ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 3. СТАТУС СУДДI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Стаття 14. Вимоги до кандидата на посаду суддi
Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддею Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може бути призначений громадянин Приднiстровської Молдавської Республiки, якому відбулося до дня призначення не менш сорока рокiв, який має вищу юридичну освiту i стаж роботи з юридичної спецiальностi або дiяльностi в галузі права не менш десяти рокiв. Граничний вiк для призначення на посаду суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки – 58 рокiв.

Стаття 15. Заступання на посаду судді Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Суддя Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки вважається на посаді з моменту складання ним присяги судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, а при заступанні на посаду судді Конституційного суду особи, яка раніше складала присягу, – від дня її призначення на посаду судді Конституційного суду.
Суддя Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, уперше призначений на посаду, при заступанні на посаду складає в урочистій обстановці присягу:
"Урочисто присягаю чесно й сумлінно виконувати обов'язки судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, підкоряючись при цьому тільки Конституції Придністровської Молдавської Республіки, нічому й нікому більше".
Суддя Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки складає присягу на засіданні Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки, що проводиться за участю Президента Придністровської Молдавської Республіки, Голови Верховного суду Придністровської Молдавської Республіки, Голови Арбітражного суду Придністровської Молдавської Республіки не пізніше ніж через 1 (один) місяць після призначення суддею Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Складання присяги здійснюється в усній формі й скріплюється особистим підписом судді під текстом присяги.

Стаття 16. Заняття i дiї, не сумiснi з посадою суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може бути депутатом Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки, iнших представницьких органiв, обіймати або зберiгати за собою iншi державнi чи громадські посади, мати приватну практику, займатися пiдприємницькою, iншою оплачуваною дiяльнiстю, крiм викладацької, наукової й iншої творчої дiяльностi, заняття якою не повинно перешкоджати виконанню обов'язкiв суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i не може служити поважною причиною вiдсутностi на засiданнi суду, якщо на те не дана згода Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не вправi здiйснювати захист чи представництво в судi, Арбiтражному судi чи iнших органах, надавати будь-кому заступництво в отриманні прав i звiльненнi вiд обов'язкiв.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може належати до полiтичних партiй i рухiв, матерiально їх пiдтримувати, брати участь у полiтичних акцiях, вести полiтичну пропаганду чи агiтацiю, брати участь у компанiях щодо виборів в органи державної влади й органи мiсцевого самоврядування, бути присутнiм на з'їздах i конференцiях полiтичних партiй i рухiв, займатися iншою полiтичною дiяльнiстю. Вiн не може також входити до керiвного складу будь-яких громадських об'єднань, навiть якщо вони i не переслiдують полiтичних цiлей.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не вправi, виступаючи в пресi, iнших засобах масової iнформацiї i перед будь-якою аудиторiєю, привселюдно висловлювати свою думку про питання, яке може стати предметом розгляду в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки, а також питання, яке вивчається чи прийняте до розгляду Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки, до ухвалення рiшення з цього питання.
Нiщо в цій статтi не може розглядатися як обмеження виборчого права суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки свободно виражає свою волю громадянина i виборця шляхом голосування на виборах i референдумi.

Стаття 17. Позасудова дiяльнiсть суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки мають право брати участь у науково-практичних конференцiях, симпозiумах, входити до складу делегацiй вiд Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Рiшення про службовi вiдрядження суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалює Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а у випадку його вiдсутностi – заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 18. Термiн повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки призначається на посаду на термiн сiм рокiв.
Повноваження суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки припиняються в останнiй день мiсяця, у якому минає термiн його повноважень.

Стаття 19. Гарантiї незалежностi суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Незалежнiсть суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки забезпечується його незмiнюванiстю, недоторканнiстю, рiвнiстю прав суддiв, установленими цим Конституцiйним законом порядком призупинення i припинення повноважень суддi, правом на вiдставку, обов'язковiстю встановленої процедури конституцiйного судочинства, забороною будь-якого втручання в судову дiяльнiсть, наданням суддi матерiального i соцiального забезпечення, гарантiй безпеки, що вiдповiдають його високому статусу.
Суддям Конституцiйного суду, як фахiвцям з високим рiвнем юридичної освiти i професiйної пiдготовки, надається з дня складання присяги вищий квалiфiкацiйний клас суддiв. Вищий квалiфiкацiйний клас суддiв надається Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки.
Суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в стаж роботи як суддi зараховується робота за юридичним фахом або в галузі права.
Матерiальнi гарантiї незалежностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пов'язанi з оплатою його працi, наданням щорiчної вiдпустки, соцiальним забезпеченням, забезпеченням житлом, соцiально-побутовим обслуговуванням, обов'язковим державним страхуванням життя i здоров'я суддi, а також приналежної йому i членам його родини власностi, установлюються стосовно до вiдповiдних гарантiй, передбачених законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки для суддiв iнших судiв.
У випадку, якщо iншими правовими актами для суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки передбаченi iншi норми, що пiдвищують рiвень їхнього правового захисту, матерiального i соцiального забезпечення, застосовуються положення цих актiв.

