::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмовлення в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки

17 лютого 2005 року                                                                               місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого - Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів - Гарага В.І.,  Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л. Г.,

розглянув питання про прийняття до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Заслухавши в судовому засіданні головуючого - Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Карамануци В.І., що проводив у відповідності зі статтею 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" попереднє вивчення звертання, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки відповідно до  пункту 4 статті 87 Конституції Придністровської Молдавської Республіки і пункту г) частини першої  статті 9 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки" звернулася в Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки з запитом про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Предметом запиту є тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яка встановлює, що Придністровська Молдавська Республіка, як суверенна держава, через створювані у встановленому Конституцією і законодавством порядку органи державної влади і управління, а також державних посадових осіб бере на себе виконання основних функцій держави.

Як затверджує заявник, виявилася невизначеність у розумінні конкретного змісту кожної з функцій держави (пункти а) - р) статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки), а також інших питань, передбачених пунктом с) даної статті, що необхідно для методологічного регулювання законотворчої функції Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, тому що відповідно до пункту 2 статті 73 Конституції Придністровської Молдавської Республіки для реалізації цих функцій Президент Придністровської Молдавської Республіки приймає рішення про утворення міністерств, відомств і інших органів державного управління, керівники яких відповідно до пункту 1 даної статті ведуть справи підвідомчої їм сфери управління в рамках, обумовлених законом, а відповідно до пункту 3 даної статті Президент Придністровської Молдавської Республіки визначає питання, віднесені до ведення міністерств, відомств і інших органів державного управління у встановленому порядку, у зв'язку з чим Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки вважає, що більшість питань ведення повинні бути закріплені в галузевих законах.

2. Відповідно до правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженої в Постанові від 3 червня 2003 року № 02-П/03 у справі про тлумачення статті 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, принцип поділу влади є фундаментальною основою побудови демократичної, правової держави й основою конституційного ладу Придністровської Молдавської Республіки. Державна влада в Придністровській Молдавській Республіці здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову (стаття 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки). Три гілки влади тільки разом створюють єдину суверенну державну владу, яка існує в цій єдино можливій формі. У державі є в наявності визначений відносно постійний обсяг повноважень і функцій, що воно реалізує. З метою інтенсифікації управління всі державні функції групуються в три галузі влади, яким відповідають три групи повноважень. За трьома гілками державної влади в особі їхніх відособлених органів закріплюється відповідний набір прав і обов'язків. Кожен державний орган наділяється державно-владними повноваженнями з метою здійснення державної влади від імені держави. Органи законодавчої, виконавчої і судової влади в межах своїх повноважень самостійні (стаття 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки). Принцип поділу влади займає ведуче місце в конституційному конструюванні владних структур, розподілі функцій і повноважень між ними. Він ґрунтується на самостійності всіх галузей влади, системі стримань і противаг у відношенні один одного, що запобігають посилення й узвишшя однієї галузі влади над іншими і не допускають ким-небудь захоплення влади чи присвоєння владних повноважень.

В взаємозв'язку зі статтею 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що у загальній формі закріплює принцип поділу влади, знаходяться статті 55 і 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. У статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки перелічуються в загальному виді сфери управління суспільними відносинами, які відносяться до ведення держави, тобто  здійснюються через створювані у встановленому Конституцією і законодавством Придністровської Молдавської Республіки порядку органами державної влади і управління, а також державними посадовими особами. При цьому в силу вимог статті 55 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, не можуть бути об'єднані в руках одного органа чи однієї особи повноваження двох чи трьох гілок влади. Законодавча влада не може даватися одній особі. Виконавчі органи державної влади не можуть бути наділені повноваженнями по виданню законів, а законодавча влада не може бути наділена розпорядницькими повноваженнями по оперативному керуванню органами і заснуваннями виконавчих і судових органів державної влади. Як указав Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в Постанові від 8 липня 2003 року № 04 - П/03,  виконуючи основні функції держави, передбачені статтею 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, органи законодавчої, виконавчої і судової влади самостійні в межах своїх повноважень (стаття 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки). Органи державної влади і управління не вправі вторгатися в компетенцію один одного, створюючи відповідним державним органам або державним посадовим особам перешкоди для реалізації ними функцій держави.

