ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

ГЛАВА 7. IНШI ПИТАННЯ ВНУТРIШНЬОЇ ДIЯЛЬНОСТI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


§ 66. Робоча нарада суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Для розгляду i рiшення органiзацiйних, фiнансових, кадрових i iнших питань внутрiшньої дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, за винятком питань, розв'язуваних вiдповiдно до Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" у засiданнях, проводяться робочi наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Робочi наради скликаються Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки або з його доручення заступником Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки чи суддею-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Нарада може бути скликана за вимогою кожного iз суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
3. На робочi наради можуть запрошуватися спiвробiтники апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки й iншi особи.
4. Робоча нарада суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки правомочна приймати рiшення при наявностi бiльшостi вiд загального числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
5. На робочi наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не поширюються положення, що мiстяться в пунктi з) частини першої статтi 24, частини п'ятої статтi 79 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки".
6. Рiшення на робочих нарадах суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки приймаються бiльшiстю голосiв вiд числа присутнiх суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
7. На робочих нарадах суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може вестися протокол чи стенограма.
8. Рiшення робочої наради суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки мають обов'язковий характер для суддiв i спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

§ 67. Комiсiї, створюванi Конституцiйним судом
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Для пiдготовки питань про змiну i доповнення Регламенту, кадрових, бюджетних, iнформацiйних питань, узагальнення практики Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i для iнших цiлей Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може створювати як тимчасовi, так i постiйно дiючi комiсiї з числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. До складу комiсiй можуть включатися спiвробiтники апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
2. Комiсiя, яка перевiряє достатнiсть iнформацiї що надiйшла у Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки для розгляду питання про припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по пiдставах, передбаченим пунктами е), ж), з) частини першої статтi 24 Конституцiйного закону Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки", утворюється з трьох суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, визначених по жеребi.

§ 68. Науково-консультативна рада Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

При Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки може дiяти Науково-консультативна рада, склад, функцiї i порядок дiяльностi якого затверджуються в засiданнi.

§ 69. Iнформацiйне забезпечення Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

З метою забезпечення оперативностi i повноти iнформатизацiї в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки створюється iнформацiйна система, що мiстить, у тому числi, банки даних:
- про закони й iншi нормативнi акти Приднiстровської Молдавської Республiки;
- про рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
- про рiшення закордонних конституцiйних судiв;
- про конституцiйну юстицiю в закордонних державах;
iншу iнформацiю.

§ 70. Режим роботи суддiв i апарата Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в засiданнi затверджує приблизний графiк розгляду справ на квартал, визначає днi тижня, у якi проводяться засiдання, перiод вiдпустки суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, затверджує приблизний план вiдряджень суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, включаючи закордоннi вiдрядження.
2. Режим роботи апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки визначається Правилами внутрiшнього трудового розпорядку i положеннями про його структурнi пiдроздiли.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|