ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

ГЛАВА 6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


§ 56. Загальнi положення

1. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по питанню про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки:
- по пiдставах, передбаченим пунктами а) - д), i) - м) частини першої статтi 24 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", пiсля одержання iнформацiї про наявнiсть вiдповiдних обставин негайно направляє на адресу Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки вiдповiдне представлення;
- по пiдставах, передбаченим пунктами е) - з) частини першої статтi 24 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", пiсля одержання викликаного їм пiдтвердження про достатнiсть основ для розгляду питання, яке дає спецiальна комiсiя суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, негайно скликає засiдання для ухвалення рiшення про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, у Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, у вiдношеннi якого виникло запитання про припинення його повноважень по пiдставах, передбаченим у пунктах в) - з) частини першої статтi 24 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", вправi до направлення Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки представлення чи скликання засiдання дати письмовi чи уснi пояснення. Письмовi пояснення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також стосовнi до справи документи представляються Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i розсилаються суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки негайно. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може доручити одному чи декiльком суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки провести подальшу перевiрку отриманих вiдомостей i зiбрати додатковi матерiали, необхiднi для рiшення питання по сутi. Засiдання призначається не пiзнiше 14 днiв iз дня надходження iнформацiї про наявнiсть пiдстави для розгляду питання про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. У засiданнi заслуховується суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, про припинення повноважень якого поставлене питання, чи зачитуються його письмовi пояснення. Потiм заслуховуються суддя чи суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, яким була доручена попередня перевiрка отриманих вiдомостей чи збiр додаткових матерiалiв, необхiдних для рiшення питання по сутi. У засiдання можуть бути також запрошенi особи, що передали в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки iнформацiю про наявнiсть вiдповiдних обставин, i iншi особи, якi мають вiдомостi, що можуть мати значення для рiшення питання.
4. При розглядi Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки питання про припинення повноважень суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може користатися допомогою уповноваженого їм представника.
5. До розгляду Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки питання про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки за винятком випадкiв, передбачених пунктами а), г), д), е), к) - м) частини першої статтi 24 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може подати заяву про вiдставку.
6. Питання припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки розглядається Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки в закритому засiданнi.
7. На голосування ставиться спочатку пропозицiя зберегти за суддею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки його повноваження, а потiм пропозицiя внести представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, у Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Прийняття першої пропозицiї виключає постановку на голосування другої. У випадку рiвностi числа голосiв, поданих за припинення повноважень i проти цього, а також якщо жодна з пропозицiй не одержала необхiдної бiльшостi голосiв, суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки зберiгає свої повноваження.
8. У випадку вiдхилення пропозицiї про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, у Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки питання не може розглядатися знову по тiй же пiдставi в зв'язку з тими ж фактичними обставинами.
9. У рiшеннi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про внесення представлення про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вказуються пiдстави для цього.

§ 57. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської
Молдавської Республiки через порушення порядку призначення його на посаду

Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через порушення порядку його призначення на посаду, установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки i Конституцiйним законом Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", здiйснюється вiдповiдно Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їздом суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки по представленню Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки направляє представлення про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через порушення порядку його призначення на посаду з iнiцiативи Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки, З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки чи суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 58. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки в зв'язку з закiнченням термiну його повноважень

1. За два мiсяцi до закiнчення термiну повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки сповiщає Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про майбутнє вiдкриття вакансiї. Пiсля закiнчення термiну повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки припинення його повноважень виробляється вiдповiдно Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їздом суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Пiсля припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Президент Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховна Рада Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки в мiсячний строк призначають на цю посаду суддю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 59. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки по особистiй заявi

1. Особисту письмову заяву про вiдставку суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки подає Головi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вносить представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним вище пiдставам.
2. Припинення повноважень через особисту письмову заяву суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про вiдставку до закiнчення термiну його повноважень виробляється вiдповiдно Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їздом суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 60. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки в зв'язку з винесеним у вiдношеннi нього обвинувального вироку, що вступив у законну силу

1. При набуттi законної сили обвинувального вироку, винесеного у вiдношеннi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пiсля одержання iнформацiї про наявнiсть вiдповiдних обставин, негайно вносить представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним вище пiдставам.
2. У випадку скасування обвинувального вироку, що вступив у законну силу, у вiдношеннi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки офiцiйно повiдомляє про це вiдповiдно Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки для ухвалення рiшення про вiдновлення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в його повноваженнях. За перiод мiж припиненням i вiдновленням повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки йому виплачується належна йому заробiтна плата.

