ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"Ухвалений Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки 30 жовтня 2002 року

РОЗДIЛ 1. ОРГАНIЗАЦIЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ I СТАТУС СУДДIВ


ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки -
орган конституцiйного контролю


Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки – орган конституцiйного контролю, який самостiйно i незалежно здiйснює судову владу через конституцiйне судочинство.

Стаття 2. Задача Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

Задачею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки є гарантування верховенства Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки як основного закону держави на всiй територiї Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 3. Законодавство про Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки

Повноваження, порядок утворення i дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки визначаються Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки i даним Конституцiйним законом.

Стаття 4. Основнi принципи дiяльностi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки


Дiяльнiсть Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ґрунтується на принципах верховенства права, незалежностi, колегiальностi, гласностi, повного i всебiчного розгляду справ i обґрунтованостi ухвалених ним рiшень, змагальностi i рiвноправностi сторiн.

Стаття 5. Склад Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки складається iз шести суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. По двоє суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки призначають Президент Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховна Рада Приднiстровської Молдавської Республiки i з'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 6. Порядок призначення суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки


Призначеною на посаду суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вiд Президента Приднiстровської Молдавської Республiки вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента Приднiстровської Молдавської Республiки.
У разі припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, який призначався Президентом Придністровської Молдавської Республіки, Президент Придністровської Молдавської Республіки в місячний термін призначає суддю Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 7. Порядок призначення суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки


Пропозицiї про кандидатури на посади суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вносять (висувають) на розгляд Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки Президiя Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки, комiтети (комiсiї), депутатськi фракцiї i депутатськi групи, депутати Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки.
Вiдповiдний комiтет Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки представляє Верховнiй Радi свої висновки по кожнiй кандидатурi на посаду суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, внесеній у встановленому порядку.
Призначеними на посади суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв депутатiв, але бiльш половини голосiв депутатiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки. Якщо декiлька кандидатiв з них набрали однакову кiлькiсть голосiв i пiсля їхнього призначення вище установлене число суддiв стане бiльшим, нiж потрiбно, у вiдношеннi цих кандидатiв проводиться повторне голосування.
За результатами голосування Головою Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки пiдписується постанова Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки про призначення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
У разі припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, який призначався Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, Верховна Рада Придністровської Молдавської Республіки в місячний термін призначає суддю Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 8. Порядок призначення суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки з'їздом суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки


З'їзд суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки за пропозицiєю делегатiв з'їзду вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв визначає кандидатури на посади суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Призначеним на посаду суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вважається кандидат, який у результатi вiдкритого голосування отримав бiльшiсть голосiв вiд числа обраних делегатiв з'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки.
Якщо голосування проводиться по кандидатурам, число яких перевищує квоту для призначення на посади суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, призначеними вважаються кандидати, якi при умовах, визначених в частинi другій цієї статтi, набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв. Якщо декiлька кандидатiв з них набрали однакову кiлькiсть голосiв i пiсля їхнього призначення вище установлене число суддiв стане бiльшим, нiж потрiбно, стосовно цих кандидатiв проводиться повторне голосування.
За результатами голосування головуючим i секретарем з'їзду пiдписуються рiшення з'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки про призначення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
У разі припинення повноважень судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, який призначався з’їздом суддів Придністровської Молдавської Республіки, з’їзд суддів Придністровської Молдавської Республіки в місячний термін призначає суддю Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|