ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 9. РIШЕННЯ КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ


Стаття 78. Види рiшень

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалює постанови, дає висновки i ухвалює ухвали.
Підсумкове рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки по суті будь-яких питань, перелічених у підпунктах а), в), в-1), г) и г-2) частини першої статті 9 цього Конституційного закону, іменується постановою»
У випадку, якщо справа не вирiшується, по суті ухвалюється ухвала, що оформляється окремим актом чи вноситься до протоколу.
Пiдсумкове рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки по сутi кожного з питань, перерахованих у пiдпунктах а), в) i г) частини першої статтi 9 зазначеного Конституцiйного закону, iменується постановою.
Постанови ухвалюються iм'ям Приднiстровської Молдавської Республiки.
Підсумкове рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки щодо будь-якого з питань, перерахованих у підпункті б) статті 9 цього Конституційного закону, називається висновком.
Всi iншi рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, ухвалені в ходi здiйснення конституцiйного судочинства, iменуються ухвалами.
На засiданнях Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалюються також рiшення з питань органiзацiї його дiяльностi.

Стаття 79. Ухвалення рiшення

Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалюється вiдкритим голосуванням шляхом поiменного опитування суддiв. Головуючий у всiх випадках голосує останнiм.
Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки вважається ухваленим при умовi, що за нього проголосувала бiльшiсть вiд установленого числа суддiв, якщо iнше не передбачено цим Конституцiйним законом.
У випадку, якщо при ухваленні рiшення в справi про перевiрку конституцiйностi правового акта, договору мiж органами державної влади, мiжнародного договору Приднiстровської Молдавської Республiки голоси роздiлилися нарiвно, рiшення вважається ухваленим на користь конституцiйностi акта, що заперечується.
Рiшення про тлумачення Конституцiї i конституцiйних законiв Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалюється бiльшiстю не менш двох третин вiд установленого числа суддiв.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки не вправi утриматися при голосуваннi чи ухилитися вiд голосування.

Стаття 80. Вимоги, що пред'являються до рiшень

Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки повиннi ґрунтуватися на матерiалах, дослiджених Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.
Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалює рiшення у справi, оцiнюючи як буквальне значення розглянутого акта, так змiст, що додається йому офiцiйним i iншим тлумаченням чи сформованою правозастосовною практикою, а також виходячи з його мiсця в системi правових актiв.
Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалює постанови i дає висновки тiльки з предмету, зазначеному у зверненнi, i лише стосовно тiєї частини акта чи компетенцiї органу, конституцiйнiсть яких пiддається сумнiву в зверненнi. Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки при ухваленні рiшення не пов'язаний пiдставами i доводами, викладеними в зверненнi.
Постанови i висновки Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки викладаються в писемнiй формi суддею-доповiдачем чи iншим суддею, призначеним головуючим на засiданнi, у видi окремих документiв з обов'язковою вказiвкою мотивiв їхнього ухвалення.
Ухвали Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки оголошуються на засiданнi i заносяться до протоколу, якщо iнше не встановлено цим Конституцiйним законом чи рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 81. Викладення рiшення

1. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює рішення ім'ям Придністровської Молдавської Республіки.
2. Підсумкове рішення Конституційного суду по суті справ, визначених підпунктами а) і в) частини першої статті 9 Конституційного закону, складається із вступної, описової, мотивувальної й резолютивної частин.
3. Вступна частина рішення містить:
а) найменування рішення, дата й місце його ухвалення;
б) персональний склад Конституційного суду, що ухвалив рішення;
в) необхідні відомості про сторони (прізвища або найменування учасників процесу і їхніх представників (при наявності);
г) формулювання розглянутого питання, приводи й підстави до його розгляду;
д) норми Конституції Придністровської Молдавської Республіки й цього Конституційного закону, згідно з якими Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки вправі розглядати певне питання.
4. Описова частина рішення містить короткий виклад запиту (скарги, клопотання), думки про нього сторін (при наявності).
5. У мотивувальній частині рішення вказуються обставини справи, установлені Конституційним судом, і доводи, згідно з якими яких Конституційний суд відкидає ті чи інші твердження сторін і не застосовує положення Конституції Придністровської Молдавської Республіки, конституційних законів і міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки, на які посилалися особи, що беруть участь у справі, а також положення Конституції Придністровської Молдавської Республіки, конституційних законів і міжнародних договорів Придністровської Молдавської Республіки, якими керувався Суд при ухваленні рішення.
6. Резолютивна частина рішення містить:
а) висновки Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки щодо предмета запиту (скарги, клопотання);
б) вказівка на остаточність і обов'язковість рішення;
в) порядок набуття чинності рішення, а також вказується орган, уповноважений на виконання рішення в порядку, визначеному статтею 86 зазначеного Конституційного закону;
г) терміни виконання рішення, порядок, терміни й особливості його опублікування.
У випадку, якщо рішенням Конституційного суду створено пробіл у правовому регулюванні громадських відносин, у рішенні Суду ухвалюється порядок регулювання таких відносин.
Підсумкове рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки підписується всіма суддями, що брали участь у голосуванні.