Принцип поділу влади, закріплений  у статті 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, який знайшов свій розвиток у статтях 55 і 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, реалізується і конкретизується в нормах Конституції Придністровської Молдавської Республіки, що визначають статус і компетенцію Верховної Ради (розділ 2), Президента Придністровської Молдавської Республіки і виконавчої влади (розділ 3) і судів Придністровської Молдавської Республіки (розділ 5). Названі норми створюють умови для конструктивної взаємодії трьох гілок влади по виконанню основних функцій держави перелічених у статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Органи державної влади і управління Придністровської Молдавської Республіки діють у встановленому Конституцією Придністровської Молдавської Республіки порядку. Як випливає з правової позиції Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, вираженої в Постанові від 1 липня 2003 року № 03 - П/03, для випадків, коли цей порядок не деталізований у Конституції Придністровської Молдавської Республіки, а також у відношенні повноважень, не перелічених у її статтях, рамки повноважень і порядок діяльності визначаються, виходячи з принципу поділу влади, передбаченого статтею 6 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Поділ повноважень по рішенню того чи іншого питання покликано перешкодити однобічному підходу якого-небудь одного органа влади і забезпечити зважене рішення з урахуванням думок усіх галузей влади.

3. Підставою до розгляду справи про тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки може стати  виявлена невизначеність у розумінні її положень.

Ціль тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки, здійснюваного відповідно до  її статті 87 (частина 4) Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки, полягає в тім, щоб, усунувши невизначеність у розумінні конституційних положень, забезпечити належне їхнє застосування, дотримання, виконання і використання.

Головною умовою допустимості запита про тлумачення є наявність у заявника неясності чи неоднозначності в розумінні Конституції в процесі правореалізації, правозастосування.  Виявлена невизначеність у розумінні положень Конституції повинна бути зв'язана не з чисто пізнавальним інтересом заявника (у даному випадку - про розкриття конкретного змісту кожної з функцій держави, перерахованих у пунктах а) - р), а також інших питань, передбачених пунктом с) статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки), а з їх діяльністю по здійсненню покладених на них державно-владних повноважень. У процесі конституційного судочинства можливо тільки взаємозалежне з реалізацією розкриття змісту конституційних понять, визначень. Тлумачення Конституції є один із способів її конкретизації, а не заповнення явних чи схованих пробілів або усунення дійсних чи мнимих протиріч.

Як виходить з запиту, у заявника немає неясності в тім, що в статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки перелічуються в загальному виді сфери управління суспільними відносинами, які відносяться до ведення держави, тобто  здійснюються через створювані у встановленому Конституцією і законодавством Придністровської Молдавської Республіки порядку органами державної влади і управління, а також державними посадовими особами. Матеріали запиту свідчать про те, що у заявника немає невизначеності в розумінні положень Конституції Придністровської Молдавської Республіки, які визначають компетенцію Президента Придністровської Молдавської Республіки (стаття 73), оскільки, як зазначено в запиті, тлумачення необхідне лише для методологічного регулювання законотворчої функції Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки.

Вивчивши матеріали запиту, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки констатує відсутність у заявника невизначеності в розумінні конституційних положень, наявність якої, відповідно до частини другої статті 43 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", служить необхідною підставою до розгляду справи і винесенню по неї підсумкового рішення у формі постанови.

Виходячи з викладеного і керуючись частиною другою статті 43, пунктом б) частини першої статті 50 Конституційного закону "Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки", Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду запита Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки про тлумачення статті 56 Конституції Придністровської Молдавської Республіки  через його невідповідність критерію допустимості.

2. Дане Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає сили  негайно після його проголошення.

3. Дане Визначення підлягає опублікуванню в "Зборах актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки", газеті "Придністров'є" і  "Віснику Конституційного суду  Придністровської Молдавської Республіки".

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 02 - О / 05
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|