ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

ГЛАВА 4. ПIДСУМКОВЕ РIШЕННЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ§ 42. Пiдготовка й ухвалення пiдсумкового рiшення Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Перелiк складених суддею-доповiдачем (суддями-доповiдачами) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки питань, що визначають сутнiсть пiдсумкового рiшення, а також матерiали до проекту пiдсумкового рiшення в справi вручаються суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що участвуют у розглядi справи, пiсля завершення пiдготовки справи до слухання i до початку розгляду його в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Пiсля закiнчення слухання справи суддя-доповiдач (суддi-доповiдачi) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки представляє проект пiдсумкового рiшення, що iрунтується на матерiалах, дослiджених Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. У випадку розбiжностей мiж суддями-доповiдачами Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по всьому перелiку питань чи його частинi або проекту пiдсумкового рiшення кожний з них складає власний перелiк питань чи проект рiшення.
4. Кожний суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що участвує у розглядi справи, вправi представити власний перелiк питань чи проект пiдсумкового рiшення.
5. Схваленi бiльшiстю суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, якi беруть участь у розглядi справи, вiдповiдi на питання, що визначають сутнiсть пiдсумкового рiшення, є основою доробки проекту пiдсумкового рiшення, представленого доповiдачем (доповiдачами) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Якщо суддя-доповiдач Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виявився в меншостi при голосуваннi по вiдповiдях на питання, що стосується резолютивної частини рiшення, вiн вправi вiдмовитися вiд доробки проекту рiшення. У цьому випадку Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки доручає доробку проекту пiдсумкового рiшення iншому суддi (суддям) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
6. За вимогою будь-якого суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки голосування по проекту пiдсумкового рiшення проводиться не ранiше чим через добу пiсля вручення суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки всiх представлених проектiв пiдсумкового рiшення.
7. У випадку представлення декiлькох проектiв пiдсумкового рiшення, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки приймає один з них за основу для подальшої роботи. Прийнятим за основу вважається проект, що одержав бiльшiсть голосiв вiд установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
8. Кожний суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що участвує у розглядi справи, вправi пропонувати виправлення до проекту пiдсумкового рiшення, прийнятому за основу, аж до моменту постановки на голосування вiдповiдної частини проекту пiдсумкового рiшення. За вимогою кожного iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виправлення представляються в письмовому видi.
9. За вимогою кожного iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки проект пiдсумкового рiшення чи виправлення до нього може обговорюватися i голосуватися вроздрiб.
10. Пiдсумкове рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може бути прийняте без голосування, навiть якщо всi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що беруть участь у нарадi, з ним згоднi.
11. Пiсля того, як головуючий оголосив про початок голосування по виправленню чи по частинi проекту рiшення, нiхто з присутнiх на нарадi суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може переривати голосування, за винятком випадкiв виступу суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по порядку ведення наради в зв'язку з ходом даного голосування.
12. Виправлення до проекту пiдсумкового рiшення в справi вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала бiльшiсть вiд установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. У випадку, якщо голоси роздiлилися порiвно, виправлення вважається вiдхиленим. Частини проекту рiшення з прийнятими виправленнями ставляться на голосування в цiлому.
13. Пiсля голосування проекту пiдсумкового рiшення вроздрiб проводиться голосування по проекту в цiлому з урахуванням прийнятих виправлень.
14. Пiдсумкове рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки приймається в цiлому вiдкритим голосуванням шляхом поiменного опитування суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. При голосуваннi по виправленнях поiменне опитування суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виробляється лише в тому випадку, якщо цього вимагають не менш двох суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Поiменне опитування виробляється за абеткою прiзвищ суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, починаючи iз суддi, визначеного при кожнiм опитуваннi по жеребi. В усiх випадках головуючий голосує останнiм.

§ 43. Термiн представлення суддею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки особливої думки

Текст особливої думки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в справi, розглянутiй Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки, повинний бути представлений не пiзнiше п'яти днiв iз дня проголошення пiдсумкового рiшення.

§ 44. Виправлення неточностей у найменуваннях i позначеннях, описок, явних редакцiйних i технiчних погрiшностей у рiшеннi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Виправлення допущених у рiшеннi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки неточностей у найменуваннях i позначеннях, описок, явних редакцiйних i технiчних погрiшностей виробляється з iнiцiативи кожного iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. У випадку звертання в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки кожної зi сторiн, їхнiх представникiв, посадових i iнших осiб, яким направлялося рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, з заявою з приводу виявлених у ньому неточностей у найменуваннях i позначеннях, описок, явних редакцiйних i технiчних погрiшностей, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки зобов'язаний розглянути таку заяву.
2. Виправлення неточностей у найменуваннях i позначеннях, описок, явних редакцiйних i технiчних погрiшностей, допущених у рiшеннi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, виробляється в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. Про виправлення неточностей у найменуваннях i позначеннях, описок, явних редакцiйних i технiчних погрiшностей, допущених у рiшеннi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, виноситься визначення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Копiя такого визначення направляється органам i особам, яким розсилалося рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а при необхiдностi - у друкованi видання, у яких воно було опублiковано.