Стаття 82. Особлива думка суддiв

Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, не згодний з рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, вправi письмово викласти свою особливу думку. Особлива думка суддi додається до матерiалiв справи i пiдлягає опублiкуванню разом з рiшенням Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Суддя Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, що голосував за ухвалену постанову чи висновок по суті розглянутого Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки питання, але залишившийся в меншостi при голосуваннi з будь-якого iншого питання чи з мотивів ухваленого рiшення, вправi письмово викласти свою думку про незгоду з бiльшiстю суддiв. У такому випадку письмова незгода суддi також додається до матерiалiв справи i пiдлягає опублiкуванню в "Збірнику актiв законодавства Приднiстровської Молдавської Республiки" i в "Вiснику Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки".

Стаття 83. Проголошення рiшення

Постанови i висновки Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки не пізніше, ніж у двотижневий термін з дня їхнього підписання надсилаються:
а) суддям Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки;
б) сторонам;
в) Президентові Придністровської Молдавської Республіки;
г) Верховній Раді Придністровської Молдавської Республіки;
г-1) Уряду Придністровської Молдавської Республіки;
д) Верховному суду Придністровської Молдавської Республіки;
е) Арбітражному суду Придністровської Молдавської Республіки;
ж) Прокурору Придністровської Молдавської Республіки;
з) Уповноваженому з прав людини в Придністровській Молдавській Республіці;
и) Мiнiстру юстиції Придністровської Молдавської Республіки.
Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки можуть бути також надіслані іншим державним органам i органiзацiям, громадським об'єднанням, посадовим особам i громадянам.

Стаття 84. Опублiкування рiшення

Постанови i висновки Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки пiдлягають негайному опублiкуванню в "Збірнику актiв законодавства Приднiстровської Молдавської Республiки", що є офiцiйним виданням органiв державної влади Приднiстровської Молдавської Республiки. Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки публiкуються також у "Вiснику Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки", при необхiдностi й в iнших виданнях.

Стаття 85. Юридична чинність рішення

Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є остаточним, оскарженню не підлягає й набуває чинності негайно після його проголошення.
Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки діє безпосередньо й не вимагає підтвердження іншими органами й посадовими особами. Юридична чинність постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки про визнання акту неконституційним не може бути переборена повторним ухваленням цього ж акту.
Акти або їхні окремі положення, визнані неконституційними, втрачають чинність; визнані невідповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки міжнародні договори Придністровської Молдавської Республіки не підлягають застосуванню. Рішення судів і інших органів, заснованих на актах, визнаних неконституційними, не підлягають виконанню й повинні бути переглянуті у встановленому законом порядку, у випадках, зазначених частиною третьою статті 106 цього Конституційного закону.
У випадку, якщо визнання правового акту неконституційним створило пробіл у правовому регулюванні, підлягає прямому застосуванню Конституція Придністровської Молдавської Республіки.
При відсутності в Конституції Придністровської Молдавської Республіки норм, що підлягають застосуванню у зв'язку з ухваленим Конституційним судом рішенням, відносини регулюються в порядку, зазначеному Конституційним судом.
Позиція Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки щодо того, чи відповідає Конституції Придністровської Молдавської Республіки зміст правового акта або його окремого положення, що надається йому правозастосовною практикою, висловлена в постанові Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, у тому числі в постанові у справі про перевірку за скаргою на порушення конституційних прав і свобод громадян, конституційності закону, нормативного акта, застосованого в конкретній справі, або про перевірку за запитом суду конституційності закону, застосованого або підлягаючого застосуванню в конкретній справі, підлягає обліку правозастосовними органами з моменту набуття чинності відповідної постанови Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки моду бути переглянуте Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки через підстави і у порядку, передбаченим цим Конституційним законом.

