::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

УХВАЛА

Конституційного суду

Придністровської Молдавської Республіки

про припинення виробництва у справі № 132-340/15 на запит Прокурора Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності пунктів 1.3, 3.6 Положення «Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень», затвердженого Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 19 жовтня 1995 року № 503

3 квітня 2015 року                                                                                           місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки у складі головуючого – Голови Конституційного суду Кабалоєва О.К., суддів – Карамануци В.І., Косинського В.М., Стародуба М.І., Степанова С.М., Томачинської Г.М.,

за участю представника Прокуроа Придністровської Молдавської Республіки Жука В.В. і повноважного представника Верхової Ради Придністровської Молдавської Республіки Павлової О.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу на запит Прокурора Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційності пунктів 1.3, 3.6 Положення «Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень», затвердженого Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 19 жовтня 1995 року № 503.

Заслухавши доповідь судді-доповідача Степанова С.М., пояснення представників сторін, вивчивши надані документи, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

встановив:

1. У запиті Прокурора Придністровської Молдавської Республіки заперечується конституційність пунктів 1.3 й 3.6 Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень", затвердженого Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 19 жовтня 1995 року № 503.

Згідно з нормами Положення, що заперечуються, структура й кількісний склад апарата місцевих Рад народних депутатів затверджується Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки за поданням голови міської, районної Ради (пункт 1.3); голова місцевої Ради у випадку звільнення від цієї посади за особистою заявою отримує грошову допомогу у розмірі середньої заробітної плати голови Ради до влаштування на нове місце роботи протягом одного календарного року. При цьому за ним зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва між днем припинення роботи на посаді голови Ради й днем влаштування на нове місце роботи не перевищує одного року. Оплата здійснюється з бюджету відповідної Ради Придністровської Молдавської Республіки (пункт 3.6).

1.1. Як випливає із запиту, найголовніше положення Верховної Ради в єдиній системі представницьких органів державної влади Придністровської Молдавської Республіки раніше ґрунтувалося на нормах Конституції Придністровської Молдавської Республіки, ухваленої 2 вересня 1991 року. Повноваження Верховної Ради визначати структуру й кількісний склад місцевих Рад відповідали статусу Верховної Ради в єдиній системі представницьких органів на момент затвердження Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень".

Разом з тим Конституція Придністровської Молдавської Республіки, ухвалена на всенародному референдумі 24 грудня 1995 року, не містить правових норм, що вказують на те, що Верховна Рада входить у єдину систему представницьких органів державної влади й посідає в ній найголовніше й керівне положення. Із цього випливає, що залишення за Верховною Радою повноваження затверджувати структуру й кількісний склад апарата місцевих Рад вступає в протиріччя із принципом самостійності місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення; отже, зміст пункту 1.3 Положення не відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки, її статтям 7, 77 (пункти 1, 2), 67 (пункт 1), 70 (пункт 1).

1.2. У запиті зазначається, що Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень", затверджене Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, є нормативним правовим актом підзаконного характеру. Норми цього підзаконного правового акту, що заперечуються, регламентують правовідносини, які в силу вимог статей 17 (частина друга), 77 (частина третя пункту 2) Конституції Придністровської Молдавської Республіки можуть бути врегульовані тільки законом.

Так, пункт 1.3 Положення наділяє Верховну Раду повноваженням затверджувати структуру й кількісний склад апарата місцевих Рад народних депутатів. Таке повноваження через підзаконний характер Положення суперечить частині третій пункту 2 статті 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з якою компетенція, порядок проведення виборів (формування), основні принципи діяльності представницьких органів державної влади й місцевого самоврядування встановлюються законом.

Крім того, будучи підзаконним правовим актом, Положення в пункті 3.6 установлює пільги голові місцевої Ради народних депутатів у випадку звільнення від посади за особистим бажанням. Тим часом частина друга статті 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки визначає, що переваги й привілеї можуть бути встановлені тільки законом.

Виходячи з викладеного, заявник просить перевірити норми Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень", затвердженого Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 19 жовтня 1995 року № 503:

- пункту 1.3 – на відповідність статтям 7, 77 (пункти 1, 2), 67 (пункт 1), 70 (пункт 1) Конституції Придністровської Молдавської Республіки;

- пункту 3.6 – на відповідність статті 17 (частина друга) Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

1.3. Представник Верховної Ради в судовому засіданні навів доводи в обґрунтування припинення виробництва у справі, суть яких полягає в наступному.

Згідно з підпунктом а) пункту 1 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, Конституційний суд у частині здійснення конституційного контролю розв’язує справи про конституційність законів Придністровської Молдавської Республіки (у тому числі конституційних), а також правових актів, ухвалених Верховною Радою. Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень" затверджено не Постановою Верховної Ради, а Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки. Оскільки заявник заперечує окремі положення нормативного правового акту, який не входить до конституційного контролю, запит не є підвідомчим Конституційному суду.

Іншою підставою для припинення виробництва у справі є відсутність невизначеності в питанні про порядок затвердження структури й кількісного складу апарата місцевих Рад народних депутатів, що випливає із правової позиції Конституційного суду, сформульованої в Постанові від 27 березня 2007 року № 03-П/07.

2. Дослідивши матеріали справи й доводи сторін, Конституційний суд доходить висновку про необхідність припинення виробництва у справі, оскільки запит не відповідає вимогам Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", згідно з якими звернення визнається допустимим.

Підставою до розгляду справи в Конституційному суді Придністровської Молдавської Республіки є невизначеність, що виявилася у питанні про те, чи відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки закон (у тому числі конституційний), інший правовий акт.

Як випливає з наведеного положення частини другої статті 43 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", відсутність такої невизначеності виключає виробництво у справі. У відповідності зі статтею 75 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" виробництво у справі в такому випадку підлягає припиненню.

