ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

РОЗДIЛ III.
РОЗГЛЯД СПРАВ У ЗАСIДАННЯХ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


ГЛАВА 3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


§ 28. Кворум

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки правомочний приймати рiшення в засiданнях при наявностi не менш двох третин вiд загального числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не має права не брати участь у засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки без поважної причини.

§ 29. Незмiннiсть складу суду

1. Неможливiсть продовжувати участь у засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки кого-небудь iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, якщо при цьому не порушується встановлений кворум, не перешкоджає подальшому розгляду питання.
2. У випадку, якщо тимчасова, не бiльш п'ятнадцяти днiв, вiдсутнiсть в процесi засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки кого-небудь iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки спричинила за собою порушення встановленого кворуму, у слуханнi справи оголошується перерва.
3. Якщо суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вибув iз судового засiдання в зв'язку з тривалим захворюванням чи iншими обставинами, що перешкоджають його подальшiй участi в засiданнi, на термiн бiльш п'ятнадцяти днiв, а рiвно в зв'язку iз самовiдводом, який задоволений, i його вiдсутнiсть спричинила порушення кворуму, слухання справи вiдкладається.
4. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може по поважних причинах за згодою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, якщо при цьому не порушується встановлений кворум, бути вiдсутнiм у судовому засiданнi i знову ввiйти в процес при умовi, що його вiдсутнiсть продовжувалася не бiльш трьох днiв i суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не вийшли в дорадчу кiмнату.

§ 30. Числення термiнiв

1. Процесуальнi термiни обчислюються з дня реєстрацiї звертання.
2. Перебiг термiну, з яким зв'язується наступ визначених юридичних наслiдкiв, починається наступного дня пiсля календарної дати, якою визначений його початок у Конституцiйному законi Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" чи в рiшеннi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. Термiни, обчислювальнi цiлодобово, минають о двадцять четвертiй годинi останньої доби. Термiни, обчислювальнi роками чи мiсяцями, минають у вiдповiдне число останнього року чи мiсяця встановленого термiну. Якщо останнiй день термiну приходиться на неробочий день, то днем закiнчення термiну вважається найближчий наступний за ним робочий день. У випадках, передбачених частиною третьою статтi 21 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", термiни обчислюються, виходячи з фактично минулого часу, незалежно вiд того, чи є вiдповiдний день робочим чи неробочим.

§ 31. Наслiдку неявки свiдкiв, експертiв, фахiвцiв у засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. У випадку неявки свiдкiв, експертiв чи фахiвцiв, викликаних у судове засiдання, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки приймає одне з наступних рiшень:
1) про можливiсть розгляду справи по сутi пiд час вiдсутностi свiдкiв, експертiв чи фахiвцiв;
2) про вiдкладення рiшення питання про наслiдки неявки свiдкiв, експертiв чи фахiвцiв до завершення дослiдження матерiалiв справи i про початок розгляду питання по сутi;
3) про оголошення перерви в судовому засiданнi i вживаннi заходiв по забезпеченню явки свiдкiв, експертiв чи фахiвцiв;
4) про вiдкладення розгляду справи, якщо правильний вирiшення справи пiд час вiдсутностi свiдкiв, експертiв чи фахiвцiв, що нез'явилися, неможливо.

§ 32. Присяга експерта

1. Перед виступом експерта головуючий встановлює особу, що з'явилася (прiзвище, iм'я, по батьковi; мiсце роботи; стаж роботи зi спецiальностi; учений ступiнь; учене звання; почеснi звання), роз'ясняє експерту його права й обов'язки, перелiченi в статтi 70 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", i попереджує його про вiдповiдальнiсть за дачу свiдомо помилкового висновку чи вiдмовлення вiд дачi висновку, про що робиться помiтка в протоколi судового засiдання. Пiсля цього експерт приводиться до присяги.
2. Експерт зачитує текст присяги наступного змiсту:
"Я, (прiзвище, iм'я, по батьковi), зобов'язуюся дати висновок, iрунтуючись на своїх професiйних знаннях, керуючись вимогами статтi 70 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" i своїм власним переконанням".
3. Текст присяги пiсля його прочитання i пiдписання експертом прилучається до матерiалiв справи.

§ 33. Присяга свiдка

1. Перед заслуховуванням свiдка головуючий встановлює особу що з'явилася, роз'ясняє свiдку його права й обов'язки, перелiченi в статтi 71 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", i попереджує його про вiдповiдальнiсть за дачу свiдомо помилкових показань чи вiдмовлення вiд дачi показань, про що робиться помiтка в протоколi судового засiдання. Пiсля цього свiдок приводиться до присяги.
2. Свiдок зачитує текст присяги наступного змiсту:
"Я, (прiзвище, iм'я, по батьковi), зобов'язуюся дати Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки правдивi i повнi показання про вiдомi менi особисто обставини, що стосуються iстот розглянутої справи".
3. Текст присяги пiсля його прочитання i пiдписання свiдком прилучається до матерiалiв справи.