§ 61. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки в зв'язку з визнанням його недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим, а також у випадку смертi суддi

1. При набуттi законної сили судового рiшення про визнання суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм чи про оголошення його померлим, а також у випадку смертi суддi Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пiсля одержання iнформацiї про наявнiсть вiдповiдних обставин, негайно вносить представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним вище пiдставам.
2. У випадку скасування вiдповiдного судового рiшення, що вступило в законну силу, Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки офiцiйно повiдомляє про це вiдповiдно Президента Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки для ухвалення рiшення про вiдновлення суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в його повноваженнях. За перiод мiж припиненням i вiдновленням повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки йому виплачується належна йому заробiтна плата.

§ 62. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в зв'язку зi здiйсненням вчинку, що ганьбить честь i достоїнство суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Рiшення про необхiднiсть розгляду питання про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по данiй пiдставi приймається Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi бiльшiстю голосiв вiд установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. При цьому Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки для кожного випадку утворює з числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки комiсiю з перевiрки фактичних обставин, що входять у компетенцiю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, зв'язаних iз припущенням про здiйснення суддею вчинку, що ганьбить честь i достоїнство суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, у вiдношеннi якого виникли такi припущення, вправi без пояснення причин заявити вiдвiд не бiльш нiж двом кандидатурам суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки зi складу комiсiї.
2. Якщо суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з метою захисту своєї честi i достоїнства звертається в суд, то до закiнчення судового розгляду в справi розгляд питання про припинення повноважень суддi в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки припиняється.
3. За результатами розгляду питання про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через здiйснення вчинку, що ганьбить честь i достоїнство суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки приймає одне з наступних рiшень:
- про вiдсутнiсть основ для припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
- про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним пiдставам.
4. Рiшення про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на пiдставi пункту е) частини першої статтi 24 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" приймається бiльшiстю не менш двох третин вiд загального числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Складене на пiдставi цього рiшення представлення негайно направляється вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 63. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки
в зв'язку з продовженням їм дiяльностi, несумiсної з його посадою

1. У випадку, якщо Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки стало вiдомо, що суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснює заняття чи робить дiї, несумiснi з його посадою, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi при пiдтвердженнi фактiв таких занять чи дiй виносить суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки попередження, у якому вказуються пiдлягаючi припиненню заняття чи дiї, а також установлюється термiн для їхнього припинення.
2. Якщо, незважаючи на винесене попередження, суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не припинив заняття чи дiї, несумiснi з його посадою, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки приймає рiшення про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним пiдставам. Рiшення приймається бiльшiстю не менш двох третин вiд загального числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Складене на пiдставi цього рiшення представлення негайно направляється вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 64. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через його неучастть у засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки чи вiдхилення вiд голосування

Якщо суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, не представивши пояснення причин чи привiвши причини, полiченi Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки неповажними, понад два рази пiдряд не прийняв участi в засiданнi по данiй справi чи понад два рази пiдряд ухилився вiд участi в голосуваннi по проектам пiдсумкових рiшень i перешкодив тим самим прийняттю цих рiшень, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi приймає рiшення про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавський Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним пiдставам. Рiшення приймається бiльшiстю не менш двох третин вiд загального числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Складене на пiдставi цього рiшення представлення негайне направляється вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 65. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через його нездатнiсть по стану здоров'я чи яким-небудь поважним причинам виконувати обов'язки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в порядку пiдготовки засiдання по питанню про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через його нездатнiсть по стану здоров'я чи яким-небудь поважним причинам протягом тривалого часу (не менш десяти мiсяцiв пiдряд) виконувати обов'язки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з'ясовує по можливостi думку про це самого суддi, а в разi потреби запитує медичний висновок про стан здоров'я суддi чи iншi документи.
2. Пiсля розгляду питання Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки приймає одне з наступних рiшень:
- про вiдсутнiсть основ для припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
- про внесення представлення вiдповiдно Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховнiй Радi Приднiстровської Молдавської Республiки чи З'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по зазначеним пiдставам.
3. Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по данiй пiдставi неможливо, якщо вiн до винесення рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки повернувся до виконання своїх обов'язкiв.
4. Якщо Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки вирiшив не припиняти повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки чи жодне з рiшень Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, зазначених у частинi другий дiйсного параграфа, не одержало необхiдної бiльшостi голосiв, виробництво по питанню припиняється i може бути вiдновлено не ранiше, нiж через чотири мiсяцi, якщо суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки за цей час не приступить до виконання обов'язкiв чи не подасть заяву про вiдставку.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|