ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

ГЛАВА 2. ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРТАНЬ ДО РОЗГЛЯДУ,
ПIДГОТОВКА I ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВ ДО СЛУХАННЯ

§ 14. Прийняття звертань до розгляду

1. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про прийняття звертань до розгляду формулюється по кожному звертанню окремо й оформляється у видi визначення.
2. Заявник, а також органи чи посадовi особи, якi видали акт, що заперечується, чи беруть участь у суперечцi про компетенцiю, завчасно повiдомляються Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про час i мiсце засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по питанню про прийняття вiдповiдного звертання до розгляду. Вiдсутнiсть сторiн чи їхнiх представникiв не перешкоджає розгляду питання в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, за винятком випадкiв, коли сторона ранiше заявляла про свiй намiр брати участь у розглядi питання, i причина її вiдсутностi визнана Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки поважною.
3. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про вiдмовлення в прийняттi звертання до розгляду або про припинення виробництва у випадках, передбачених частиною другої статтi 50 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", формулюється по кожному звертанню окремо й оформляється у видi мотивованого визначення.

§ 15. Призначення cуддi-доповiдача Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Вiдповiдно до встановленого Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки черговостi розгляду справ, а також з урахуванням завантаженостi суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки звертаннями i справами, спрямованими їм ранiше для попереднього вивчення чи пiдготовки до слухання, складностi й обсягу цих справ, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi призначає по кожнiй справi суддю-доповiдача (суддiв-доповiдачiв).
2. У процесi пiдготовки справи до слухання суддя-доповiдач Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки починає наступнi дiї:
а) направляє через Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки копiї звертання i прикладених до нього матерiалiв iншiй сторонi з указiвкою граничного термiну надання заперечень (не пiзнiше, нiж за два тижня до початку засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки);
б) вивчає письмовi заперечення iншої сторони у випадку їхнього представлення;
в) при необхiдностi направляє запити, вимоги до вiдповiдних органiв;
г) при необхiдностi розв'язує питання про виробництво експертизи;
д) приймає iншi мiри, необхiднi для належної пiдготовки справи до розгляду.
3. Дiї суддi-доповiдача Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по пiдготовцi справи до слухання здiйснюються вiд iменi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Вимоги суддi-доповiдача Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки є обов'язковими для виконання.

§ 16. Замiна суддi-доповiдача Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. У випадку, якщо через обставини, що склалися (хвороба, вiдрядження й iн.), суддя-доповiдач Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може протягом тривалого часу виконувати свої обов'язки, вiн передає звертання Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для призначення iншого суддi-доповiдача. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ставить питання про замiну суддi-доповiдача.
2. У випадках вiдсторонення суддi-доповiдача Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вiд участi в розглядi справи, призупинення чи припинення його повноважень замiсть нього призначається iнший суддя-доповiдач.

§ 17. Вимоги Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. У процесi пiдготовки справи до слухання вимоги Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, передбаченi статтями 56 i 57 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", направляються суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки за своїм пiдписом. У вимогах може вказуватися термiн для вiдповiдi за результатами розгляду.
2. У перiод пiдготовки справи до слухання сторона вправi звернутися до суддi-доповiдача Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з клопотанням про направлення вимоги.
3. У перiод слухання справи з клопотанням про направлення вимоги сторони звертаються до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Вимога пiдписується головуючим у засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 18. Доручення про проведення експертизи

1. У випадку, якщо доручення про проведення експертизи дається в процесi пiдготовки справи до слухання, питання, по яким експертом повинен бути дан висновок, i термiн проведення експертизи, визначаються суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Висновок експерта повинен мiстити:
- данi про особу, що проводила експертизу, iз указiвкою його спецiальностi, ученого ступеня i звання;
- назва справи, у зв'язку з розглядом якого проводиться експертиза;
- чiткi вiдповiдi на питання, поставленi перед експертом у вимозi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
- пiдпис експерта пiд текстом висновку, завiрений у встановленому порядку;
- дату i мiсце проведення експертизи.
3. У випадку, якщо проведення експертизи було доручено групi експертiв, погоджений висновок пiдписується всiма експертами. У випадку розбiжностей мiж експертами експерт, що залишився при особливiй думцi, дає самостiйний висновок.