Стаття 86. Обов'язок органів державної влади й посадових осіб
з приведення законів і інших нормативних правових актів
у відповідність із Конституцією Придністровської Молдавської Республіки
у зв'язку з рішенням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки

1. У випадку, якщо рішенням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки нормативний правовий акт визнаний не відповідним Конституції Придністровської Молдавської Республіки повністю або частково або з рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки випливає необхідність усунення пробілу в правовому регулюванні:
а) втратив чинність (Постанова Конституційного суду ПМР від 21.10.2008р.)
б) Президент Придністровської Молдавської Республіки не пізніше 1 (одного) місяця після опублікування рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зобов'язаний вжити один із запропонованих заходів щодо виконання рішення Конституційного суду:
1) скасувати правовий акт Президента Придністровської Молдавської Республіки, визнаний неконституційним;
3) ухвалити новий правовий акт Президента Придністровської Молдавської Республіки.
б-1) Уряд Придністровської Молдавської Республіки не пізніше 1 (одного) місяця після опублікування рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зобов'язаний вжити один із запропонованих заходів щодо виконання рішення Конституційного суду:
1) скасувати правовий акт Уряду Придністровської Молдавської Республіки, визнаний неконституційним;
2) внести відповідні зміни до правового акту Уряду Придністровської Молдавської Республіки, визнаного неконституційним у певній частині;
3) ухвалити новий правовий акт Придністровської Молдавської Республіки;
б-2) керівник виконавчого органу державної влади, правовий акт якого визнаний неконституційним, не пізніше 1 (одного) місяця після опублікування рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зобов'язаний вжити один із запропонованих заходів щодо виконання рішення Конституційного суду:
1) скасувати правовий акт виконавчого органу державної влади, визнаний неконституційним;
2) внести відповідні зміни до правового акту виконавчого органу державної влади, визнаного неконституційним у певній частині;
3) ухвалити новий правовий акт виконавчого органу державної влади.
в) голова державної адміністрації міста (району), а також органи місцевого самоврядування не пізніше 1 (одного) місяця після опублікування рішення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зобов'язані вжити один із запропонованих заходів щодо виконання рішення Конституційного суду:
1) внести відповідні зміни до правового акту, визнаного неконституційним у певній частині;
2) ухвалити новий правовий акт.
2. У випадку, якщо заходи, передбачені пунктом 1 цієї статті, не будуть вжиті у встановлений Конституційним законом термін, вживаються заходи відповідальності, передбачені чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 87. Наслiдки невиконання рiшення

Невиконання, неналежне виконання або перешкода виконанню рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки тягнуть вiдповiдальнiсть, установлену чинним законодавством Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 88. Виправлення неточностей у рiшеннi

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки пiсля проголошення рiшення може виправити допущенi в ньому неточностi в найменуваннях, позначеннях, описки i явнi редакцiйнi i технiчнi погрiшностi, про що ухвалює вiдповiдну ухвалу.

Стаття 89. Роз'яснення рiшення

Рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може бути офiцiйно роз'яснено тiльки самим Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки на засiданнi, за клопотанням органiв чи осiб, що мають право на звернення до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, iнших органiв i осiб, яким воно спрямовано.
Питання про роз'яснення рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки розглядається на засiданнi за участю органу чи особи, якi клопочуть про це. На засiдання запрошуються також органи й особи, що виступали як сторони у розглянутiй справi.
Про роз'яснення рiшення Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалюється ухвалу, що викладається окремим документом i пiдлягає опублiкуванню в тих же виданнях, де було опублiковано саме рiшення.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|