ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"РОЗДIЛ 2. ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА В КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДI
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИГЛАВА 5. ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДОЧИНСТВА


Стаття 36. Незалежнiсть

Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки незалежнi i керуються при здiйсненнi своїх повноважень тiльки Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки i даним Конституцiйним законом.
У своїй дiяльностi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виступають самостійно i не представляють будь-яких державних чи суспiльних органiв, полiтичних партiй i рухiв, iнших пiдприємств, установ i органiзацiй, посадових осiб, державних i територiальних утворень, нацiй, соцiальних груп.
Рiшення й iншi акти Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки виражають правову позицiю суддiв, засновану на Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки.
Суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалюють рiшення в умовах, що виключають стороннiй вплив на свободу їхнього волевиявлення. Вони не вправi запитувати чи одержувати вiд будь-кого вказiвки з питань, ухвалених до попереднього вивчення або розглянутих Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
Будь-яке втручання в дiяльнiсть Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не допускається i спричиняє передбачену законом вiдповiдальнiсть.

Стаття 37. Колегiальнiсть

Розгляд справ i питань i ухвалення рiшень з них здiйснюються Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки колегiально. Рiшення вправi ухвалювати тiльки суддi, що брали участь у розглядi справи в судовому засiданнi.
Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки правомочний ухвалювати рiшення в засiданнях при наявностi не менш двох третин вiд загального числа суддiв, установленого Конституцiєю Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 38. Гласнiсть

Розгляд справ на засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки проводиться вiдкрито. Проведення закритих засiдань допускається лише у випадках, передбачених цим Конституцiйним законом. Рiшення, ухвалені як у вiдкритих, так i в закритих засiданнях, проголошуються привселюдно.

Стаття 39. Уснiсть розгляду

Розгляд у засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки здійснюється усно. У процесі розгляду справ Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки заслуховує пояснення сторiн, показання експертiв i свiдкiв, оголошує наявнi документи.
На засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки можуть оголошуватися документи, що були представленi для ознайомлення суддям i сторонам.

Стаття 40. Мова конституцiйного судочинства

Виробництво в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки ведеться росiйською мовою.
Учасникам процесу, що не володiють росiйською мовою, забезпечується право давати пояснення іншою мовою i користатися послугами перекладача.

Стаття 41. Безперервнiсть судового засiдання

Засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з кожної справи вiдбувається безперервно, за винятком часу, вiдведеного для вiдпочинку чи необхiдного для пiдготовки учасникiв процесу до подальшого розгляду, а також для усунення обставин, що перешкоджають проведенню засiдання.
Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки до ухвалення рiшення в справi, розглянутiй на судовому засiданнi, чи до вiдкладення її слухання не може розглядати в засiданнi iншi справи.

Стаття 42. Змагальнiсть i рiвноправнiсть сторiн

Сторони на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки користуються рiвними правами i можливостями при вiдстоюваннi своєї позицiї на основi дотримання принципу змагальностi.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|