ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА I ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Стаття 26. Органiзацiйнi форми конституцiйного судочинства

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки розглядає i вирiшує справи на засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 27. Питання, розглянутi на засiданнях Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки вправi розглянути на засiданнi будь-яке питання, що входить до компетенцiї Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки на засiданнях:

а) вирiшує справи про вiдповiднiсть Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки:
1) законiв (у тому числi конституцiйних), а також правових актiв Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки;
2) правових актів Президента Придністровської Молдавської Республіки, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, міністерств, відомств і інших органів державної влади, місцевого самоврядування в Придністровській Молдавській Республіці, враховуючи й розв’язання спорів щодо компетенції органів різних галузей державної влади;
3) мiжнародних договорiв Приднiстровської Молдавської Республiки;
4) правозастосовної практики;
5) дiяльностi виборних органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування щодо ухвалення ними рiшень i правових актiв;

б) дає висновки:
1) на запит Верховної Ради – про дотримання встановленого порядку висування звинувачення Президентові Придністровської Молдавської Республіки в державній зраді або здійсненні іншого тяжкого, особливого тяжкого злочину;
2) про конституцiйнiсть пiдписаних мiжнародних договорiв Приднiстровської Молдавської Республiки до їхньої ратифiкацiї чи затвердження;
3) про протирiччя закону Приднiстровської Молдавської Республiки (у тому числi конституцiйного) загальновизнаним принципам i нормам мiжнародного права, правилам ратифiкованого мiжнародного договору Приднiстровської Молдавської Республiки;
4) в iнших випадках, обговорених Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки;

в) за скаргами на порушення конституцiйних прав i свобод громадян, на запити судiв перевiряє вiдповiднiсть закону, застосованого чи пiдлягаючого застосуванню в конкретнiй справi, Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, розглядає скарги громадян на порушення прав i свобод людини й громадянина, що виникли внаслідок застосування закону, нормативного акта;

г) дає загальнообов'язкове тлумачення Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки i конституцiйних законiв Приднiстровської Молдавської Республiки;

д) ухвалює послання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про стан конституцiйної законностi;

е) вирiшує питання про виступ iз законодавчою iнiцiативою з питань свого ведення.

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки на засiданнях також:
а) ухвалює Регламент Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i вносить до нього змiни i доповнення;
б) установлює черговiсть розгляду справ на засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
в) ухвалює рiшення про призупинення чи припинення повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 28. Порядок призначення на посаду i звiльнення з посади Голови
Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки призначається на посаду з числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i звiльняється з посади Верховною Радою Приднiстровської Молдавської Республiки за поданням Президента Приднiстровської Молдавської Республiки.
Призначеним на посаду Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вважається особа, про призначення якої ухвалена Постанова Верховної Ради Приднiстровської Молдавської Республiки.
У випадку припинення повноважень Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки Верховна Рада Приднiстровської Молдавської Республiки за поданням Президента Приднiстровської Молдавської Республiки в мiсячний термiн призначає нового Голову Конституційного суду.

Стаття 29. Порядок призначення на посаду i звiльнення з посади заступника Голови
i суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

Заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддя-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки призначаються на посаду з числа суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i звiльняються з посади Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 30. Дострокове звiльнення з посади Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, заступника Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по їхнiх заявах

Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддя-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки звiльняються з посади за їхнiми заявами органом, до компетенцiї якого входить вiдповiдне призначення на цю посаду.
Звiльнення з посади Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, заступника Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не позбавляє їх повноважень суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 31. Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки:
а) призначає заступника Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i суддю-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
б) координує роботу Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, розподiляє справи для розглядiв;
в) керує пiдготовкою засiдань Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, скликає їх i головує на них;
г) вносить на обговорення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки питання, що потребують розгляду в засiданнях;
д) представляє Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки у вiдносинах з державними органами й органiзацiями, суспiльними об'єднаннями, за уповноваженням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виступає з заявами вiд його iменi;
е) здiйснює загальне керiвництво апаратом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, призначає на посаду керiвникiв структурних пiдроздiлiв i спiвробiтникiв апарата, затверджує штатний розпис апарата;
ж) розпоряджається фiнансовими засобами Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в межах затвердженого бюджету;
з) здiйснює iншi повноваження згідно з цим Конституцiйним законом i Регламентом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки видає накази i розпорядження.

Стаття 32. Тимчасове виконання обов'язкiв Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

В усiх випадках, коли Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не здатний виконувати свої обов'язки, їх тимчасово виконує заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
У випадку неможливостi виконання обов'язкiв Голови заступником Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки тимчасове виконання цих обов'язкiв переходить послiдовно до суддi-секретаря Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, до суддi, що має найбiльший стаж роботи на посадi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а при рiвному стажi – до того, хто володiє визнаною високою квалiфiкацiєю в галузі права, а при вiдсутностi такої, – до найстаршого за вiком суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 33. Заступник Голови Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Заступник Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здiйснює за уповноваженням Голови Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки окремi його функцiї, а також виконує свої обов'язки, покладенi на нього Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 34. Суддя-секретар Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Суддя-секретар Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки:
а) здiйснює безпосереднє керiвництво роботою Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
б) органiзацiйно забезпечує пiдготовку i проведення засiдань Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
в) доводить до вiдома вiдповiдних органiв, органiзацiй i осiб рiшення, ухвалені Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки, i iнформує Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки про їхнє виконання;
г) органiзує iнформацiйне забезпечення суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
д) здiйснює iншi повноваження згідно з цим Конституцiйним законом i Регламентом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 35. Регламент Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки

У Регламентi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки на основi Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки i зазначеного Конституцiйного закону встановлюються: порядок визначення черговостi розгляду справ на засiданнях; деякi правила процедури й етикету на засiданнях; особливостi спраочинства в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки; вимоги до працiвникiв апарата Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки; iншi питання внутрiшньої дiяльностi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|