::: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД :::
ЛОГО

Детальнiше...

 

В И З Н А Ч Е Н Н Я

про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Поцела Валентини Назарівни про перевірку конституційності статей 836, 837, 838 і 840 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки

4 грудня 2008 року                                                                       місто Тирасполь

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в складі: головуючого – Голови Конституційного суду Григор'єва В.А., суддів – Гарага В.І., Кабалоєва О.К., Карамануци В.І., Ляхової М.І., Мальської Л.Г.,

за участю заявника Поцела В.Н., розглянув у відкритому судовому засіданні питання про прийняття до розгляду скарги громадянки Поцела В.Н. на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина. Заслухав в судовому засіданні головуючого – Голову Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки Григор'єва В.А., який представив висновок судді Кабалоєва О.К., що проводив відповідно до статті 48 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» попереднє вивчення звернення, Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

установив:

1. Громадянка Поцела В.Н. звернулася до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною скаргою, в якій оспорюється конституційність статей 836, 837, 838 і 840 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки. Із скарги і представлених документів виходить, що названі норми застосовані у вирішенні Бендерського міського суду від 2 квітня 2008 року при розгляді цивільної справи по позову до заявниці. Даним рішенням з громадянки Поцела В.Н. стягнутий борг і заборгованість по відсотках. Як стверджує заявниця, в результаті вживання оспорюваних норм порушено положення статті 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яке заявниця розуміє як принцип рівноправ'я сторін. Порушення своїх конституційних прав і свобод громадянка Поцела В.Н. убачає в тому, що вирішення Бендерського міського суду від 2 квітня 2008 року засноване на оспорюваних нормах Цивільного кодексу Придністровської  Молдавської Республіки, а не на нормах, які, на її думку, підлягали вживанню в справі. На думку заявниці, при розгляді її справи суду належало керуватися статтями 153 і 334 (пункти 1 і 2) Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, частиною третьою статті 53 Цивільно-процесуального кодексу Придністровської Молдавської Республіки, а також підпунктом а) пункту 7 статей 1, пунктом 1 статті 2, пунктом 6 статті 6 Закону Придністровської Молдавської Республіки «Про валютне регулювання і валютний контроль».

2. Як виходить із статей 102, 103 Конституційного закону «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки», Конституційний суд приймає до розгляду скарги громадян на порушення законом, нормативним актом їх конституційних прав і свобод лише за умовами, що оспорювані закони, нормативні акти застосовані або підлягають застосуванню в справі заявника і зачіпають конституційні права і свободи громадян.

У скарзі громадянки Поцела В.Н. вказано, що в результаті застосування судом оспорюваних норм порушений принцип рівноправ'я сторін, гарантований статтею 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки. Тим часом, в статті 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки не визначається принцип рівноправ'я сторін в процесі. Рівноправ'я сторін в процесі є одним з основних принципів правосуддя, який закріплений в статті 85 (пункт 2), а не в статті 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки, яку заявниця вказує в обгрунтування своєї правової позиції.

Стаття 17 Конституції Придністровської Молдавської Республіки гарантує рівність громадян перед законом без відмінності статі, раси, національності, мови, релігії, соціального походження, переконань, особистого і суспільного положення. Статті 836, 837, 838 і 840 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки визначають поняття і форму договору позики, порядок здобуття відсотків на суму позики, а також наслідки порушення позичальником договору позики. За своїм змістом оспорювані норми не носять дискримінаційного характеру, не порушують права і свободи заявниці, оскільки самі по собі не можуть перешкоджати принципу рівноправ'я громадян перед законом. З викладеного виходить, щоб прийняти Конституційним судом до розгляду скарги громадянки Поцела В.Н., виходячі із статей 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки», відсутні.

3. За твердженням заявниці суд при розгляді справи повинен був застосувати не

3. По утверждению заявительницы суд при рассмотрении дела должен был применить не оспариваемые статьи Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а иные нормы законодательства Приднестровской Молдавской Республики. Таким образом, гражданка Поцела В.Н. оспаривает не содержание статей 836, 837, 838 и 840 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а решение суда, на которых оно основано. Это означает, что заявительница, обращаясь в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой, по существу переносит в плоскость конституционного судопроизводства решение вопроса о том, нормой какого закона следует руководствоваться суду при разрешении конкретного гражданско-правового спора. Между тем, выбор норм, подлежащих применению в конкретном деле, является прерогативой суда общей юрисдикции. Возложение этой обязанности на Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики означало бы использование конституционного судопроизводства вместо производства по гражданским делам, осуществляемого судами общей юрисдикции, и противоречило бы статьям 80, 86, 89 Конституции Приднестровской Молдавской Республики.

Настаивая на неконституционности оспариваемых норм, заявительница фактически исходит из того, что решение Конституционного суда могло бы способствовать пересмотру ее гражданско-правового спора в суде общей юрисдикции. Однако проверка по жалобам граждан законности и обоснованности решений судебных органов, в том числе правильности выбора ими подлежащего применению закона, относится к компетенции вышестоящих инстанций судов общей юрисдикции. оспорювані статті Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, а інші норми законодавства Придністровської Молдавської Республіки. Таким чином, громадянка Поцела В.Н. оспорює не зміст статей 836, 837, 838 і 840 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, а рішення суда, на яких воно засноване. Це означає, що заявниця, звертаючись до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки із скаргою, по суті переносить в плоскість конституційного судочинства рішення питання про те, нормою якого закону слід керуватися суду при вирішенні конкретної цивільно-правової суперечки. Тим часом, вибір норм, які підлягають вживанню в конкретній справі, є прерогативою суду загальної юрисдикції. Покладання цього обов'язку на Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки означало б використання конституційного судочинства замість виробництва по цивільним справам, здійснюваного судами загальної юрисдикції, і перечило б статтям 80, 86, 89 Конституції Придністровської Молдавської Республіки.

Наполягаючи на неконституційності оспорюваних норм, заявниця фактично виходить з того, що рішення Конституційного суду могло б сприяти тому, що її цивільно-правова суперечка могла би передивлятися в суді загальної юрисдикції. Проте перевірка по скаргам громадян законності і обґрунтованості рішень судових органів, у тому числі правильності вибору ними закону, який підлягає вживанню, відноситься до компетенції вищестоящих інстанцій судів загальної юрисдикції.

Таким чином, скарга громадянки Поцела В.Н. не може бути прийнята Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки до розгляду, оскільки не відповідає витікаючим з Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки» критеріям допустимості і підвідомчості.

Керуючись підпунктами а) і б) частини першої статті 50, статтями 78, 84, 85, 102 і 103 Конституційного закону Придністровської Молдавської Республіки «Про Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки», Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

визначив:

1. Відмовити в прийнятті до розгляду скарги громадянки Поцела Валентини Назарівни про перевірку конституційності статей 836, 837, 838 і 840 Цивільного кодексу Придністровської Молдавської Республіки, тому що вона не відповідає критеріям допустимості і підвідомчості.

2. Визначення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає і набирає чинності негайного після його проголошення.

3. Дане визначення підлягає опублікуванню в «Зібраннях актів законодавства Придністровської Молдавської Республіки», в газеті «Придністров'я» і в «Віснику Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки».

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки

№ 10 – О/08
|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Публiкацii |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки |Початок |Пошук|
|Актуальна пoдiя|