ЛОГО

ПРАВОВI ОСНОВИ /

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН

ГЛАВА 8. ЗАГАЛЬНI ПРОЦЕДУРНI ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ СПРАВ
У КОНСТИТУЦIЙНОМУ СУДI
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Стаття 52. Скликання засiдань

Засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки скликаються Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 53. Порядок розгляду питань на засiданнях

На засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки застосовується єдиний порядок розгляду питань, якщо iнше не встановлено зазначеним Конституцiйним законом чи Регламентом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 54. Призначення справ до слухання

Рішення про призначення справ до слухання на засіданні Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки ухвалюється Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки на засіданні не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) робочих днів від дня ухвалення рішення Конституційним судом про прийняття звернень до розгляду. У рішенні вказується черговість слухання справ.

Стаття 55. З'єднання справ

Розгляд кожної справи створює предмет особливого засiдання. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може з'єднати в одному виробництвi справи за зверненнями, що стосуються того одного предмета.

Стаття 56. Пiдготовка справи до слухання

Для пiдготовки справи до слухання, складання проекту рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також викладу матерiалiв на засiданнi Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки призначає одного чи декiлькох суддiв-доповiдачiв.
При вивченнi звернення i пiдготовцi справи до слухання суддя-доповiдач згідно з повноваженнями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки витребовує необхiднi документи й iншi матерiали, доручає виробництво перевiрок, дослiджень, експертиз, користується консультацiями фахiвцiв, надсилає запити.
Суддя-доповiдач i головуючий на засiданнi визначають коло осіб, що пiдлягають запрошенню i викликанню на засiдання, дають розпорядження про оповiщення про мiсце i час засiдання, а також про надсилання учасникам процесу необхiдних матерiалiв.

Стаття 57. Вимоги Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Вимоги Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про надання текстiв нормативних i iнших правових актiв, документiв i їхнiх копiй, справ, відомостей i iнших матерiалiв; про затвердження документiв i текстiв нормативних актiв; про проведення перевiрок, дослiджень, експертиз; про установлення визначених обставин; про залучення фахiвцiв; про надання роз'яснень, консультацiй i про виклад професiйних думок щодо розглянутих справ обов'язковi для всiх органiв, органiзацiй i осіб, яким вони адресованi. Вимоги Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки повиннi бути розглянуті i вiдповiдь за результатами їхнього розгляду повинна бути спрямована Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки протягом мiсяця з дня отримання цих вимог, якщо iнший термiн не зазначений Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
Витрати, пов'язані з виконанням державними органами й організаціями вимог Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, несуть ці органи й організації. Витрати інших організацій і осіб відшкодовуються із коштів державного бюджету в порядку, установленому Урядом Придністровської Молдавської Республіки.
Відмова чи вiдхилення вiд розгляду або виконання, порушення термiнiв розгляду або виконання, чи неналежне виконання вимог Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, а також навмисне ухилення від правди тягнуть установлену чинним законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки вiдповiдальнiсть.

Стаття 58. Розсилання матерiалiв. Оповiщення про засiдання

Повiдомлення про засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, копiї звернень i вiдкликів на них, копiї актiв, що перевiряються, а при необхiдностi й iнших документів надсилаються суддям Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки й учасникам процесу не пiзнiше, нiж за десять днiв до початку засiдання. При цьому вiдклики на звернення надсилаються в зазначений термiн лише у випадку, якщо вони надiйшли не пiзнiше, нiж за два тижнi до початку засiдання.
Оголошення про засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки розміщуються в доступних для громадян мiсцях будівлі Конституційного суду, а також у засобах масової iнформацiї.

Стаття 59. Учасники процесу

Учасниками процесу в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки вважаються сторони, їхнi представники, свiдки, експерти, перекладачi.