§ 34. Перекладач

1. На пiдставi статтi 40 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" учасникам процесу, що не володiють росiйським мовою, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки по клопотанню сторiн чи їхнiх представникiв, або за власною iнiцiативою забезпечує участь перекладача в конституцiйному судочинствi.
2. Перекладач зобов'язаний з'явитися за викликом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i виконати повно i точно доручений йому переклад.
3. До початку участi перекладача в конституцiйному судочинствi йому роз'ясняються права й обов'язок повно i точно виконати доручений переклад. Перекладач попереджується про вiдповiдальнiсть за свiдомо неправильний переклад.

§ 35. Порядок вiдсторонення суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки вiд участi в розглядi справи

1. Клопотання сторони про вiдвiд суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки чи самовiдвiд суддi можуть бути заявленi на будь-якiй стадiї розгляду справи при наявностi обставин, зазначених у частинi першої статтi 63 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки".
2. У випадках самовiдводу суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки або заяви однiєї зi сторiн про вiдвiд суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки головуючий ставить на розгляд суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки питання про вiдсторонення цього суддi вiд участi в розглядi справи.
3. Мотивоване рiшення по питанню про вiдсторонення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вiд участi в розглядi справи приймається в дорадчiй кiмнатi вiдкритим голосуванням бiльшiстю з числа присутнiх суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiсля заслуховування суддi, питання про вiдвiд якого повинний бути вирiшений.
4. У випадку вiдсторонення вiд участi в розглядi справи суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що є доповiдачем у справi, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки одночасно приймає рiшення про призначення нового суддi-доповiдача.

§ 36. Участь у судовому засiданнi декiлькох представникiв сторони

1. У випадках, коли в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки беруть участь кiлька представникiв однiєї сторони з однаковим обсягом повноважень, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може вимагати вiд сторони визначення з їхнього числа особу, яка буде виражати остаточну позицiю сторони по розглянутому питанню i виступати з заключною промовою.
2. Пiсля початку розгляду питання в засiданнi сторона може доручати за згодою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки захист своїх iнтересiв новим представникам чи самостiйно вступити в процес, звiльнивши своїх представникiв вiд ранiше покладених на них обов'язкiв.

§ 37. Порядок допуску в зал осiб, що бажають бути присутнiми у вiдкритих засiданнях Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки, i представникiв засобiв масової iнформацiї

1. Особи, що бажають бути присутнiми у вiдкритих засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, допускаються в зал до початку слухання справи чи пiд час перерви з урахуванням вiльних мiсць.
2. Представники засобiв масової iнформацiї, акредитованi при Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки, проходять у зал судових засiдань по аккредитацiйним посвiдченням. iншi представники засобiв масової iнформацiї - за списком, представленим прес-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 38. Пiдтримка порядку в засiданнi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Пiдтримка порядку в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки покладається на спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, уповноважених Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. З метою забезпечення нормальних умов для роботи Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки при розглядi справ уповноважена особа вправi робити зауваження особам, присутнiм у залi судових засiдань, жадати вiд них дотримання встановленого порядку i приймати вiдповiдни мiри до усунення його порушень. Вимоги уповноваженої особи по пiдтримцi встановленого порядку в залi судових засiдань обов'язковi для присутнiх. Видалення осiб iз залу судових засiдань здiйснюється пiсля повторного порушення порядку розпорядженням головуючого.
3. Уповноважена особа перед початком засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i пiд час перерв iнформує службу, що здiйснює пропуск громадян у будинок Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, про наявнiсть свободних мiсць у залi судових засiдань.
4. При входi складу Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавкой Республiки в зал судових засiдань i при виходi його з залу судових засiдань уповноважена особа пропонує всiм присутнiм устати.

