, дає йому завдання.
2. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i Заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки мають радникiв.
Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i Заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки самостiйно визначають конкретнi обов'язки радникiв.

§ 8. Прес-секретар Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Прес-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки дiє вiдповiдно до посадової iнструкцiї, затвердженої у встановленому порядку Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|