Стаття 60. Сторони i їхнi представники

Сторонами в конституцiйному судочинствi є:
а) органи чи особи, що надіслали до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки звернення;
б) органи чи посадовi особи, що ухвалили або пiдписали акт, конституційність якого пiдлягає перевiрцi;
в) державнi органи, компетенцiя яких заперечується.
Представниками сторін за посадою можуть виступати: керівник органу, що підписав звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, керівник органу, який ухвалив акт, що заперечується або бере участь у спорі про компетенцію, посадова особа, що підписала такий акт. Представниками сторін можуть бути також адвокати й особи, повноваження яких підтверджуються вiдповiдними документами. Кожна із сторін може мати не більш ніж трьох представників.
Сторони мають рівні процесуальні права. Сторони i їхні представники вправі знайомитися з матеріалами справи, викладати свою позицію в справі, задавати питання іншим учасникам процесу, заявляти клопотання, у тому числі про вiдвiд судді. Сторона може представити на звернення письмові відклики, які підлягають доданню до матерiалiв справи, знайомитися з відкликами іншої сторони.
Сторони або їхні представники зобов'язані з'явитися за викликом Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, дати пояснення i вiдповiсти на питання. Неявка сторони чи її представника на засідання Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки не перешкоджає розгляду справи, за винятком випадків, коли сторона клопоче про розгляд справи з її участю i підтверджує поважну причину своєї вiдсутностi.

Стаття 61. Вiдкритi засiдання

Засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки проходять вiдкрито, за винятком випадкiв, передбачених чинним Конституцiйним законом. Присутнi мають право фiксувати хiд засiдання зі своїх мiсць. При цьому кiно- i фотозйомка, вiдеозапис, пряма радiо- i телетрансляцiя засiдання допускаються з дозволу Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Голова Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки за згодою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може розпорядитися з метою забезпечення безпеки присутнiх на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки про проведення перевiрки осіб, що бажають бути присутнiми на засiданнi, включаючи перевiрку документiв, що засвiдчують особистiсть, а також про огляд речей i особистий огляд.
Присутнi в залi засiдання зобов'язанi з повагою ставитися до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i прийнятим у ньому правилам i процедурам, пiдкорятися розпорядженням головуючого про дотримання розпорядку засiдання. Пiдтримка порядку на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки покладається на уповноважених Головою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки осіб, вимоги яких обов'язковi для всiх присутнiх.
Особа, що порушує порядок на засiданнi чи не пiдкоряється законним розпорядженням головуючого, пiсля попередження може бути виведена з залу. Головуючий за згодою Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може пiсля попередження видалити публiку у випадку, якщо нею допущене порушення порядку, що заважає нормальному ходу засiдання.
Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки може піддати особу, що порушує порядок на засіданні або не підкоряється законним розпорядженням головуючого, штрафу. Розмір судового штрафу, що накладається на громадян, не може перевищувати 30 (тридцяти) розрахункових рівнів мінімальної заробітної плати, на посадових осіб – 50 (п'ятдесяти) розрахункових рівнів мінімальної заробітної плати.

Стаття 62. Закрите засiдання

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки призначає закрите засiдання у випадках, коли це необхiдно для збереження охоронюваної законом таємницi, забезпечення безпеки громадян, захисту суспiльної моральностi.
На закритому засiданнi присутнi суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, сторони i їхнi представники. Можливiсть присутностi iнших учасникiв процесу i спiвробiтникiв Секретарiату Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що безпосередньо забезпечують нормальний хiд засiдання, визначається головуючим за узгодженням iз суддями.
Справи на закритих засiданнях розглядаються з дотриманням загальних правил конституцiйного судочинства.

Стаття 63. Вiдвiд суддi вiд участi в розглядi справи

Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не може брати участь у розглядi справи i пiдлягає вiдводу у випадках, якщо:
а) суддя ранiше внаслідок посадового положення брав участь в ухваленні акта, що є предметом розгляду;
б) об'єктивнiсть суддi в розв’язанні справи може бути поставлена пiд сумнiв через його родиннi чи подружнi зв'язки з представниками сторiн;
в) суддя привселюдно висловлювався стосовно конституційності акта, що заперечується.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки при наявностi обставин, зазначених у частинi першій цієї статтi, зобов'язаний заявити самовiдвiд до початку слухання справи.
Через ті ж причини пропозицiя про вiдвiд може виходити вiд сторiн.
Вiдвiд суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вiд участi в справi здійснюється мотивованим рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, ухваленим бiльшiстю вiд числа присутнiх суддiв пiсля заслуховування суддi, питання про вiдвiд якого повинне бути вирiшене.