Оцінюючи доводи представника Верховної Ради, Конституційний суд доходить висновку про відсутність невизначеності в питанні про порядок затвердження структури й кількісного складу апарата місцевих Рад народних депутатів. У запиті Прокурора Придністровської Молдавської Республіки заперечується конституційність норми, що наділяє цим повноваженням Верховну Раду. Тим часом Конституційний суд раніше вже сформував правову позицію з цього питання (Постанова від 27 березня 2007 року № 03-П/07, Ухвала від 19 червня 2008 року № 04-О/08, Ухвала від 11 листопада 2014 року № 11-О/14, Ухвала від 30 грудня 2014 року № 13-О/14). У цих рішеннях, ґрунтуючись на положеннях статей 7, 77 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, Конституційний суд дійшов висновку, що визначення чисельності й структури органів місцевого самоврядування, як і затвердження штатного розпису, у силу самостійності органів місцевого самоврядування є непорушним повноваженням органів місцевого самоврядування в особі місцевих Рад народних депутатів.

Оскільки невизначеність у питанні про конституційність пункту 1.3 Положення відсутня, виробництво у справі в цій частині підлягає припиненню.

3. За ствердженням представника Верховної Ради, Положення, окремі норми якого заперечуються в запиті, не підлягає перевірці на відповідність Конституції, оскільки затверджене не Верховною Радою, а її Президією. Зі змісту підпункту а) пункту 1 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки випливає, що перевірка конституційності нормативного правового акту у формі постанови Президії Верховної Ради Конституційному суду не є підвідомчою.

Оцінюючи це ствердження, Конституційний суд бере до уваги, що Положення, норми якого заперечуються в запиті, затверджене 19 жовтня 1995 року, тобто до ухвалення чинної Конституції Придністровської Молдавської Республіки (24 грудня 1995 року). Перевірка конституційності подібних нормативних актів, тобто ухвалення до набуття чинності Конституцією Придністровської Молдавської Республіки 1995 року, здійснюється тільки за змістом норм. З наведеного положення частини другої статті 92 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" випливає, що перевірка конституційності таких актів, наприклад, про порядок підписання, ухвалення, опублікування, введення в дію, або за формою, виключається.

Тим часом, беручи під сумнів конституційність пункту 3.6 Положення, заявник, власне кажучи, заперечує форму самої Постанови Президії Верховної Ради як нормативного акту. Позиція заявника про неконституційність цієї норми ґрунтується на констатації лише тієї обставини, що пільги голові місцевої Ради народних депутатів, всупереч конституційному встановленню, надані не законом, а підзаконним актом. Не заперечуючи сутність самих пільг, заявник указує, що вони надані в порушення частини другої статті 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, згідно з якою переваги й привілеї можуть бути встановлені тільки законом. Оскільки межі перевірки конституційності нормативних актів, ухвалених до набуття чинності Конституції, обмежені тільки їхнім змістом, а заявник фактично заперечує форму правового акту, виробництво в справі в цій частині підлягає припиненню.

Слід також зазначити, що Конституційний суд згідно з Конституцією Придністровської Молдавської Республіки щодо здійснення конституційного контролю розв’язує справи про конституційність законів (у тому числі конституційних), а також правових актів, ухвалених Верховною Радою (підпункт а) пункту 1 статті 87). Положення, норми якого заперечуються в запиті, ухвалене Президією Верховної Ради, що, згідно з чинним законодавством, як комітетами й комісіями є робочим органом парламенту (стаття 4 Регламенту Верховної Ради). При цьому чинна Конституція Придністровської Молдавської Республіки не наділяє Конституційний суд повноваженням розв’язувати справи про конституційність актів, ухвалених робочими органами Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.

4. Ухвалюючи рішення щодо припинення виробництва у справі, Конституційний суд вважає за необхідне звернути увагу законодавчого органу на зміст пункту 1 статті 3 Розділу V Конституції Придністровської Молдавської Республіки ("Перехідні норми й положення"). Згідно з цією нормою, закони, посилання на які містяться в Конституції, повинні бути ухвалені або приведені у відповідність із нею протягом одного року від дня набуття чинності Конституцією. Всі інші закони й інші правові акти повинні бути приведені у відповідність із Конституцією Придністровської Молдавської Республіки протягом двох років від дня набуття нею чинності.

Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень", затверджене Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 19 жовтня 1995 року № 503, є нормативним актом, оскільки встановлює норми права. Отже, на нього поширюється вимога пункту 1 статті 3 Розділу V Конституції Придністровської Молдавської Республіки ("Перехідні норми й положення"). При наявності до того підстав цей нормативний акт повинен бути приведений у відповідність із Конституцією Придністровської Молдавської Республіки.

У відповідності зі статтею 75 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" Конституційний суд припиняє виробництво у справі у випадках, якщо протягом засідання будуть виявлені підстави до відмови в прийнятті звернення до розгляду.

На підставі викладеного, керуючись статтею 2 і пунктом 1 статті 88 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, статтею 12, підпунктами а) і б) частини першої статті 50, статями 75, 78, 79, 80, 84, 85, 90, 91 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

ухвалив:

1. Припинити виробництво у справі № 132-340/15 на запит Прокурора Придністровської Молдавської Республіки про перевірку конституційні пунктів 1.3, 3.6 Положення "Про права й соціальні гарантії голів місцевих Рад народних депутатів при здійсненні ними своїх повноважень", затверджене Постановою Президії Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 19 жовтня 1995 року № 503.

2. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточною, оскарженню не підлягає і набуває чинності негайно після ї проголошення.

3. Ця Ухвала Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підлягає опублікуванню у «Збірнику актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки» і "Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 08–О/15
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|