§ 45. Роз'яснення рiшення

1. Клопотання про роз'яснення ранiше прийнятого Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки рiшення, що надiйшло в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки, пiсля реєстрацiї канцелярiєю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки направляється Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки доручає доповiдачу чи iншому суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вивчити клопотання i докласти про нього в судовому засiданнi не пiзнiше двох мiсяцiв з моменту реєстрацiї клопотання.
3. Повiдомлення про дату i час засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки направляється особам, що заявили клопотання, а також органам i особам, що виступали як сторони в справi, не пiзнiше, нiж за десять днiв до початку засiдання. У цей же термiн копiї клопотання, а при необхiдностi й iншi документи направляються Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
4. Визначення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по питанню про роз'яснення рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки приймається суддями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в дорадчiй кiмнатi в порядку, установленому для ухвалення пiдсумкового рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
5. Копiя визначення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про роз'яснення рiшення направляється органам i особам, що заявили вiдповiдне клопотання, а також органам i посадовим особам, перелiченим у статтi 83 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки". Копiя зазначеного визначення висилається також у тi друкованi видання, у яких було опублiковано дане рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 46. Направлення рiшень Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки для опублiкування

Копiї рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, вiдповiднiсть яких оригiналу завiряється в супровiдному листi, вiзiруємому суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i пiдписується Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, направляються для опублiкування в офiцiйних i iнших (за рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки) виданнях. Пiдписи суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в копiях не робляться. Текст копiї рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки завершується формулою: "Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки".

§ 47. Прийняття Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки
рiшень, що не є пiдсумковими рiшеннями в справi

1. При прийняттi кожного, крiм пiдсумкового, рiшення Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки визначає, пiдлягає воно оформленню у видi окремого документа або заноситься до протоколу засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Проект рiшення, що пiдлягає занесенню до протоколу засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, представляється в письмовому видi, якщо того вимагає хоча б один суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. Обговорення й ухвалення рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виробляється в закритiй нарадi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
4. Порядок голосування по ухваленню рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, оформленого у видi окремого документа, i виправлень до нього визначається правилами, передбаченими дiйсним Регламентом для ухвалення пiдсумкового рiшення в справi i виправленнях до нього, якщо iнше не встановлено Конституцiйним законом Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" i дiйсним Регламентом.
5. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, оформлене у видi окремого документа, пiдписується головуючим i суддею-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 48. Контроль над виконанням постанов i висновкiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Контроль над виконанням постанов Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i висновкiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснюється Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiд керiвництвом суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 49. Узагальнення практики виконання рiшень Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки систематично аналiзує стан справ по виконанню рiшень Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, причини невиконання чи неналежного виконання цих рiшень. Дана iнформацiя систематизується i надається Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки представляє суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiврiчнi i рiчнi iнформацiйно-аналiтичнi звiти про виконання рiшень Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. У разi потреби кожним iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може бути дане доручення Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiдготувати iнформацiю про виконання одного чи ряду конкретних рiшень Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. При установленнi факту невиконання чи неналежного виконання рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Голова чи суддя-секретар, чи кожен iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вносить на розгляд засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пропозицiї про конкретнi мiри, що могли б сприяти забезпеченню виконання рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 50. Законодавча iнiцiатива Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Пропозицiя про виступ iз законодавчою iнiцiативою по питанню, що входить у ведення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, може бути внесено будь-яким суддею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. При цьому суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може представити текст законопроекту, або текст виправлення до законопроекту, або текст законодавчої пропозицiї про розробку i прийняття нового закону.
2. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про виступ iз законодавчою iнiцiативою приймається в засiданнi по доповiдi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, який внес вiдповiдну пропозицiю.
3. Для роботи над законопроектом чи законодавчою пропозицiєю Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може утворити з числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiдготовчу комiсiю. Для складання тексту законопроекту чи законодавчої пропозицiї i пiдготовки необхiдних матерiалiв може бути утворена робоча група пiд головуванням суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. До складу робочої групи, крiм суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, можуть входити спiвробiтники апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
4. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки доручає Головi або одному iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки взяти участь у засiданнях Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки i його робочих органiв у зв'язку з проходженням внесеного Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки законопроекту або законодавчої пропозицiї.

§ 51. Пропозицiя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про необхiднiсть усунення пробiлiв у законодавствi

1. Якщо при розглядi справи Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки виявляє наявнiсть пробiлiв у законодавствi, зв'язаних з нереалiзацiєю положень Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, вiн направляє вiдповiдним органам пропозицiю про необхiднiсть усунення цих пробiлiв.
2. Результати розгляду спрямованої пропозицiї повiдомляються Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки вiдповiдними органами у встановлений їм термiн.

§ 52. Послання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки не рiдше одного разу в рiк звертається до Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки i З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки з посланням про стан конституцiйної законностi в Приднiстровськiй Молдавськiй Республiцi, iрунтуючись на результатах своєї дiяльностi.
2. У випадку потреби Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки звертається до Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки i З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки з посланням i по iншим проблемам, обумовленим установленими законом цiлями дiяльностi Конституцiйного суду, а саме: захисту основ конституцiйного ладу, основних прав i свобод людини i громадянина, забезпеченню верховенства i прямої дiї Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки на всiй територiї Приднiстровської Молдавської Республiки. Пропозицiя про напрямок послання може бути внесена будь-яким суддею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. Послання направляється Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки i З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.
4. Рiшення про направлення послання приймається Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi.
5. Для пiдготовки тексту послання утворюється робоча група з числа суддiв i спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiд головуванням Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
6. У посланнi мiстяться:
а) його найменування, дата i мiсце затвердження;
б) положення Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" i дiйсного Регламенту, згiдно яким пiдготовлена доповiдь (iнформацiя);
в) аналiз розглянутих матерiалiв;
г) обставини, установленi при розглядi матерiалiв;
е) висновки i рекомендацiї.
7. Послання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, затверджується постановою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i пiдписується Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|