ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

РЕГЛАМЕНТ

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ


§ 71. Мiжнароднi зв'язки Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснює робочi контакти з органами конституцiйного контролю закордонних країн шляхом заключення угод про спiвробiтництво, обмiну делегацiями, стажування спiвробiтникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, обмiну рiшеннями й iншою iнформацiєю, органiзацiї спiльних наукових заходiв.

§ 72. Звiльнення вiд сплати державного збору

1. Крiм випадкiв, спецiально передбачених законодавством, питання про звiльнення громадян вiд сплати державного збору чи зменшеннi його розмiру вирiшуються Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки по письмовому клопотанню громадянина.
2. Про звiльнення громадянина вiд сплати державного збору, зменшеннi його розмiру чи про вiдмовлення йому в цьому Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки виносить мотивоване визначення, що подається у видi окремого документа.

§ 73. Повернення державного збору

1. Якщо в передбачених Конституцiйним законом Приднiстровської Молдавської Республiки "Про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки" випадках звертання не прийняте до розгляду чи повернуто заявнику в процесi вивчення його в попередньому порядку, державний збiр повертається цiлком на пiдставi довiдки за пiдписом суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що видається заявнику разом зi справжнiм документом про зроблену сплату державного збору. У такому ж порядку заявнику повертається зайво сплачений державний збiр.
2. У випадках винесення Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки визначення про вiдмовлення в прийняттi звертання до розгляду сплачений заявником державний збiр пiдлягає поверненню, при цьому заявнику Секретарiатом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки видаються зазначенi в дiйсному параграфi документи.
3. Державний збiр, сплачений при звертаннi в Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки в розмiрi, установленому законом, що дiяв на момент її сплати, не може бути переглянутий у бiк збiльшення.

§ 74. Внесення змiн i доповнень у Регламент Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

1. Пропозицiї про змiну i доповнення Регламенту можуть бути внесенi будь-яким суддею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з вiдповiдними обiрунтуваннями. Розгляд пропозицiй про внесення змiн i доповнень у Регламент виробляється в засiданнi.
2. По кожнiй пропозицiї про внесення змiн i доповнень у Регламент Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки приймає окреме рiшення.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|