Стаття 64. Розпорядок засiдання

У призначений час головуючий, упевнившись у наявностi кворуму, вiдкриває засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i повiдомляє, яка справа пiдлягає розгляду.
Головуючий засвiдчується в явцi учасникiв процесу, перевiряє повноваження представникiв сторiн. У випадку неявки кого-небудь з учасникiв процесу чи вiдсутностi у представника сторони належним чином оформлених повноважень головуючий порушує питання про можливiсть розгляду справи. У випадку якщо Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки визнає неможливим розгляд справи, вона вiдкладається.
Головуючий роз'ясняє сторонам i їхнiм представникам їхні права й обов'язки, а iншим учасникам процесу – їхні права, обов'язки i вiдповiдальнiсть.

Стаття 65. Головуючий на засiданнi

Головуючий на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки керує засiданням, вживаючи необхiднi заходи щодо забезпечення встановленого порядку розгляду, його повноти i всебічності, фiксацiї його ходу i результатiв; усуває з розгляду усе, що не має вiдношення до розглянутої справи; надає слово суддям i учасникам процесу; перериває виступи учасникiв процесу, якщо вони стосуються питань, що не мають вiдношення до розгляду, позбавляє їх слова при самовiльному порушеннi ними послiдовностi виступiв, дворазовому невиконаннi вимог головуючого, використаннi грубих чи образливих виражень, проголошеннi переслiдуваних за законом тверджень i закликiв.
Заперечення будь-кого з учасникiв процесу проти розпоряджень i дiй головуючого заносяться до протоколу засiдання. Розпорядження i дiї головуючого можуть бути за пропозицiєю сторони чи кожного iз суддiв переглянутi Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки на тому ж засiданнi.

Стаття 66. Протоколювання

На засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ведеться протокол, вимоги до якого встановлюються Регламентом Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Для забезпечення повноти i точностi протоколу може вестися стенограма засiдання.
Протокол засiдання пiдписується Головою i суддею-секретарем Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Сторони мають право знайомитися з протоколом i стенограмою засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i вносити до них свої зауваження. Іншi учасники процесу можуть знайомитися з протоколом i стенограмою з дозволу Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Зауваження до протоколу чи стенограми засiдання розглядаються спiльно головуючим на засiданнi i суддею-доповiдачем за участю в разi потреби особи, що подало зауваження. Зауваження до протоколу i до стенограми засiдання, а також висновок про їхню правильнiсть чи про їхнє вiдхилення додаються вiдповiдно до протоколу i до стенограми.

Стаття 67. Порядок дослiдження питань

Дослiдження по суті розглянутої на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки справи починається з повiдомлення суддi-доповiдача про приводи i пiдстави до його розгляду, сутi питання, змiсту наявних матерiалiв i заходах, розпочатих з пiдготовки справи до розгляду. Судді-доповiдачу можуть бути заданi питання iншими суддями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
По закiнченнi виступу судді-доповідача Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки заслуховує пропозицiї сторiн i ухвалює рiшення про порядок дослiдження питань справи.
Установлений рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки порядок може бути змiнений тiльки самим Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
Заявленi в ходi розгляду справи пропозицiї суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки щодо порядку дослiдження питань розглядаються Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки невiдкладно.

Стаття 68. Вiдкладення засiдання

Розгляд справи може бути вiдкладений у випадку, якщо Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки знайде питання недостатньо пiдготовленим, або воно потребує додаткового вивчення, що неможливо зробити на тому ж засiданнi внаслiдок неявки сторони, свiдка чи експерта, явка яких була визнана обов'язковою, а також ненадання необхiдних матерiалiв. У цьому випадку Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки призначає дату, на яку переноситься засiдання. Засiдання в справi, розгляд якої було вiдкладено, починається спочатку чи з моменту, на якому її було вiдкладено.

Стаття 69. Пояснення сторiн

Згідно з порядком, установленим рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, головуючий на засiданнi пропонує сторонам дати пояснення по суті розглянутого питання i навести правовi аргументи в обґрунтування своєї позицiї. У випадку, коли позицiя сторони вiдстоюється декiлькома її представниками, послiдовнiсть i обсяг їхнiх виступiв визначаються цією стороною.
Сторони i їхнi представники не вправi використовувати свої виступи в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки для полiтичних заяв i декларацiй i не повиннi допускати образливих висловлень на адресу державних органiв, громадських об'єднань, учасникiв процесу, посадових осiб i громадян.
Пояснення сторони заслуховується Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки в повному обсязi.
Пiсля пояснення сторони їй можуть бути заданi питання суддями Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки й iншою стороною, а з дозволу Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Також експертами.

