ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 6. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Стаття 43. Приводи i пiдстави до розгляду справи в Конституцiйному судi
Приднiстровської Молдавської Республiки

Приводом до розгляду справи в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки є звернення до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки у формi запиту, клопотання чи скарги, що вiдповiдає вимогам зазначеного Конституцiйного закону.
Підставою до розгляду справи є невизначеність, що виявилася у питанні про те, чи відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки закон (у тому числі конституційний, за винятком законів про зміну Конституції), інший правовий акт, міжнародний договір, протиріччя в позиціях сторін у спорах про компетенцію й повноваження, невизначеність у розумінні положень Конституції Придністровської Молдавської Республіки, висування Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки звинувачення Президента Придністровської Молдавської Республіки в державній зраді або здійсненні іншого тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також відповідність закону загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, правилам ратифікованого міжнародного договору Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 44. Загальнi вимоги до звернення

Звернення надсилається до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки в писемнiй формi i пiдписується уповноваженою особою (уповноваженими особами). Один екзепляр звернення надсилається на магнiтному носiї.
У зверненнi повиннi бути зазначенi:
а) Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки як орган, до якого надсилається звернення;
б) назва заявника (у скарзi громадянина ¬¬– прiзвище, iм'я, по батьковi); адреса та iнша інформація про заявника;
в) необхiдна інформація про представника заявника i його повноваження, за винятком випадкiв, коли представництво здiйснюється за посадою;
г) назва і адреса державного органу, що ухвалив акт, який пiдлягає перевiрцi, або бере участь у спорі про компетенцiю;
д) норми Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки i зазначеного Конституцiйного закону, що дають право на звернення до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
е) точна назва, номер, дата ухвалення, джерело опублiкування й iнша інформація про акт, що підлягає перевірці, про положення Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, що пiдлягає тлумаченню;
ж) конкретнi, зазначенi в цьому Конституцiйному законi пiдстави до розгляду звернення Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки;
з) позицiя заявника щодо поставленого ним питання i її правове обґрунтування з посиланням на вiдповiднi норми Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки;
i) вимога, заявлена в зв'язку з запитом, клопотанням, скаргою до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
к) перелiк доданих до звернення документiв.

Стаття 45. Документи, додані до звернення

До надісланого до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки звернення додаються:
а) текст акта, що пiдлягає перевiрцi, чи положення Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки, що пiдлягає тлумаченню;
б) доручення чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження представника, за винятком випадкiв, коли представництво здiйснюється за посадою, а також копiї документiв, що пiдтверджують право особи виступати в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки як представник;
в) документ про сплату державного збору;
г) переклад російською мовою всiх документiв й iнших матерiалiв, викладених іншою мовою, засвiдчених згідно з чинним законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки.
До звернення можуть бути додані списки свiдкiв i експертiв, яких пропонується викликати на засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також iншi документи i матерiали.
Звернення i додані до нього згідно з частиною перою цієї статтi документи й iншi матерiали надсилаються до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з копiями в кiлькостi десяти екземплярiв. Громадяни надають необхiднi документи з копiями в кiлькостi трьох екземплярiв.

Стаття 46. Державний збiр

Підстави й порядок сплати державного збору, а також види й порядок надання пільг зі сплати державного збору встановлюються згідно з Законом Придністровської Молдавської Республіки «Про державний збір».



|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|