ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИСтаття 9. Повноваження Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

З метою забезпечення верховенства i прямої дiї Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, захисту основ конституцiйного ладу, основних прав i свобод людини i громадянина на всiй територiї Приднiстровської Молдавської Республiки Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки:

а) у частинi здiйснення конституцiйного контролю ухвалює рiшення у справах вiдносно конституцiйностi:
1)конституційних законів (за винятком законів про змінення Конституції), законів Придністровської Молдавської Республіки, а також правових актів, які ухвалюються Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки;
2) мiжнародних договорiв Приднiстровської Молдавської Республiки;
3) правозастосовної практики;
4) дiяльностi виборних органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування в частинi ухвалених ними рiшень i правових актiв;

б) у частинi здiйснення конституцiйного контролю дає висновки:
1) Виключений;
2) про конституцiйнiсть пiдписаних мiжнародних договорiв Приднiстровської Молдавської Республiки до їхньої ратифiкацiї чи затвердження;
3) про протирiччя конституцiйного закону, закону Приднiстровської Молдавської Республiки загальновизнаним принципам i нормам мiжнародного права, правилам ратифiкованого мiжнародного договору Приднiстровської Молдавської Республiки;
4) в iнших випадках, обговорених Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки;

в) за скаргами на порушення конституцiйних прав i свобод громадян, на запити судiв перевiряє вiдповiднiсть закону, застосованого чи пiдлягаючого застосуванню в конкретнiй справi, Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, розглядає скарги громадян на порушення прав i свобод людини й громадянина, що виникли внаслідок застосування закону, нормативного акта;

г) на запити Президента Придністровської Молдавської Республіки, Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, Пленумів Верховних і Арбітражних судів Придністровської Молдавської Республіки, Прокурора Придністровської Молдавської Республіки, Уповноваженого з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці розв’язує справи про конституційність і здійснює конституційний контроль у випадках і з питань, передбачених підпунктами а) і б) частини першої цієї статті, дає загальнообов'язкове тлумачення Конституції Придністровської Молдавської Республіки й конституційних законів Придністровської Молдавської Республіки;
г-1) на запит Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки дає висновок про дотримання встановленого порядку висування звинувачення Президентові Придністровської Молдавської Республіки в державній зраді або здійсненні іншого тяжкого, особливо тяжкого злочину;
г-2) переглядає рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки при наявності підстав, передбачених цим Конституційним законом;

д) виступає з законодавчою iнiцiативою з питань, які відносяться до його ведення.
Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вирішує винятково питання права.
Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки при здiйсненнi конституційного судочинства утримується від встановлення i дослідження фактичних обставин у всіх випадках, якщо це входить до компетенції інших судів чи інших органів.
Примітка:
У цьому Конституційному законі питаннями, що відносяться до ведення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки щодо реалізації права законодавчої ініціативи, є питання конституційної і законодавчої регламентації повноважень і діяльності Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки щодо здійснення функцій конституційного контролю.

Стаття 10. Межi повноважень Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

До повноважень Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не вiдносяться питання про законнiсть iндивiдуальних (ненормативних) актiв органiв державної влади й органiв мiсцевого самоврядування, а також iншi питання, вiднесенi до компетенцiї судiв загальної юрисдикцiї.

Стаття 11. Пiдстави для визнання правових актiв неконституцiйними

Пiдставами для ухвалення Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки рiшення про неконституцiйнiсть правових актiв цiлком або в їхнiх окремих частинах є:
а) невiдповiднiсть Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки;
б) порушення встановленою Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки процедури їхнього розгляду, ухвалення чи набуття ними чинності;
в) перевищення конституцiйних повноважень при їхньому ухваленні.

Стаття 12. Обов'язковiсть рiшень Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки обов'язковi на всiй територiї Приднiстровської Молдавської Республiки для всiх представницьких, виконавчих i судових органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, посадових осiб, громадян i їхнiх об'єднань.

Стаття 13. Гарантiї дiяльностi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки незалежний в органiзацiйному, фiнансовому i матерiально-технiчному вiдношеннi вiд будь-яких iнших органiв. Фiнансується Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки за рахунок республiканського бюджету, що дає можливiсть незалежного здiйснення конституцiйного судочинства в повному обсязi. У республiканському бюджетi щорiчно передбачаються окремою статтею необхiднi для забезпечення дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки кошти, якими Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки розпоряджається самостiйно.
Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки самостiйно i незалежно здiйснює iнформацiйне i кадрове забезпечення своєї дiяльностi.
Майно, необхiдне Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки для здiйснення його дiяльностi i знаходиться в його оперативному управлiннi, є державною власнiстю.
Жодне обмеження правових, органiзацiйних, фiнансових, iнформацiйних, матерiально-технiчних, кадрових i iнших умов дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, установлених цим Конституцiйним законом, не допускається.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|