§ 39. Протокол судового засiдання

1. В усiх засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, незалежно вiд характеру розглянутого питання, обов'язково ведуться протоколи.
2. У протоколах, зокрема, повиннi мiститися:
- указiвка мiсця i дати засiдання;
- перелiчення присутнiх i вiдсутнiх суддiв;
- прiзвище, iм'я, по батьковi i посада головуючого;
- прiзвище, iм'я, по батьковi секретаря (секретарiв) засiдання;
- порядок денний;
- вiдомiсть про сторони й iнших учасникiв засiдання;
- дiї Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в тiм порядку, у якому вони мали мiсце, їхнi результати;
- пояснення сторiн i їхнiх представникiв, iнших учасникiв засiдання, заданi їм питання i вiдповiдi на них; показання свiдкiв, висновки експертiв i погляди фахiвцiв, заданi їм питання i вiдповiдi на них;
- виступи iнших осiб, що беруть участь у справi;
- указiвки на факти й обставини, що сторони й iншi учасники засiдання просили засвiдчити в протоколi;
- згадування про порушення порядку, що мали мiсце, iнших проявах неповажного вiдношення до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, зроблених попередженнях, накладених штрафах;
- питання, поставленi на голосування, i результати голосування;
- формулювання протокольних рiшень, прийнятих Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. Для забезпечення повноти i точностi протоколу в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може вестися стенограма. Якщо пiд час засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по його рiшенню застосовувалися звукозапис, вiдеозапис, фото-кiнозйомка, то фонограма, вiдеоплiвка, фотокiноплiвка прилучаються до протоколу судового засiдання, про що робиться вiдповiдна помiтка в протоколi.
4. Протоколи засiдань Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки складаються фахiвцями вiддiлу органiзацiйного забезпечення судових засiдань Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Спiвробiтники, що здiйснюють протоколювання в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, вiзують кожну сторiнку складеної ними частини протоколу i несуть особисту вiдповiдальнiсть за якiсть його складання.
5. Сторони й iншi учасники засiдання вправi клопотатися про внесення до протоколу вiдомостей про факти й обставини, що вони вважають iстотними для справи. Усi змiни i доповнення повиннi бути обговоренi в протоколi.
6. Протокол оформляється не пiзнiше п'яти днiв пiсля закiнчення засiдання. У виняткових випадках у зв'язку з великим обсягом термiн оформлення протоколу може бути продовжений головуючим засiдання.
7. Протокол судового засiдання вiзується суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пiдписується головуючим i суддею-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i прилучається до справи.
8. Сторони i їхнi представники вправi знайомитися з протоколом судового засiдання i приносити зауваження на протокол. Цi зауваження розглядаються головуючим i суддею-доповiдачем протягом десяти днiв. За результатами розгляду зауважень на протокол судового засiдання головуючий приймає рiшення про прилучення їх до протоколу чи про вiдмовлення в задоволеннi.

§ 40. Протокол закритої наради суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Протоколювання закритої наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснюється фахiвцями вiддiлу органiзацiйного забезпечення судових засiдань Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Якщо Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки прийняте рiшення провести нараду без участi спiвробiтникiв Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що забезпечують протоколювання, то протокол наради веде один iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з доручення головуючого.
2. Протокол закритої наради повинний мiстити:
- дату наради i час його початку i закiнчення;
- прiзвище головуючого;
- прiзвища присутнiх i вiдсутнiх суддiв iз указiвкою вiдомих Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки причин вiдсутностi кожного з них;
- питання, поставленi на голосування, i оголошуванi головуючим результати голосування по них.
3. До протоколу закритої наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по ухваленню пiдсумкового рiшення може додаватися стенограма.
4. З протоколом i стенограмою (якщо вона велася) закритої наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вправi знайомитися тiльки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вправi внести свої зауваження до протоколу, що розглядаються тим же складом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
5. Протокол закритої наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiдписується всiма суддями, що беруть участь в ухваленнi рiшення. Зазначений протокол запечатується в конверт i здається на збереження Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 41. Деякi правила процедури й етикету в засiданнi
Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки проводяться в урочистiй обстановцi з дотриманням етики конституцiйного судочинства. При входi суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в зал судових засiдань, а також при їхньому виходi з залу судових засiдань присутнi встають.
2. Сторони й iншi учасники процесу виступають, дають пояснення, вiдповiдають на питання i задають питання iншим учасникам процесу стоючи i лише пiсля надання їм слова головуючим. При необхiдностi, з дозволу головуючого, учаснику процесу може бути надана можливiсть виступати, давати пояснення, вiдповiдати на питання сидячи.
3. Формами офiцiйного звертання до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки є вiдповiдно: "Високий Суд" чи "Шановний Суд", "Ваша честь" чи "Шановний головуючий", "Шановний суддя".
4. При звертаннi до сторiн i iнших учасникiв процесу, а рiвно при згадуваннi їх у виступах використовуються словосполучення: "Шановна сторона", "Шановний представник сторони", "Шановний свiдок", "Шановний експерт" i т.д. При необхiдностi уточнення адресата звертання вказується також прiзвище вiдповiдного учасника процесу.
5. У ходi засiдання головуючий не вправi обмежувати суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в можливостi задавати питання учасникам процесу, знiмати питання, поставленi суддями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки перед учасниками процесу, коментувати висловлення i питання суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в процесi засiдання не повиннi переривати своїми коментарями i реплiками пояснення сторiн, показання експертiв i свiдкiв, що задаються iншими суддями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки питання, вказiвки i розпорядження головуючого.
6. Присутнi в залi судових засiдань учасники процесу, представники засобiв масової iнформацiї, iншi громадяни зобов'язанi поводитися шанобливо стосовно Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, сторонам, iншим учасникам процесу i друг до друга; пiдкорятися розпорядженням головуючого i вказiвкам "уповноважених осiб" про дотримання встановленого порядку в залi судових засiдань; не допускати пiд час засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ходiння по залi судових засiдань, розмов, реплiк; не створювати яких-небудь перешкод нормальному ходу засiдання.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|