Стаття 70. Висновок експерта

На засiдання Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може бути викликано експерта як особу, що володiє спецiальними пiзнаннями з питань, що стосуються розглянутої справи. Питання, з яких експертом повинен бути наданий висновок, визначаються суддею-доповiдачем або Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
Експерт перед виступом попереджається про вiдповiдальнiсть за надання свiдомо помилкових висновкiв.
Експерт вправi з дозволу Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки знайомитися з матерiалами справи, задавати питання сторонам i свiдкам, а також заявляти клопотання про надання йому додаткових матерiалiв.
Пiсля викладу висновку експерт зобов'язаний вiдповiсти на додатковi питання суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i сторiн.

Стаття 71. Показання свiдкiв

При необхiдностi дослiдження фактичних обставин, установлення яких вiднесено до ведення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, на засiдання можуть бути викликанi як свiдки особи, що володіють відомостями чи матерiалами про такi обставини.
Свiдок перед заслуховуванням його показань попереджається про вiдповiдальнiсть за надання свiдомо помилкових показань i за вiдмовлення вiд надання показань.
Свiдок зобов'язаний повiдомити Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки обставини, що стосуються суті розглянутої справи, що вiдомi йому особисто, i вiдповiсти на додатковi питання суддiв Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки i сторiн. При необхiдностi вiн може користатися письмовими замiтками, а також документами й iншими матерiалами.

Стаття 72. Дослiдження документiв

На засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки з iнiцiативи суддiв або за клопотаням сторiн можуть бути оголошенi документи. Не пiдлягають оголошенню документи, дiйснiсть яких викликає сумнiв.
Документи, дослiдженi Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки, пiдлягають, за рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, доданню до матерiалiв справи в оригiналах чи у засвiдчених копiях.

Стаття 73. Заключний виступ сторiн

По закiнченнi судового дослiдження заслуховуються заключнi виступи сторiн. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може надати сторонам на їхнє прохання час для пiдготовки до заключних виступів.
Сторони у своїх заключних виступах не вправi посилатися на документи й обставини, що не дослiджувалися Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 74. Поновлення розгляду питання

Якщо пiсля заключних виступiв сторiн Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки визнає необхiдним з'ясувати додатковi обставини, що мають iстотне значення для розв’язаня справи, чи дослiджувати новi докази, вiн виносить рiшення про поновлення розгляду питання.
По закiнченнi додаткового дослiдження сторони мають право на повторнi заключнi виступи, але лише в зв'язку з новими обставинами i доказами.

Стаття 75. Припинення виробництва у справi

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки припиняє виробництво у справi у випадках, якщо в ходi засiдання будуть виявленi пiдстави до вiдмовлення в прийняттi звернення до розгляду або буде встановлено, що питання, яке розв’язується законом, iншим правовим актом, договором мiж органами державної влади чи мiжнародним договором Приднiстровської Молдавської Республiки, конституционность якого пропонується перевiрити, не відповідає Конституцiї Приднiстровської Молдавської Республiки або за своїм характером i значенням не вiдноситься до числа конституцiйних.

Стаття 76. Закiнчення слухання справи

Пiсля визнання Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки дослiдження питань справи завершеним головуючий на засiданнi повiдомляє про закiнчення слухання справи.

Стаття 77. Нарада суддiв щодо ухвалення пiдсумкового рiшення

Пiдсумкове рiшення з розглянутої справи ухвалюється Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки на закритiй нарадi.
В нарадi беруть участь тiльки суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що розглядають цю справу. У дорадчiй кiмнатi можуть бути присутнi спiвробiтники Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що забезпечують протоколювання i нормальний хiд наради.
У ходi наради суддi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вправi вiльно викладати свою позицiю щодо обговорюваного питання, просити iнших суддiв уточнення їхньої позицiї. Кількість i тривалiсть виступiв на нарадi не можуть бути обмеженi.
У протоколi наради в обов'язковому порядку фiксуються питання, що ставилися на голосування, i результати голосування. Протокол пiдписується всiма присутнiми суддями i не пiдлягає оголошенню.
Суддi й iншi особи, що були присутнi на закритiй нарадi, не вправi розголошувати змiст дискусiї i результати голосування.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Начало|