ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

РОЗДIЛ II.
ПОПЕРЕДНIЙ РОЗГЛЯД I ВИВЧЕННЯ
ЗВЕРТАНЬ, ЩО НАДIЙШЛИ В КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ I ВИВЧЕННЯ ЗВЕРТАНЬ, ЩО НАДIЙШЛИ В КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


§ 9. Розгляд звертань, що надiйшли, i напрямок їх для попереднього вивчення

1. Прийом i реєстрацiя звертання, що надiйшло, у письмовому видi i на магнiтному носiї здiйснюється канцелярiєю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в порядку, встановленому iнструкцiєю з дiловодства в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Зареєстроване звертання передається Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, який направляє його суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для попереднього розгляду на предмет його вiдповiдностi вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки".
3. Суддя-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки направляє звертання в правовий вiддiл Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пiсля чого з довiдкою вiддiлу про вiдповiднiсть чи не вiдповiднiсть звертання вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" воно повертається суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
4. Попереднiй розгляд звертання Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки проводиться в термiн не бiльш десяти днiв.
5. Звертання, що не вiдповiдає вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", повертається заявнику з письмовим повiдомленням за пiдписом суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Другий екземпляр повiдомлення, копiї звертання i документiв до нього зберiгаються в канцелярiї Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
6. Звертання, що вiдповiдає вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" передається Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, який направляє його суддi (суддям) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для попереднього вивчення.
7. У випадках повторного звертання заявника в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки по питанню, по якому ранiше була винесена постанова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, або вiдбулося рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про вiдмовлення в прийняттi звертання до розгляду чи про припинення виробництва по пiдставам, передбаченим статтями 50 i 75 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", або винесене рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вiдповiдно до частини другiй параграфа 10 дiйсного Регламенту, заявнику вдруге висилається копiя вiдповiдного рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з одночасним повiдомленням заявника про те, що надалi переписування по даному питанню припиняються. Таке повiдомлення пiдписується суддею-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
8. Подальшi звертання тої самої особи по тому самому питанню оставляються без вiдповiдi i передаються суддею-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в канцелярiю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на збереження.

§ 10. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки
по питанню про вiдповiднiсть звертання вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки"

1. У випадку, якщо заявником заперечується висновок про невiдповiднiсть звертання вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", що мiститься в повiдомленнi Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, яке надiйшло на його iм'я, Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки доручає одному чи декiльком суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки провести перевiрку обiрунтованостi зробленого Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки висновку.
Про результати перевiрки суддя (суддi) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки доповiдає в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не пiзнiше, нiж через мiсяць пiсля доручення.
2. При визнаннi висновку Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки обiрунтованим Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки виносить визначення про невiдповiднiсть звертання вимогам Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки". Копiя визначення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки направляється заявнику.

§11. Вiдкликання звертання

Звертання в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може бути вiдкликано заявником до початку розгляду справи в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. У випадку вiдкликання звертання виробництво в справi припиняється визначенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 12. Попереднє вивчення звертань суддями Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Розподiл звертань мiж суддями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для попереднього їхнього вивчення робиться Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з урахуванням завантаженостi суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Передача звертань у процесi попереднього вивчення вiд одного суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки iншому здiйснюється Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i реєструється в Секретарiатi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що вивчає звертання в попередньому порядку, може дати доручення одному чи декiльком пiдроздiлам Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Таке доручення направляється начальнику вiдповiдного пiдроздiлу Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з указiвкою термiну виконання.
3. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки органiзує роботу з виконання його доручень i дотриманню встановлених термiнiв попереднього вивчення звертань, що знаходяться у нього у виробництвi.
4. Висновок суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки за результатами попереднього вивчення звертання направляється Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, який представляє його в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для розгляду питання про прийняття звертання до розгляду.
5. Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки знайомляться з висновком i матерiалами до нього до початку засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 13. Iнформування суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про звертання, що надiйшли i переданi на вивчення

Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ведеться реєстр звертань, що надiйшли i переданi суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для попереднього вивчення. Рєєстр не рiдше одного разу на мiсяць направляється всiм суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|