§ 19. Участь фахiвця

1. У випадках, передбачених статтями 56 i 57 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", суддя-доповiдач Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки вправi залучати для консультацiй, проведення перевiрок, дослiдження окремих документiв фахiвця (фахiвцiв), не зацiкавленого в результатi справи.
2. Перед заслуховуванням фахiвця Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки засвiдчує особистiсть що явились, головуючий роз'ясняє йому його права й обов'язки i попереджає про вiдповiдальнiсть за несумлiнне виконання покладених на нього обов'язкiв. У разi потреби завдання (питання), для виконання якого запрошений фахiвець, формулюється в письмовому видi.

§ 20. Пропозицiя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про призупинення дiї акта, що заперечується, чи процесу вступу в силу мiжнародного договору, що заперечується

Пропозицiя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки призупинити дiю акта, що заперечується, чи процес вступу в силу мiжнародного договору, що заперечується, до завершення розгляду справи Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки оформляється мотивованим визначенням.

§ 21. Розсилання матерiалiв у справi в процесi пiдготовки до слухання

1. Пiсля прийняття Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки звертання до розгляду Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки направляє сторонам визначення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про прийняте рiшення. Сторонi, що не є заявником, поряд з визначенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки висилаються копiї звертання i прикладених до нього матерiалiв.
Про прийнятий до розгляду запит про тлумачення Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки можуть бути сповiщенi також державнi органи i посадовi особи, що не є учасниками процесу.
2. Пiсля завершення пiдготовки справи до слухання всi матерiали направляються суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для їхнього оформлення Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i розсилання суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. Кожна зi сторiн вправi ознайомитися з матерiалами, додатково отриманими в процесi пiдготовки справи до слухання, у суддi-доповiдача Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 22. Оформлення матерiалiв справи

1. Оригiнал i копiї звертання, а також усi прикладенi до нього документи:
- заперечення на звертання;
- копiї спрямованих суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вимог i запитiв;
- вiдповiдi на вимоги i запити;
- висновки експертiв;
- iншi матерiали, додатково отриманi в процесi пiдготовки справи до слухання, передаються суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для оформлення Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки однiєї судової справи (для суддi-доповiдача) i п'яти судових справ у копiях (для суддiв).

§ 23. Про проект рiшення Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя-доповiдач Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки складає проект рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а в залежностi вiд характеру i складностi справи - також перелiк питань, що пiдлягають, на його думку, обговоренню i розв'язуванню в процесi наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки при винесеннi пiдсумкового рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. При цьому суддею-доповiдачем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки можуть бути запропонованi мотивованi вiдповiдi на цi питання.

§ 24. Призначення справи до слухання

1. Пiсля завершення пiдготовки справи до слухання i передачi всiх матерiалiв суддi-секретарю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки останнiй iнформує Голову Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про необхiднiсть включити до порядку денного чергового засiдання питання про призначення справи до слухання.
2. Призначаючи справи до слухання i встановлюючи черговiсть їхнього слухання, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки виходить з послiдовностi надходження звертань. У випадках, що не терплять зволiкання, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може змiнити черговiсть розгляду справи.
3. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може вiдкласти розгляд справи у випадках, коли по взаємозалежному з ним питанню почате виробництво в судi загальної юрисдикцiї або арбiтражному судi, або iншому державному органi, у компетенцiю яких входить встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного дозволу справи.

§ 25. Визначення часу початку слухання справи

Дата i час початку слухання справи призначається Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi.

§ 26. Повiдомлення про засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i розсилання матерiалiв

1. Повiдомлення про засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, копiї звертань i вiдкликань, що надiйшли, на них, копiї актiв, що перевiряються, а при необхiдностi й iншi документи направляються суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки та учасникам процесу не пiзнiше, нiж за десять днiв до початку засiдання. При цьому вiдкликання на звертання направляються в зазначений термiн лише в тому випадку, якщо вони надiйшли не пiзнiше, нiж за два тижня до початку засiдання.
2. Повiдомлення про засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по розгляду справи про тлумачення Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки можуть направлятися також iншим державним органам i посадовим особам поряд з учасниками процесу. Представники цих державних органiв i посадових осiб можуть бути заслуханi в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 27. Оповiщення про звертання, прийнятi до розгляду,
i справи, призначенi до слухання

1. Реєстр звертань, прийнятих Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки до розгляду, i справ, призначених до слухання, не рiдше одного разу на мiсяць розсилається Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки всiм суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. З метою забезпечення гласностi в дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки реєстр повинний бути доступний для представникiв державних i громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї, посадових осiб i громадян, тобто мiститися в доступних для ознайомлення мiсцях займаного Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки будинку.
2. Прес-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки iнформує засоби масової iнформацiї про призначення справ до слухання, а також про дату i час початку їхнього слухання.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|