ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

РОЗДIЛ IV.
ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ З IНШИХ ПИТАНЬ


ГЛАВА 5. ПРИЗУПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


§ 53. Розгляд звертання про дачу згоди на арешт чи притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi суддi Конституцiйного Суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. У випадку надходження в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки звертання Прокурора Приднiстровської Молдавської Республiки про дачу згоди на арешт чи притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки негайно передає матерiали, що надiйшли, суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки для попереднього вивчення i встановлює дату засiдання для розгляду цього питання. Якщо звертання, що надiйшло, стосується Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, вiдповiднi дiї здiйснює заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. У засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки заслуховується посадова особа, що внесла звертання, чи представник вiдповiдного органа, суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, у вiдношеннi якого пропонується згода на арешт чи притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, i його представник. При необхiдностi розглядуються додатковi матерiали.
3. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в закритiй нарадi суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки приймає одне з наступних рiшень:
- вiдмовити в згодi на арешт чи притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
- дати згоду на арешт чи притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з одночасним призупиненням його повноважень.
4. У порядку, передбаченому дiйсним параграфом, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки вирiшує питання про дачу згоди на притягнення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки до адмiнiстративної вiдповiдальностi, що накладається в судовому порядку, на затримку суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також на виробництво в суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки обшуку. Дача такої згоди не тягне призупинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 54. Прийняття Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавський
Республiки рiшення по питанню про затримку суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на мiсцi злочину

1. У випадку затримки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на мiсцi злочину Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки негайно скликає засiдання, на якому протягом 24 годин Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки повинний прийняти рiшення по питанню про дачу згоди на продовження затримки. Одночасно Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки звертається до посадової особи, що произвела затримку, або його начальнику з вимогою доставити затриманого суддю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в засiдання.
2. При наявностi запиту посадової особи, що произвела затримку суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, чи начальника цiєї посадової особи Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi приймає одне з наступних рiшень:
- вiдмовити в згодi на продовження затримки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
- дати згоду на продовження затримки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. При вiдсутностi зазначеного запиту Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки вимагає негайного звiльнення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
4. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по питанню про продовження затримки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не визначає його рiшення по звертанню про дачу згоди на арешт чи притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, якщо таке звертання надiйде в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 55. Призупинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки по станi здоров'я

У випадку тимчасової непрацездатностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки (не менш трьох мiсяцiв пiдряд), що перешкоджає його участi в засiданнях, за згодою захворiлого суддi Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може прийняти рiшення про призупинення повноважень цього суддi на перiод його тимчасової непрацездатностi. Таке рiшення не може бути прийнято, якщо вiдсутнiсть суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не перешкоджає проведенню засiдання.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|