Стаття 20. Незмiнюванiсть суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки незмiнюваний.
Повноваження суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки можуть бути припиненi чи призупиненi не iнакше, як у порядку i на пiдставах, установлених чинним Конституцiйним законом.

Стаття 21. Недоторканнiсть суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки недоторканний. Вiн не може бути притягнутий до кримінальної чи адмiнiстративної вiдповiдальностi, що накладається в судовому порядку, затриманий, арештований, обшуканий без згоди Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, за винятком випадкiв затримки на мiсцi злочину, а також особисто оглянутий, за винятком випадкiв, коли це передбачено законом для забезпечення безпеки iнших людей.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, особа якого не могла бути вiдома в момент затримки, пiсля з'ясування його особистостi пiдлягає негайному звiльненню.
Посадова особа, що здійснила затримку суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на мiсцi злочину, негайно повiдомляє про це Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки, який протягом двадцяти чотирьох годин повинний ухвалити рiшення про надання згоди на подальше застосування цього процесуального заходу чи про вiдмовлення в наданні згоди.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може бути притягнутий до будь-якої вiдповiдальностi, у тому числi i пiсля закiнчення термiну його повноважень, за думку, висловлену ним на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також за рiшення, ухвалене Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 22. Рiвнiсть прав суддiв Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки користуються рiвними правами.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки має право вирiшального голосу з усіх питань, розглянутих на засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Повноваження Голови, заступника Голови i суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки встановлюються чинним Конституцiйним законом.

Стаття 23. Призупинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Повноваження суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки можуть бути призупиненi у випадках, якщо:
а) була надана згода Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на арешт суддi чи залучення його до кримiнальної вiдповiдальностi;
б) суддя за станом здоров'я тимчасово (не менш трьох мiсяцiв пiдряд) не здатний виконувати свої обов'язки.
Призупинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснюється за рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, ухваленому не пiзнiше мiсяця з дня виявлення пiдстави до їхнього призупинення.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, повноваження якого призупиненi, не вправi брати участь у засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також направляти офiцiйнi документи в державнi органи й органiзацiї, суспiльнi об'єднання, посадовим особам i громадянам i вимагати вiд них будь-які документи й iншу iнформацiю.
Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки призупиняє повноваження суддi до зникнення пiдстави для їхнього призупинення. Вiдновлення повноважень суддi оформляється рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Призупинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не тягне призупинення виплати цьому суддi заробiтної плати i не позбавляє його гарантiй, установлених чинним законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 24. Пiдстави для припинення повноважень суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Повноваження суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки припиняються внаслідок:
а) порушення порядку його призначення на посаду суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки i цим Конституцiйним законом;
б) закiнчення термiну повноважень суддi;
в) особистої письмової заяви суддi про вiдставку до закiнчення термiну його повноважень;
г) утрати суддею громадянства Приднiстровської Молдавської Республiки;
д) винесеного у вiдношеннi суддi обвинувального вироку, що вступив у законну силу або судового рiшення про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;
е) здiйснення суддею вчинку, що ганьбить честь i гідність суддi;
ж) продовження суддею, незважаючи на попередження Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, здiйснення занять чи дiй, несумiсних з його посадою;
з) неучастi суддi в засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавський Республiки чи вiдхилення його вiд голосування понад два рази пiдряд без поважних причин;
i) набуття законної сили рiшення суду про обмеження дiєздатностi суддi або про визнання його недiєздатним;
к) визнання суддi безвiсно вiдсутнiм рiшенням суду, що вступило в законну силу;
л) оголошення суддi померлим рiшенням суду, що вступило в законну силу;
м) смертi суддi.
Повноваження суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки можуть бути припиненi також через його нездатнiсть через стан здоров'я чи iнші поважні причини протягом тривалого часу (не менш десяти мiсяцiв пiдряд) виконувати обов'язки суддi.
Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснюється за рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що надсилається Президенту Приднiстровської Молдавської Республiки, у Верховну Раду Приднiстровської Молдавської Республiки i з'їзду суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки i є офiцiйним повiдомленням про вiдкриття вакансiї.
Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на пiдставi, зазначенiй у пiдпунктах а)-д), i)-м) частини першої цієї статтi, здiйснюється вiдповiдно Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки, з'їздом суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки за поданням Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки через пiдстави, зазначені у пiдпунктах е)-з) частини першої цієї статтi, здiйснюється вiдповiдно Президентом Приднiстровської Молдавської Республiки, Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки, з'їздом суддiв Приднiстровської Молдавської Республiки за поданням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, ухваленим бiльшiстю не менш двох третин вiд загального числа суддiв.

Стаття 25. Вiдставка суддi Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя вважається особою, що вийшла або дістала вiдставку, якщо його повноваження припиненi на пiдставах, передбачених пiдпунктами б), в), i) частини першої i частиною другою статтi 24 чинного Конституцiйного закону.
На суддю Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що перебуває у вiдставцi, поширюються всi положення статусу суддi, що перебуває у вiдставцi, установленi чинним законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|