::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

УХВАЛА

про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Ткаченко Сніжани Миколаївни про перевірку конституційності статті 265 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку зі статтями 7 і 267  цього Кодексу

3 березня 2011 року                                                                                             місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі: головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Гарага В.І., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Стародуба М. І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Ткаченко С.Н. на порушення її конституційного права на судовий захист, що виникло у результаті застосування статті 265 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку зі статтями 7 і 267 цього Кодексу.

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Кабалоева О.К., представившего заключение судьи Стародуба Н.И., проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики

Заслухавши в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Кабалоєва О.К., який представив висновок судді Стародуба М.І., що проводив у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. Громадянка Ткаченко С.М. звернулася до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною скаргою, у якій заперечується конституційність статті 265 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку зі статтями 7 і 267 цього Кодексу. Зазначені норми визначають забезпечення законності при вживанні заходів впливу за адміністративні правопорушення (стаття 7), порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення (стаття 265) і порядок засідання колегіального органа (стаття 267). Як стверджує заявник, норма, що заперечується, була застосована при залученні її до адміністративної відповідальності, що спричинило порушення її права на судовий захист, гарантований статтею 46 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Из жалобы и представленных документов следует, что постановлением суда города Бендеры от 22 июля 2008 года Ткаченко С.Н. подвергнута штрафу за умышленное причинение легких телесных повреждений на почве личных неприязненных отношений. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики определением от 12 августа 2008 года оставила данное постановление без изменения, а частную жалобу Ткаченко С.Н. - без удовлетворения. Заявитель утверждает, что в названных судебных решениях изложены обстоятельства дела, которые не соответствуют объяснениям, которые потерпевшая дала в судебном заседании.

Зі скарги й представлених документів випливає, що постановою суду міста Бендери від 22 липня 2008 року на Ткаченко С.Н. накладено штраф за навмисне заподіяння легких тілесних ушкоджень на ґрунті особистих неприязних відносин. Судова колегія з кримінальних справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки ухвалою від 12 серпня 2008 року залишила цю постанову без зміни, а приватну скаргу Ткаченко С.М. – без задоволення. Заявник стверджує, що в зазначених судових рішеннях викладені обставини справи, які не відповідають поясненням, що потерпіла надала в судовому засіданні.

На думку Ткаченко С.Н., чинне адміністративне законодавство, закріплюючи принцип суворого дотримання законності при виробництві у справах про адміністративні правопорушення (стаття 7 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення), вимагає виконання органами, що накладають адміністративні стягнення, певних процедур, які б не ущемляли права особи, що притягнена до адміністративної відповідальності. Заявник вважає, що відсутність у Кодексі Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення норми, що встановлює обов'язкове ведення протоколу судового засідання при одноособовому розгляді посадовою особою справи про адміністративне правопорушення, приводить до формального розгляду справи, позбавляє її права на ознайомлення з матеріалами розгляду справи судом, права на захист, справедливий судовий розгляд з дотриманням законності, заснованої на принципі змагальності й рівноправності сторін у судовому процесі. Більше того, відсутність протоколу, що фіксує пояснення осіб, що беруть участь у розгляді справи, не дозволяє вищестоящій судовій інстанції провести аналіз судового рішення, дати справедливу оцінку подіям, що мали місце, і фактам. При цьому заявник звертає увагу на те, що згідно зі статтею 267 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення при розгляді справи про адміністративне правопорушення колегіальним органом передбачено ведення протоколу, у якому фіксуються пояснення осіб, що беруть участь у розгляді справи, їхні клопотання й результати розгляду цих клопотань.

Ґрунтуючись на викладеному, Ткаченко С.М. просить визнати статтю 265 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку зі статтями 7 і 267 цього Кодексу не відповідною статтям 18, 46, 80, 85 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що порушує право на судовий захист, на справедливий судовий розгляд і суперечною принципам змагальності й рівноправності сторін у судовому процесі.

2. Правом на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина згідно зі статтею 102 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" володіють громадяни, чиї права і свободи порушуються законом, нормативним актом, застосованим або підлягаючим застосуванням у конкретній справі. Згідно з частиною другою зазначеної статті до скарги повинна додаватися копія офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування закону, що оскаржується, в конкретній справі.

Згідно зі статтею 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" скарга на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина припустима, якщо: закон торкається конституційних прав і свободи громадян, закон застосовано або підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої завершено або розпочато в суді або в іншому органі, що застосовує закон.

Із цього випливає, що перевірка конституційності закону, нормативного акту за скаргами на порушення конституційних прав і свобод не може бути здійснена, якщо закон, нормативний акт не застосовані в конкретній справі заявника або належним чином не встановлено, що вони підлягають застосуванню. Звертаючись до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зі скаргою на порушення своїх конституційних прав і свобод, громадянин повинен надати копію офіційного документа, що підтверджує застосування або можливість застосування закону, нормативного акту, що заперечується, в його справі.

Як випливає з матеріалів скарги й доданих до неї документів, громадянка Ткаченко С.М. на підтвердження застосування в її справі заперечуваної норми посилається на постанову Бендерського міського суду про залучення її до адміністративної відповідальності й ухвалу судової колегії з кримінальних справ Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки, копії яких надала до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Тим часом ні з цих судових рішень, ні з інших документів, представлених заявником, не випливає, що норма, яка заперечується, була застосована в її справі.

Згідно з підпунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд ухвалює рішення про відмову в прийнятті звернення до розгляду, якщо звернення відповідно до вимог цього Конституційного закону не є допустимим.

Керуючись підпунктом б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянки Ткаченко Сніжани Миколаївни про перевірку конституційності статті 265 Кодексу Придністровської Молдавської Республіки про адміністративні правопорушення у взаємозв'язку зі статтями 7 і 267 цього Кодексу через невідповідність критерію допустимості.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після її проголошення.

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики».

Ця Ухвала підлягає опублікуванню в "Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров’я" і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 02-О/11
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|